Starostwo Powiatowe we Wschowie
Plac Kosynierów 1c
67-400 Wschowa
tel. 65 540-48-00
e-mail: powiat@wschowa.com.pl

2006 r.

Print Friendly, PDF & Email

Informacja

Zarządu Powiatu Wschowskiego

o sposobie realizacji Programu Współpracy

Powiatu Wschowskiego z Organizacjami Pozarządowymi za rok 2006

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przeprowadzono konsultacje z Powiatową Radą Organizacji Pozarządowych dotyczące planowanej współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2006 r. Wspólnie uzgodniono 8 priorytetowych kierunków:

1. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,

2. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,

3. ochrony i promocji zdrowia,

4. działania na rzecz osób niepełnosprawnych,

5. nauki, edukacji, oświaty i wychowania,

6. porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym,

7. pomocy społecznej,

8. utrzymanie urządzeń melioracji szczegółowych.

Celem współpracy jest zharmonizowanie działań sektora publicznego i niepublicznego poprzez wzajemną wymianę doświadczeń i informacji.

Rada Powiatu Wschowskiego zatwierdziła 22 grudnia 2005 r. Program Współpracy Powiatu Wschowskiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2006. Formy współpracy pomiędzy samorządem a organizacjami pozarządowymi wynikają z potrzeb lokalnej społeczności. Zgodnie z programem współpraca samorządu z organizacjami pozarządowymi przybiera postać pomocy finansowej udzielanej w formie dotacji oraz współorganizacji imprez.

W 2006 roku rozpisano 3 konkursy na wspieranie realizacji zadań publicznych. Ogłoszono je w Gazecie Lubuskiej, Słowie Ziemi Wschowskiej oraz na stronie internetowej, BIP-ie.

W ramach pierwszego konkursu ogłoszonego w dniu 10 lutego 2006 r. na wspieranie realizacji zadań publicznych odnośnie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji udzielono następujące dotacje:

l. Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca we Wschowie w kwocie 4000 zł na zadania: „Rajd Puchacza” i Rajd „I ty możesz zostać partyzantem”,

2. Liga Obrony Kraju Zarząd Powiatowy we Wschowie w kwocie 1500 zł na zadanie:

„Udział w zawodach szczebla wojewódzkiego i ogólnopolskiego”.

3. Stowarzyszenie Na Rzecz Ekorozwoju Wsi „Nasze Dzieci” w Przyczynie Górnej na zadanie pt.„Święta zamknięte w witrażu – konkurs plastyczny” w kwocie 900 zł,

4. Stowarzyszenie Kultury Ziemi Wschowskiej we Wschowie na zadanie pt: „XXXV Konfrontacje Muzykujących Rodzeństw” w kwocie 1500 zł.

W dniu 10 marca 2006 r. ogłoszono drugi konkurs na wspieranie realizacji zadań publicznych. Udzielono 7 dotacji na następujące działania:

I. ochrona i promocja zdrowia:

1) Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca we Wschowie w kwocie 3000 zł na zadanie: „Harcerska Grupa Ratownicza”,

2) Stowarzyszenie Amazonek Wschowskich we Wschowie w kwocie 3000 zł na zadanie:

„Pokonujmy raka!!!”.

II. działania na rzecz osób niepełnosprawnych:

l) Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca we Wschowie w kwocie 2000 zł na zadanie: „Obóz Korczakowcy”.

III. nauka, edukacja, oświata i wychowanie:

l) Stowarzyszenie Na Rzecz Ekorozwoju Wsi „Nasze Dzieci” w Przyczynie Górnej na II Przegląd Widowisk Ekologicznych „Zielona Scena” w kwocie 1700 zł,

2) Stowarzyszenie Kultury Ziemi Wschowskiej we Wschowie na pokrycie kosztów wynagrodzenia osób prowadzących zajęcia indywidualne i w orkiestrze oraz zakup pulpitów w łącznej kwocie 5500 zł.

IV. porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym: 1) Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Lubuskiego Zarząd Okręgowy w Zielonej Górze w kwocie 5000 zł.

2) Liga Obrony Kraju Zarząd Powiatowy we Wschowie w kwocie 940 zł na zadania: „Otwarte Powiatowe Zawody Strzeleckie w broni kulowej z okazji Święta Niepodległości” oraz „Otwarte Powiatowe Zawody Strzeleckie w broni kulowej o Puchar Starosty”.

Wszystkie oferty poddano ocenie zgodnie art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, póz. 873 z późn. zm.) i ogłoszeniem o konkursie. 3 oferty w pierwszym i 5 ofert w drugim konkursie nie spełniło wymogów formalnych.

Trzeci konkurs ogłoszono w dniu 28 kwietnia 2005 r. Dotyczył on wspierania w realizacji zadania publicznego pn.: Utrzymanie urządzeń melioracji szczegółowych. W ramach tego konkursu wpłynęła jedna oferta od Powiatowej Spółki Wodnej we Wschowie. Oferta spełniała wymogi formalne i merytoryczne konkursu. Powiatowa Spółka Wodna we Wschowie otrzymała dotację w wysokości 35.000 zł.

W sumie przekazano organizacjom pozarządowym kwotę 64.040 zł na zrealizowanie zadań publicznych.

Powiatowa Rada Organizacji Pozarządowych składa się z przedstawicieli organizacji pozarządowych i jest organem doradczym i koordynującym współpracę III sektora, z samorządem powiatowym.

Dla ułatwienia współpracy regularnie są aktualizowane dane stowarzyszeń działających na terenie Powiatu.

Przedstawiciele Zarządu Powiatu cyklicznie spotykają się z przedstawicielami Rady, w celu ustalenia założeń i kierunków bieżącej współpracy dla rozwoju Powiatu Wschowskiego. Siedziba Powiatowej Rady Organizacji Pozarządowych znajduje się w budynku Starostwa Powiatowego we Wschowie. Organizacje pozarządowe mogą otrzymać zarówno od pracowników Wydziału Organizacyjnego i Spraw Społecznych, jak i przedstawicieli Powiatowej Rady niezbędne dla swojej działalności informacje oraz pomoc prawną.

Organizacje pozarządowe na bieżąco są informowane o możliwościach udziału w konferencjach i szkoleniach, natomiast mieszkańcy Powiatu poprzez lokalne media i stronę intenetowa są informowani o bieżących zadaniach realizowanych wraz z III sektorem.

W 2006 r. Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych oraz Powiatowa Rada Organizacji Pozarządowych zorganizowały konferencję poświęconą zasadom prowadzenia rachunkowości przez organizacje pozarządowe oraz zasadom uczestnictwa w konkursach na wspieranie realizacji zadań ogłaszanych przez organy administracji publicznej. Przedstawiciel Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze omówił przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie: nowego wzoru oferty na wspieranie realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z realizacji zadania. Uczestnicy konferencji dowiedzieli się również jak zarejestrować stowarzyszenie w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz jak przekształcić stowarzyszenie zwykłe (wpisać do KRS).

W roku 2006 r. zakupiono puchary, nagrody i upominki oraz dofinansowano wyjazdy na szkolenia, spotkania integracyjne, zawody sportowe i wszelkiego rodzaju akcje organizowane m. in. przez: Ligę Obrony Kraju Zarząd Powiatowy we Wschowie, Akcję Katolicką we Wschowie, Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca we Wschowie, Stowarzyszenie Amazonek Wschowskich, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, Polski Komitet Pomocy Społecznej, LLKS OSOWA SIEŃ, Polski Związek Niewidomych, Stowarzyszenie „Nasza Wieś” w Wygnańczycach, Zarząd Powiatowy we Wschowie Związek OSP RP. Stowarzyszenie Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej we Wschowie, Stowarzyszenie Kultury Ziemi Wschowskiej, PCK Zielona Góra, Okręgowy Związek Brydża Sportowego w Zielonej Górze, Stowarzyszenie Na Rzecz Ekorozwoju Wsi „Nasze Dzieci” z Przyczyny Górnej, UKS YACHT CLUB Sława, UKS Dynam, OSIR Wschowa, Brydżystów Wschowskich Górowskiego Stowarzyszenia Brydża Sportowego, Stowarzyszenie Turystyczne Ziemi Wschowskiej, Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów, Stowarzyszenie Odnowy Wsi oraz Zachowanie i Ochrona Dziedzictwa Kulturowego Krzepielów, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Sławie, UKS TROPS, Wschowski Klub Motorowy, Stowarzyszenie Sołtysów z terenu Powiatu, Sławskie Centrum Kultury, Dom Kultury we Wschowie, Komendę Powiatową Policji, Komendę Powiatową PSP, SOSW Wschowa, OHP Wschowa, I Liceum Ogólnokształcące, I Zespól Szkół, PCPR.

Przy Staroście Wschowskim działa także Powiatowa Społeczna Rada Do Spraw Osób Niepełnosprawnych, która współpracuje z organizacjami działającymi w zakresie pomocy i integracji osób niepełnosprawnych. W roku 2006 odbyło się 5 posiedzeń, na których przede wszystkim opiniowano propozycje podziału środków otrzymywanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, wnioski o dofinansowanie projektów składanych do PFRON oraz zajmowano się bieżącymi problemami osób niepełnosprawnych.

Niniejsza informacja podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Powiatu Wschowskiego.

Wschowa, dnia 22 stycznia 2007 r.

Translate »