Starostwo Powiatowe we Wschowie
Plac Kosynierów 1c
67-400 Wschowa
tel. 65 540-48-00
e-mail: powiat@wschowa.com.pl

2005 r.

Print Friendly, PDF & Email

Informacja

Zarządu Powiatu Wschowskiego

o sposobie realizacji Programu Współpracy Powiatu Wschowskiego z Organizacjami Pozarządowymi

za rok 2005

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczy współpracy samorządów z bardzo szeroką grupą podmiotów posiadających osobowość prawną oraz jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej, które nie są jednostkami sektora finansów publicznych oraz nie działają dla osiągnięcia zysku. Do największych grup tych podmiotów należą przede wszystkim:

1. stowarzyszenia,

2. fundacje,

3. organizacje działające na podstawie odrębnych ustaw, np. Polski Czerwony Krzyż, Polski Związek Łowiecki, zrzeszenia rolnicze branżowe, związki rolników, kółka rolnicze,

4. organizacje studenckie,

5. kościelne osoby prawne i organizacje.

Na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uchwalono Program Współpracy Powiatu Wschowskiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2005, który wszedł w życie 1 stycznia 2005 r.

Nawiązywanie kontaktów z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Powiatu odbywa się poprzez Wydziały Starostwa Powiatowego, powiatowe jednostki organizacyjne oraz organy działające przy Starostwie Powiatowym. Przede wszystkim są to inicjatywy podejmowane przez Zarząd Powiatu i realizowane w ramach posiadanych możliwości finansowych. Celem współpracy jest zharmonizowanie działań sektora publicznego i niepublicznego poprzez wzajemną wymianę informacji.

W 2005 roku rozpisano 4 konkursy na wspieranie realizacji zadań publicznych.

W ramach pierwszego konkursu ogłoszonego w dniu 4 lutego 2005 r. na wspieranie realizacji 11 zadań publicznych, udzielono następujące dotacje:

– Stowarzyszeniu Na Rzecz Ekorozwoju Wsi „Nasze Dzieci” w Przyczynie Górnej na zadanie publiczne z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego pt. „I Powiatowy Przegląd Widowisk Ekologicznych – Zielona Scena” – w kwocie 2300,00 zł,

– Stowarzyszeniu Kultury Ziemi Wschowskiej ze Wschowy na zadanie publiczne w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania pt. „Edukacja i wychowanie dzieci i młodzieży poprzez muzykę” – kwocie 4000,00 zł.

Dwie oferty ww. stowarzyszeń, które spełniły wymogi formalne na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji odrzucono, ponieważ skala działań podejmowanych przy realizacji tego zadania nie dotyczyła mieszkańców całego Powiatu. Natomiast w stosunku do oferty Stowarzyszenia Kultury Ziemi Wschowskiej na działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami uznano, że ze względu na krótki okres działalności, Stowarzyszenie nie ma odpowiedniego doświadczenia do realizacji planowanego zadania.

W ramach pierwszego konkursu złożono 7 ofert, które nie spełniły wymogów formalnych, a na zadania:

– działalność wspomagająca rozwój gospodarczy w tym rozwój przedsiębiorczości,

– promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,

nie złożono żadnej oferty.

W dniu 15 kwietnia br. ponownie ogłoszono konkurs na wspieranie realizacji 10 zadań publicznych. W ramach konkursu złożono 17 ofert, z czego odrzucono jednego oferenta, ponieważ oferta nie spełniała wymogów formalnych i udzielono 14 następujących dotacji:

I. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

1. Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca we Wschowie w kwocie 4000 zł,

2.„Promocja powiatu w monografii ‘Koszykówka lubuska w latach 1945-2005’ i mediach w związku z Jubileuszem 60-lecia” Lubuski Związek Koszykówki w Zielonej Górze w kwocie 2000 zł,

3. Liga Obrony Kraju Biuro Lubuskiego Zarządu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. Liga Obrony Kraju Zarząd Powiatowy we Wschowie w kwocie 1000 zł.

II. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych

1. „Obóz Szczepu ‘Korczakowcy’ – Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca we Wschowie w kwocie 2200 zł,

2. „Wycieczka Turystyczno-Krajoznawcza dla osób niepełnosprawnych” Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy we Wschowie w kwocie 1000 zł,

3. „Integracyjne Powiatowe Zawody Strzeleckie z broni pneumatycznej” Liga Obrony Kraju Biuro Lubuskiego Zarządu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. Liga Obrony Kraju Zarząd Powiatowy we Wschowie w kwocie 300 zł.

III. Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym

1. „Powiatowe zawody z broni kulowej” Liga Obrony Kraju Biuro Lubuskiego Zarządu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. Liga Obrony Kraju Zarząd Powiatowy we Wschowie w kwocie 500 zł.

2. Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca we Wschowie w kwocie 500 zł,

3. Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Lubuskiego Zarząd Okręgowy w Zielonej Górze WOPR Zarząd Powiatowy we Wschowie z siedzibą w Sławie w kwocie 2500zł.

IV. Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy

1. Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Lubuskiego Zarząd Okręgowy w Zielonej Górze WOPR Zarząd Powiatowy we Wschowie z siedzibą w Sławie w kwocie 1500zł.

V. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji

1. „Barwy Przyszłości” Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca we Wschowie w kwocie 1500 zł.

VI. Ekologia, Ochrona Zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego

1. „Zielony Rajd Rowerowy” Stowarzyszenie Na Rzecz Ekorozwoju Wsi „Nasze Dzieci” w Przyczynie Górnej w kwocie 1700 zł.

VII. Promocja i organizacja wolontariatu

1. „Pomóż innym a nie będziesz nigdy sam” Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca we Wschowie w kwocie 1500 zł.

VIII. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami

1. Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca we Wschowie w kwocie 1500 zł.

Nie przyznano dotacji na zadanie z zakresu ochrony i promocji zdrowia.

Trzeci konkurs ogłoszono w dniu 26 sierpnia 2005 r. i dotyczył on wspierania organizacji pozarządowych w realizacji zadania publicznego pn.: utrzymanie urządzeń melioracji szczegółowych.

W ramach tego konkursu wpłynęła jedna oferta od Powiatowej Spółki Wodnej we Wschowie. W związku z tym, że oferta spełniała wymogi formalne i merytoryczne konkursu PSW Wschowa otrzymała dotację w wysokości 30 000,00 zł.

W dniu 10 listopada 2005 r. ogłoszono konkurs na wspieranie utworzenia i prowadzenia ośrodka interwencji kryzysowej. Zadanie miało być realizowane w latach 2006-2008. Na ww. zadanie przeznaczono łączną kwotę 126 000,00 zł. Wpłynęła jedna oferta, która nie spełniła wymogów formalnych i merytorycznych konkursu.

Zarząd Powiatu Wschowskiego nawiązał współpracę ze Związkiem Lubuskich Organizacji Pozarządowych w Zielonej Górze. Celem działania ZLOP-u jest przede wszystkim pomoc organizacjom pozarządowym w rozwiązywaniu problemów związanych z ich statutową działalnością, reprezentowanie ich wobec sektora publicznego oraz tworzenie płaszczyzny współpracy i integracja działalności organizacji pozarządowych. W ramach współpracy ze ZLOP w dniu 23.06.2005 r. odbyło się I Powiatowe Forum Organizacji Pozarządowych. Uczestniczyło w nim ponad 30 przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu Powiatu Wschowskiego.

Powołano na nim Powiatową Radę Organizacji Pozarządowych w skład, której weszli:

– Renata Chilarska – Dyrektor Szkoły Podstawowej prowadzonej przez Stowarzyszenie Na Rzecz Ekorozwoju Wsi „Nasze Dzieci” w Przyczynie Górnej jako jej przewodnicząca,

– Andrzej Szczudło – przedstawiciel Komitetu Współpracy Wschowa – Oirschot jako jej zastępca,

– Karol Muszkieta – Prezes Stowarzyszenia Kultury Ziemi Wschowskiej,

– Krystyna Jurszewicz – Członek Zarządu Stowarzyszenia Amazonek Wschowskich,

– Bożena Polańska – Prezes Towarzystwa Przyjaciół Sławy

W skład Rady weszła również Barbara Sobczyńska ze Szlichtyngowy.

Delegatami do Wojewódzkiej Rady Organizacji Pozarządowych zostali:

-Renata Chilarska (Stowarzyszenie Na Rzecz Ekorozwoju Wsi „Nasze Dzieci” w Przyczynie Górnej)

-Waldemar Królak (Stowarzyszenie „Nasza Wieś” w Wygnańczycach).

Powiatowa Rada Organizacji Pozarządowych będzie organem doradczym pomiędzy przedstawicielami III sektora a przedstawicielami samorządu powiatowego.

Od tego czasu cyklicznie odbywają się spotkania z Powiatową Radą Organizacji Pozarządowych, w celu ustalenia wspólnych kierunków działań i aktualizacji danych organizacji działających na terenie Powiatu Wschowskiego.

20.09.2005 r. powołano w Zielonej Górze Wojewódzką Radę Organizacji Pozarządowych. Na I posiedzeniu WROP ww. delegaci otrzymali akty powołania. Na posiedzeniu tym wybrano także organy WROP.

Obecnie trwają prace nad opracowaniem Startegii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Wschowskim, w których biorą udział także przedstawiciele organizacji pozarządowych.

26 października 2005 r. Przewodnicząca Powiatowej Rady Organizacji Pozarządowych i Starosta Wschowski uczestniczyli w konferencji regionalnej poświęconej Narodowej Strategii Rozwoju Regionalnego na lata 2007-2013 oraz prognozie jej oddzialywania na środowisko. Strategia ta określa główne kierunki rozwoju regionalnego, które będą realizowane w ramach regionalnej polityki państwa i powinny być uwzględniane przez władze samorządów lokalnych przy opracowywaniu programów rozwoju swoich regionów.

12 grudnia br. uroczyście otwarto siedzibę Powiatowej Rady Organizacji Pozarządowych. Biuro znajduje się w budynku Starostwa Powiatowego we Wschowie i umożliwi sprawne funkcjonowanie Rady oraz organizacji pozarządowych z terenu powiatu.

Współpraca odbywała się także poprzez zakup pucharów i nagród za udział w zawodach sportowych i wszelkiego rodzaju akcjach organizowanych przede wszystkim przez Ligę Obrony Kraju, Akcję Katolicką we Wschowie, Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca we Wschowie, Stowarzyszenie Amazonek Wschowskich i Polski Komitet Pomocy Społecznej, LLKS OSOWA SIEŃ, Polski Związek Niewidomych, Stowarzyszeniem „Nasza Wieś” w Wygnańczycach, Związek OSP, Stowarzyszenie Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej we Wschowie, PCK, Okręgowy Związek Brydża Sportowego w Zielonej Górze, UKS YACHT CLUB Sława, Organizacją Turystyczną „Regionu Wschowskiego”, UKS „TAJFUN” z Lginia, Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym w Sławie. Formy współpracy pomiędzy samorządem a organizacjami pozarządowymi wynikają z potrzeb lokalnej społeczności. Współpraca ta najczęściej odbywa się poprzez współorganizację imprez.

Przy Staroście Wschowskim działa także Powiatowa Społeczna Rada Do Spraw Osób Niepełnosprawnych, która współpracuje z organizacjami działającymi w zakresie pomocy i integracji osób niepełnosprawnych, pomocy społecznej i zdrowia. W roku bieżącym odbyła 6 posiedzeń, na których przede wszystkim opiniowano propozycje podziału środków otrzymywanych od państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych, wnioski o dofinansowanie projektów składanych do PFRON oraz zajmowano się bieżącymi problemami środowiska osób niepełnosprawnych.

Z inicjatywy władz powiatu i Stowarzyszenia Amazonek Wschowskich w dniu 12 grudnia br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego we Wschowie odbyła się konferencja pod hasłem „Profilaktyka nowotworów w mieście i w powiecie”. Prelegentami były: dr Małgorzata Adamczak – Z-ca Dyrektora Ośrodka Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów SP ZOZ w Poznaniu, psycholog kliniczny i uniwersytecki oraz Krystyna Wechmann – Prezes Federacji Polskich Klubów Kobiet po Mastektomii „Amazonki”, członek Europejskiej Koalicji Pacjentów z Chorobami Nowotworowymi.

Pomimo, że obecnie nie funkcjonuje na terenie Powiatu Wschowskiego organizacja, która działałaby na rzecz wspomagania lokalnego rozwoju, w tym także gospodarczego, Starostwo Powiatowe stale współpracuje z lokalnymi podmiotami gospodarczymi. Powiat Wschowski, firmy oraz stowarzyszenia działające na jego terenie zaprezentowano m.in. na Międzynarodowych Targach Turystycznych „Tour Salon 2005” w Poznaniu, XII Międzynarodowych Targach Nieruchomości i Finansów REFE we Wrocławiu oraz Targach Poznańskich EKO MEDIA FORUM.

W celu umożliwienia dzieciom i młodzieży pogłębiania swoich zainteresowań ponownie zorganizowano w szkołach prowadzonych przez Powiat Wschowski zajęcia pozalekcyjne i kółka zainteresowań. W tym zakresie współpracujemy przede wszystkim z UKS Olimp Sprawni Razem (SOSW Wschowa).

Niestety obecnie nie działa na terenie Powiatu organizacja, której celem byłoby działanie na rzecz pomocy osobom bezrobotnym oraz poszukującym pracy. Jednak w tym zakresie działają w ramach zajęć pozalekcyjnych w szkołach ponadgimnazjalnych Szkolne Ośrodki Kariery, mające przede wszystkim pomóc młodzieży i ich rodzinom w poszukiwaniu pracy. SzOK współpracuje z Powiatowym Urzędem Pracy i Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną we Wschowie.

Organizacje pozarządowe na bieżąco są informowane o możliwościach udziału w konferencjach i szkoleniach a mieszkańcy Powiatu są informowani o realizacji współpracy poprzez stałą współpracę z lokalnymi mediami oraz poprzez stronę internetową www.powiat.wschowa.com.pl .

Niniejsza informacja podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej www.starostwobip.net

Wschowa, dnia 22 grudnia 2005 r.

Translate »