Starostwo Powiatowe we Wschowie
Plac Kosynierów 1c
67-400 Wschowa
tel. 65 540-48-00
e-mail: powiat@wschowa.com.pl

2005 r.

Print Friendly, PDF & Email

UCHWAŁA Nr XXVII/146/2004

RADY POWIATU WSCHOWSKIEGO

Z DNIA 29 GRUDNIA 2004 R.

w sprawie Programu Współpracy Powiatu Wschowskiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2005.

Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873, z 2004 r. Nr 64 poz. 593)

uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Program Współpracy Powiatu Wschowskiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2005, zwany dalej „programem” i stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. ILEKROĆ W UCHWALE MOWA JEST O ORGANIZACJACH POZARZĄDOWYCH ROZUMIE SIĘ PRZEZ NIE ORGANIZACJE POZARZĄDOWE OKREŚLONE W ART. 3 UST. 2 ORAZ PODMIOTY, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wschowskiego.

§ 4. UCHWAŁA WCHODZI W ŻYCIE Z DNIEM 1 STYCZNIA 2005 R.

Załącznik do uchwały nr XXVII/146/2004

Rady Powiatu Wschowskiego

z dnia 29 grudnia 2004 r.

Program Współpracy Powiatu Wschowskiego

z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2005

USTAWA Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NAKŁADA NA ORGANY SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OBOWIĄZEK UCHWALANIA ROCZNYCH PROGRAMÓW WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI. POWIAT WSCHOWSKI WSPIERA ORGANIZACJE POZARZĄDOWE I INNE PODMIOTY W REALIZACJI WAŻNYCH CELÓW SPOŁECZNYCH. WSPÓŁPRACA POMIĘDZY POWIATEM I ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ZASADZIE PARTNERSTWA SPRZYJAĆ BĘDZIE PODEJMOWANIU ZHARMONIZOWANYCH DZIAŁAŃ NA RZECZ ROZWOJU LOKALNEGO I PRZYCZYNI SIĘ DO BARDZIEJ EFEKTYWNEGO WYKONYWANIA ZADAŃ POWIATU WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY O SAMORZĄDZIE POWIATOWYM. PODEJMOWANE KIERUNKI DZIAŁANIA PRZEDE WSZYSTKIM BĘDĄ MIAŁY NA CELU SKUTECZNIEJSZE ZASPOKOJENIE POTRZEB LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI.

Celem Programu jest kształtowanie demokratycznego ładu społecznego w środowisku lokalnym, poprzez budowanie partnerstwa między administracją samorządową i organizacjami pozarządowymi.

ROZDZIAŁ I

ZAKRES ZADAŃ PUBLICZNYCH POWIATU WSCHOWSKIEGO REALIZOWANYCH WE WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

Obszar zadań publicznych uznanych przez Radę Powiatu Wschowskiego za priorytetowe w roku 2005 i realizowanych przez Powiat Wschowski przy współpracy z organizacjami pozarządowymi, obejmuje zadania z zakresu:

1)OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA,

2)działania na rzecz osób niepełnosprawnych,

3)PROMOCJI ZATRUDNIENIA I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY I ZAGROŻONYCH ZWOLNIENIEM Z PRACY,

4)działalności wspomagającej rozwój gospodarczy w tym rozwój przedsiębiorczości,

5)NAUKI, EDUKACJI, OŚWIATY I WYCHOWANIA,

6)kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,

7)UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU,

8)ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,

9)PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA PATOLOGIOM SPOŁECZNYM,

10)działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,

11)PROMOCJI I ORGANIZACJI WOLONTARIATU.

Przy współpracy z organizacjami pozarządowymi realizowane będą:

1)„STRATEGIA ROZWOJU POWIATU WSCHOWSKIEGO” Z DNIA 26 MARCA 2004 R.,

2)„Program ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami dla Powiatu Wschowskiego” z dnia 30 grudnia 2003 r.,

3)„PROGRAM WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIECIE WSCHOWSKIM W LATACH 2003 – 2013” Z DNIA 2 WRZEŚNIA 2003 R.

Ponadto Powiat Wschowski przy współpracy z organizacjami pozarządowymi opracuje powiatową strategię rozwiązywania problemów społecznych.

ROZDZIAŁ II

PROGRAM WSPÓŁPRACY NA 2005 ROK

I.Formy współpracy

ZASADY I FORMY WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI OKREŚLA USTAWA O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE ORAZ UCHWAŁA NR XXII/115/2004 RADY POWIATU WSCHOWSKIEGO Z DNIA 7 KWIETNIA 2004 R. W SPRAWIE USTALENIA ZASAD ZLECANIA REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH, TRYBU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE DOTACJI Z BUDŻETU POWIATU WSCHOWSKIEGO, SPOSOBU JEJ ROZLICZANIA I KONTROLI (DZ. URZ. WOJ. LUB. NR 55, POZ. 1003).

Współpraca Powiatu Wschowskiego z organizacjami pozarządowymi odbywać się będzie w szczególności poprzez:

1.ZLECANIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM I UDZIELANIE DOTACJI,

2.wzajemne informowanie się o problemach, planowanych kierunkach działalności współdziałania w celu ich realizacji,

3.KONSULTOWANIE PROJEKTÓW AKTÓW NORMATYWNYCH, DOTYCZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ TYCH ORGANIZACJI ZGODNIE Z ZAKRESEM ICH DZIAŁANIA,

4.wspólne ustalenie rocznego programu współpracy na rok 2006,

5.UDZIELANIE INFORMACJI I POMOCY MERYTORYCZNEJ PRZY POZYSKIWANIU ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ,

6.promowanie działalności organizacji pozarządowych i pomoc w tworzeniu ich wizerunku,

7.WYDAWNICTWA PROMOCYJNE,

8.udział i organizację imprez promocyjnych, turystycznych, kulturalnych, sportowych,

9.UCZESTNICTWO W REGIONALNYCH, OGÓLNOPOLSKICH I MIĘDZYNARODOWYCH IMPREZACH SPORTOWYCH.

II.Finansowanie programu

PROGRAM BĘDZIE FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH POWIATU WSCHOWSKIEGO ORAZ POZYSKANYCH ŚRODKÓW FINANSOWYCH ZE ŹRÓDEŁ ZEWNĘTRZNYCH. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEWIDZIANYCH NA REALIZACJĘ NINIEJSZEGO PROGRAMU OKREŚLONA JEST W UCHWALE BUDŻETOWEJ POWIATU WSCHOWSKIEGO NA ROK 2005.

III.Realizacja Programu

BEZPOŚREDNIMI REALIZATORAMI PROGRAMU WSPÓŁPRACY BĘDĄ, ZGODNIE Z ZAKRESEM ICH KOMPETENCJI, POSZCZEGÓLNE WYDZIAŁY STAROSTWA POWIATOWEGO WE WSCHOWIE.

Po zakończeniu realizacji Programu Zarząd Powiatu Wschowskiego przedstawi Radzie Powiatu Wschowskiego informację o sposobie realizacji Programu. Informacja opublikowana zostanie Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Wschowskiego.

Translate »