Starostwo Powiatowe we Wschowie
Plac Kosynierów 1c
67-400 Wschowa
tel. 65 540-48-00
e-mail: powiat@wschowa.com.pl

2004 r.

Print Friendly, PDF & Email

UCHWAŁA Nr XXII/116/2004

RADY POWIATU WSCHOWSKIEGO

z dnia 7 lipca 2004 r.

w sprawie Programu Współpracy Powiatu Wschowskiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2004.

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568) i art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873, z 2004 r. Nr 64 poz. 593)

uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Program Współpracy Powiatu Wschowskiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2004, zwany dalej „programem” i stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Ilekroć w uchwale mowa jest o organizacjach pozarządowych rozumie się przez nie organizacje pozarządowe określone w art. 3 ust. 2 oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wschowskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem wejścia w życie uchwały Nr XXII/115/2004 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 7 lipca 2004 r. w sprawie ustalenia zasad zlecania realizacji zadań publicznych, trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Wschowskiego, sposobu jej rozliczania i kontroli.

Załącznik do uchwały nr XXII/116/2004

Rady Powiatu Wschowskiego

z dnia 7 lipca 2004 r.

Program Współpracy Powiatu Wschowskiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2004

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nakłada na organy samorządu terytorialnego obowiązek uchwalania rocznych programów współpracy z organizacjami pozarządowymi. Powiat Wschowski wspiera organizacje pozarządowe i inne podmioty w realizacji ważnych celów społecznych. Współpraca pomiędzy powiatem i organizacjami pozarządowymi na zasadzie partnerstwa sprzyjać będzie podejmowaniu zharmonizowanych działań na rzecz rozwoju lokalnego i przyczyni się do bardziej efektywnego wykonywania zadań Powiatu wynikających z ustawy o samorządzie powiatowym. Podejmowane kierunki działania przede wszystkim będą miały na celu skuteczniejsze zaspokojenie potrzeb lokalnej społeczności.

Celem Programu jest kształtowanie demokratycznego ładu społecznego w środowisku lokalnym, poprzez budowanie partnerstwa między administracją samorządową i organizacjami pozarządowymi.

Rozdział I

Zakres zadań publicznych Powiatu Wschowskiego realizowanych we współpracy z organizacjami pozarządowymi

Obszar zadań publicznych uznanych przez Radę Powiatu Wschowskiego za priorytetowe w roku 2004 i realizowanych przez Powiat Wschowski przy współpracy z organizacjami pozarządowymi, obejmuje zadania z zakresu:

1) ochrony i promocji zdrowia,

2) działania na rzecz osób niepełnosprawnych,

3) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,

4) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy w tym rozwój przedsiębiorczości,

5) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,

6) nauki, edukacji, oświaty i wychowania,

7) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,

8) upowszechniania kultury fizycznej i sportu,

9) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,

10) porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym,

11) działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,

12) promocji i organizacji wolontariatu.

Przy współpracy z organizacjami pozarządowymi realizowane będą:

1) „Strategia Rozwoju Powiatu Wschowskiego” z dnia 26 marca 2004 r.,

2) „Program ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami dla Powiatu Wschowskiego” z dnia 30 grudnia 2003 r.,

3) „Program wspierania osób niepełnosprawnych w Powiecie Wschowskim w latach 2003 – 2013” z dnia 2 września 2003 r.

Ponadto Powiat Wschowski przystąpi, przy współpracy z organizacjami pozarządowymi, do opracowania powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych.

Rozdział II

Program współpracy na 2004 rok

I. Formy współpracy

Zasady i formy współpracy z organizacjami pozarządowymi określa ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uchwała nr XXII/115/2004 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia zasad zlecania realizacji zadań publicznych, trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Wschowskiego, sposobu jej rozliczania i kontroli.

Współpraca Powiatu Wschowskiego z organizacjami pozarządowymi odbywać się będzie w szczególności poprzez:

1. zlecanie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym i udzielanie dotacji oraz wsparcia rzeczowego i organizacyjnego (udostępnianie pomieszczeń, urządzeń) w ich realizacji, a w szczególności:

a. organizację imprez turystycznych, kulturalnych, sportowych, w tym fundowanie nagród i sprawowanie patronatu honorowego,

b. organizację konkursów i olimpiad przedmiotowych,

c. wspieranie edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży,

2. wzajemne informowanie się o problemach, planowanych kierunkach działalności współdziałania w celu ich realizacji,

3. konsultowanie projektów aktów normatywnych, dotyczących działalności statutowej tych organizacji zgodnie z zakresem ich działania,

4. wspólne ustalenie rocznego programu współpracy na rok 2005,

5. udzielanie informacji i pomocy merytorycznej przy pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł,

6. promowanie działalności organizacji pozarządowych i pomoc w tworzeniu ich wizerunku,

7. wydawnictwa promocyjne,

8. udział i organizacja imprez promocyjnych, turystycznych, kulturalnych, sportowych,

9. uczestnictwo w regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach sportowych.

II. Finansowanie programu

Program będzie finansowany ze środków własnych Powiatu Wschowskiego oraz pozyskanych środków finansowych ze źródeł zewnętrznych. Wysokość środków przewidzianych na realizację niniejszego Programu określona jest w uchwale budżetowej Powiatu Wschowskiego na rok 2004.

III. Realizacja Programu

Bezpośrednimi realizatorami Programu Współpracy będą, zgodnie z zakresem ich kompetencji, poszczególne Wydziały Starostwa Powiatowego we Wschowie.

Po zakończeniu realizacji Programu Zarząd Powiatu Wschowskiego przedstawi Radzie Powiatu Wschowskiego informację o sposobie realizacji Programu. Informacja opublikowana zostanie Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Wschowskiego.

Translate »