Starostwo Powiatowe we Wschowie
Plac Kosynierów 1c
67-400 Wschowa
tel. 65 540-48-00
e-mail: powiat@wschowa.com.pl

II nabór wniosków do Funduszu Wymiany Kulturalnej

Print Friendly, PDF & Email

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, występujące jako Operator Funduszu Wymiany Kulturalnej w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, ogłosiło nabór wniosków w ramach drugiej edycji konkursu projektów dla Funduszu Wymiany Kulturalnej na kwotę 1 600 000 euro = 6 608 640 PLN (liczone wg kursu 1 euro = 4,1304 PLN).

Zakres tematyczny składanych wniosków powinien mieścić się w podanych niżej obszarach:

– muzyka i sztuki sceniczne,

– dziedzictwo kulturowe,

– sztuki plastyczne i wizualne,

– literatura i archiwa.

Wnioski mogą składać:

1. jednostki samorządu terytorialnego i ich związki,

2. publiczne instytucje kultury,

3. publiczne szkoły i uczelnie artystyczne,

4. archiwa państwowe,

5. organizacje pozarządowe ze sfery kultury,

6. artyści, twórcy, animatorzy ze sfery kultury, kierowani przez jeden z podmiotów wymienionych w pkt. a-d.

Wymagane jest posiadanie co najmniej jednego Partnera pochodzącego z Państw – Darczyńców, czyli Norwegii, Liechtensteinu, Islandii, potwierdzone listem intencyjnym (lub umową partnerską), który stanowi jeden z załączników do wniosku aplikacyjnego.

Dofinansowanie:

– minimalna wartość grantu – równowartość 10 000 euro – 41 304 PLN (liczone wg kursu 1 euro = 4,1304 PLN)

– maksymalna wartość grantu – równowartość 250 000 euro – 1 032 600 PLN (liczone wg kursu 1 euro = 4,1304 PLN)

Poziom dofinansowania – do 90 % kosztów kwalifikowalnych projektu.

Wymagany wkład własny – co najmniej 10 % kosztów kwalifikowalnych projektu.

Projekty nie mogą trwać dłużej niż 24 miesiące.

Sposób dostarczenia wniosku:

1. obowiązkowa rejestracja wniosku aplikacyjnego on-line na stronie www.fwk.mkidn.gov.pl

2. dostarczenie do Operatora Funduszu droga pocztową, kurierem lub osobiście:

– 2 kompletów dokumentów w wersji papierowej (wniosek + załączniki),

– 2 płyt CD z zapisem kompletu zeskanowanych dokumentów.

na adres:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Departament Funduszy Europejskich

ul. Krakowskie Przedmieście 15/17

00 – 071 Warszawa

z dopiskiem Fundusz Wymiany Kulturalnej – nabór 2009.

Nabór wniosków (rejestracja oraz dostarczenie kompletu dokumentów do Operatora Funduszu) odbywać się będzie w terminie od 6 stycznia 2009 r. do 6 marca 2009 r.

W przypadku nadesłania kompletu dokumentów pocztą decyduje data wpłynięcia, a nie data stempla pocztowego.

Szczegółowe informacje nt. Funduszu Wymiany Kulturalnej, w tym wniosek aplikacyjny oraz lista załączników z wymaganymi wzorami, znajdują się na stronie www.fwk.mkidn.gov.pl.

Translate »