Starostwo Powiatowe we Wschowie
Plac Kosynierów 1c
67-400 Wschowa
tel. 65 540-48-00
e-mail: powiat@wschowa.com.pl

Wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę:

Print Friendly, PDF & Email

Wymagane dokumenty

Wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę:

powinien zawierać:

imię i nazwisko lub nazwa oraz adres nowego inwestora,

numer i datę udzielonego pozwolenia na budowę,

oświadczenie nowego inwestora o przyjęciu wszystkich warunków zawartych w decyzji pozwolenia na budowę,

wykaz złożonych załączników,

podpis inwestora lub osoby przez niego upoważnionej,

Załączniki do wniosku:

oświadczenie strony, na rzecz której została wydana decyzja, o wyrażeniu zgody na przeniesienie tej decyzji na rzecz innego podmiotu (formularz do pobrania)

oświadczenie nowego inwestora o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

(formularz do pobrania)

powinno być sporządzone wg wzoru określonego załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę Dz. U. Nr 120 poz. 1127),

pouczenie dot. treści oświadczenia:

– obręb ewidencyjny – oznacza nazwę miejscowości,

– jednostka ewidencyjna – oznacza nazwę gminy,

– ograniczonymi prawami rzeczowymi zgodnie z art. 244 §1 Kodeksu cywilnego są: użytkowanie, służebność, zastaw, własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej oraz hipoteka,

– dokumentami, z których wynika tytuł do dysponowania nieruchomością na cele budowlane są między innymi: księga wieczysta, akt notarialny, akt własności, decyzja o oddaniu w trwały zarząd, umowy cywilno-prawne.

upoważnienie udzielone osobie pełnomocnika działającego w imieniu nowego inwestora.

Miejsce złożenia dokumentu

Wydział Architektury i Budownictwa

Stanowisko ds. administracji architektoniczno – budowlanej

Opłaty

Zgodnie z ustawą z dnia 9 września 2000r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 86 poz. 960 z późn. zm.)

od wniosku (podania) –5 zł.

od załączników do wniosku (podania) – po 50 gr.

od upoważnienia – 15 zł.

od przeniesienia pozwolenia na budowę – 76 zł.

Zwalnia się z opłaty skarbowej:

jednostki budżetowe,

jednostki samorządu terytorialnego.

Nie podlegają opłacie skarbowej:

podania i załączniki do podań, czynności urzędowe, zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego,

w sprawach nauki, szkolnictwa, oświaty pozaszkolnej oraz zdrowia.

Opłata skarbowa winna być wniesiona w znakach opłaty skarbowej

Termin i załatwianie

Sposób załatwienia sprawy:

decyzja administracyjna

Termin załatwienia sprawy:

Zgodnie z przepisami ustawy Kodeks postępowania administracyjnego – niezwłocznie, a w przypadku sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego – nie później niż w ciągu miesiąca.

Postawa prawna

art. 40 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku –Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2003r. Nr 207 poz. 2016 z późn. zm.)

art. 104 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Wojewody Podkarpackiego za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Pisemne odwołania należy składać drogą pocztową na adres: Starostwo Wschowskie

lub w Punkcie Obsługi Interesanta mieszczącym się budynku Starostwa. Odwołanie należy adresować do Wojewody Lubuskiego za posrednictwem Starosty Wschowskiego.

Wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę:dni 7

Informacje

Organ, który wydał decyzję udzielającą pozwolenia na budowę, jest obowiązany, za zgodą strony, na rzecz której decyzja została wydana, do przeniesienia tej decyzji na rzecz innego podmiotu, jeżeli przyjmuje on wszystkie warunki zawarte w tej decyzji oraz złoży oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Z wnioskiem o przeniesienie pozwolenia występuje osoba, na którą ma być przepisane pozwolenie na budowę.

Stronami w postępowaniu o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę są jedynie podmioty, między którymi ma być dokonane przeniesienie decyzji

Translate »