Starostwo Powiatowe we Wschowie
Plac Kosynierów 1c
67-400 Wschowa
tel. 65 540-48-00
e-mail: powiat@wschowa.com.pl

Pożyteczne ferie 2009

Print Friendly, PDF & Email

Fundacja Wspomagania Wsi ogłosiła kolejną edycję konkursu


„Pożyteczne ferie 2009”


realizowanego ze środków Fundacji Wspomagania Wsi

W ramach konkursu nagrodzone będą projekty realizowane przez organizacje lokalne w czasie ferii zimowych 2009, przeznaczone dla dzieci i młodzieży ze wsi do 6 000 mieszkańców.

Celem konkursu jest umożliwienie dzieciom/młodzieży spędzenia ferii w swojej społeczności lub gminie w sposób pożyteczny dla siebie i innych, atrakcyjny i bezpieczny. Ubiegać się można o dofinansowanie projektów, które będą stwarzać dzieciom okazję do odkrywania nowych wartości, pobudzać do rozwoju, rozszerzać zainteresowania, zwiększać wrażliwość na potrzeby innych, pogłębiać wiedzę i umiejętności praktyczne oraz pozwolą nawiązać nowe kontakty i zdobywać nowe doświadczenia. Szczególnie punktowane będą projekty przewidujące zajęcia przygotowujące 6-klasistów do testu kompetencyjnego na zakończenie szkoły podstawowej.

Najlepsze ze zgłoszonych projektów zostaną nagrodzone dotacjami na ich realizację w wysokości do 2.000 zł. Łączna kwota dotacji wyniesie maksymalnie 500 000 zł.

Sposób realizacji projektu powinien zapewnić zajęcia przynajmniej przez 4 godziny dziennie przez min. 7 dni. Organizacja realizująca projekt powinna dysponować lokalem, w którym można przygotować się do zajęć w terenie, zorganizować zajęcia świetlicowe i edukacyjne, podać poczęstunek (drugie śniadanie), odpocząć, itp.

O dotacje mogą występować organizacje lokalne realizujące projekt w miejscowościach nie będących siedzibą gminy : parafie, stowarzyszenia, fundacje, ochotnicze straże pożarne, lokalne organizacje religijne, organizacje młodzieżowe, niepubliczne instytucje opiekuńczo-wychowawcze, świetlice wiejskie, organizacje kobiece, grupy odnowy wsi, a także sołectwa, wiejskie nie gminne ośrodki kultury i biblioteki, niepubliczne instytucje edukacyjne, uniwersytety ludowe, niepubliczne placówki muzealne, samodzielne kluby sportowe , koła gospodyń wiejskich i inne organizacje, które wykażą we wniosku, że potrafią zorganizować czas dzieciom/młodzieży w czasie ferii tak, aby osiągnięty został cel konkursu.

O dotacje nie mogą występować: szkoły i organizacje szkolne (samorząd uczniowski, rady rodziców, szkolne kluby sportowe), drużyny harcerskie, urzędy i podmioty prowadzące działalność dla zysku, partie polityczne i organizacje mające na celu działalność polityczną.

Aby wziąć udział w konkursie należy przesłać do Fundacji wniosek (o objętości nie przekraczającej 4 stron) o dotację (nie ma formularza) wraz z metryczką projektu – do pobrania na stronie www.witryna wiejska.org.pl. Wniosek należy przesłać wyłącznie pocztą do 1 listopada br. (decyduje data stempla pocztowego).

Dodatkowych informacji na temat konkursu udzielają Jolanta Plater i Jan Leopold pod numerem: (22) 636 25 71 – 75. Pytania można wysyłać również na adresy e-mailowe: jplater@fww.org.pl, jleopold@fww.org.pl.

Źródło: www.witrynawiejska.org.pl

Translate »