Starostwo Powiatowe we Wschowie
Plac Kosynierów 1c
67-400 Wschowa
tel. 65 540-48-00
e-mail: powiat@wschowa.com.pl

Nasza wieś naszą szansą – konkurs dotacyjny

Print Friendly, PDF & Email

Fundacja Wspomagania Wsi ogłosiła kolejną edycję konkursu dotacyjnego


“Nasza wieś naszą szansą”


realizowanego we wsiach i miasteczkach do 6.000 mieszkańców

Aby wziąć udział w konkursie należy zgłosić projekt, którego celem będzie aktywizacja społeczna i gospodarcza mieszkańców wsi i małych miasteczek.

Działania podejmowane w ramach projektu mają:

– tworzyć lub przyczyniać się do tworzenia nowych miejsc pracy lub/i nowych możliwości pozyskiwania dochodów lub obniżania kosztów życia mieszkańców miejscowości, w których projekt będzie realizowany,

– ograniczać przyczyny ubóstwa i bezradności wobec trudnych sytuacji życiowych oraz aktywizować i angażować mieszkańców we wspólne działania podnoszące ich jakość życia.

W konkursie wspierane będą działania, które będą miały charakter przedsięwzięć ekonomicznych, przynoszące wymierne i trwałe efekty. W działaniach tych należy wykorzystać lokalne zasoby ludzkie, środowiskowe, organizacyjne i materialne. Na konkurs można zgłaszać również propozycje działań mających charakter przedsięwzięć ekonomicznych, przynoszące wymierne i trwałe efekty, które będą wpływać na poprawę stanu środowiska naturalnego.

W konkursie mogą wziąć udział organizacje pozarządowe: stowarzyszenia, towarzystwa, fundacje, organizacje religijne, niepubliczne instytucje opiekuńczo-wychowawcze, komitety społeczne, kluby pracy, spółdzielnie socjalne, organizacje młodzieżowe, świetlice wiejskie, organizacje kobiece, grupy odnowy wsi, a także sołectwa, parafie, ochotnicze straże pożarne, koła gospodyń wiejskich. Każda organizacja może złożyć tylko jeden wniosek.

Organizacje składające wniosek muszą mieć swoją siedzibę na terenie gminy, w której projekt będzie realizowany. Nie można zgłaszać projektu, który ma zostać zrealizowany na terenie kilku gmin jednocześnie.

Realizacja projektu powinna się rozpocząć po 10 lutego 2009 i nie powinna trwać dłużej niż 18 miesięcy.

Maksymalna kwota, o którą można się ubiegać wynosi 10.000 złotych, minimalna 4.000 złotych.

Wniosek z dopiskiem na kopercie „Nasza wieś naszą szansą” należy przesłać pocztą do 4 października 2008 (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Fundacja Wspomagania Wsi

ul. Bellottiego1

01-022 Warszawa

Szczegółowe informacje na temat konkursu, formularz wniosku o dotację oraz instrukcja do formularza są dostępne na stronie www.fww.org.pl oraz www.witrynawiejska.org.pl.

Translate »