Starostwo Powiatowe we Wschowie
Plac Kosynierów 1c
67-400 Wschowa
tel. 65 540-48-00
e-mail: powiat@wschowa.com.pl

Dotacje unijne na szkolenia i doradztwo dla przedsiębiorstw – konkurs otwarty nr 2/POKL/8.1.1/2008

Print Friendly, PDF & Email

Zarząd Województwa Lubuskiego ogłosił konkurs otwarty nr 2/POKL/8.1.1/2008 na składanie wniosków o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki
Poddziałanie 8.1.1 – Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Typ projektów podlegających dofinansowaniu w ramach w/w poddziałania:
• ogólne i specjalistyczne szkolenia oraz doradztwo związane ze szkoleniami dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw w zakresie m.in.: zarządzania, identyfikacji potrzeb w zakresie kwalifikacji pracowników, organizacji pracy, zarządzania BHP, elastycznych form pracy, wdrażania technologii produkcyjnych przyjaznych środowisku, wykorzystania w prowadzonej działalności technologii informacyjnych i komunikacyjnych
• doradztwo dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MMSP), w tym dla osób samozatrudnionych, w szczególności w zakresie ekonomii, finansów, zarządzania zasobami ludzkimi lub rachunkowości (z wyłączeniem doradztwa związanego z procesami inwestycyjnymi)

Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków są wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych). Projekty realizowane w ramach ogłoszonego konkursu dla Poddziałania 8.1.1 muszą być skierowane bezpośrednio do następujących grup odbiorców: przedsiębiorcy i ich pracownicy (w tym zatrudnieni na podstawie umowy cywilno – prawnej).

Minimalna wartość projektu wynosi 50 000 PLN.

Termin składania wniosków: Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów będzie prowadzony: od dnia 31 lipca 2008 roku, w dni robocze od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do godz. 15.00. Nabór prowadzony będzie w sposób ciągły, do wyczerpania określonego limitu środków lub do zamknięcia konkursu. Planowane posiedzenia Komisji Oceny Projektów (KOP) dla Priorytetu VIII PO KL w ramach niniejszego konkursu rozpoczynać się będą w następujących terminach:
• 22.09.2008 roku,
• 28.11.2008 roku.
Na posiedzenie KOP trafiać będą tylko wnioski złożone do IP nie później niż 10 dni roboczych przed rozpoczęciem każdej sesji, pozytywnie ocenione pod względem formalnym.

Wnioski o dofinansowanie projektu można składać osobiście, kurierem lub pocztą w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, ul. Podgórna 7, 95 – 057 Zielona Góra, kancelaria ogólna pok. nr 51.

Dokumentacja konkursowa jest dostępna w Punkcie Informacyjnym EFS ul. Podgórna 7, 95 – 057 Zielona Góra, pok. 121 oraz na stronach internetowych www.lubuskie.pl i www.efs.lubuskie.pl.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Punkcie Informacyjnym EFS, tel. (068) 45 95 251 j.klimek@efs.lubuskie.pl, w.banaszek@efs.lubuskie.pl.

Translate »