Starostwo Powiatowe we Wschowie
Plac Kosynierów 1c
67-400 Wschowa
tel. 65 540-48-00
e-mail: powiat@wschowa.com.pl

Informacja na temat konkursów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Print Friendly, PDF & Email

Zarząd Województwa Lubuskiego poinformował, że w dniu 2 września:

zawieszone zostaną konkursy ogłoszone dnia 31.03.2008 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

– 1/POKL/7.2.1/2008 dla Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

– 1/POKL/9.1.1/2008 dla Poddziałania 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej,

– 1/POKL/9.1.2/2008 dla Poddziałania 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych,

– 1/POKL/9.4/2008 dla Działania 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty,

– 1/POKL/9.5/2008 dla Działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.

Zawieszenie konkursów spowodowane jest faktem, iż suma kwot wnioskowanych w ramach powyższych konkursów przekroczyła alokację dostępną na 2008 rok. Wnioski złożone po terminie zawieszenia konkursów nie będą poddane ocenie. W przypadku, gdy w wyniku oceny przeprowadzonej przez Komisje Oceny Projektów pozostanie niewykorzystana kwota, zawieszone konkursy zostaną ponownie uruchomione.

zamknięty zostanie konkurs:

– nr 1/POKL/8.1.1/2008 w ramach Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ogłoszony w dniu 31.03.2008.

Zamknięcie konkursu spowodowane jest wyczerpaniem limitu środków przeznaczonych do zakontraktowania w 2008 roku. Wnioski złożone po terminie zamknięcia konkursu nie będą poddane ocenie.

Pozostaje otwarty konkurs nr 2/POKL/8.1.1/2008 w ramach Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, ogłoszony w dniu 31.07.2008 (projekty objęte pomocą publiczną).

Translate »