Starostwo Powiatowe we Wschowie
Plac Kosynierów 1c
67-400 Wschowa
tel. 65 540-48-00
e-mail: powiat@wschowa.com.pl

Dotacje unijne na inwestycje dla małych i średnich przedsiębiorstw – konkurs zamknięty nr LRPO/2.2/1/2008

Print Friendly, PDF & Email

Zarząd Województwa Lubuskiego jako Instytucja Zarządzająca Lubuskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 ogłosił konkurs zamknięty nr LRPO/2.2/1/2008 w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego

Priorytet II Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego

Działanie 2.2 Poprawa konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje

w terminie od 08.08.2008 r. do 11.09.2008 r.

Typ projektów podlegających dofinansowaniu w ramach w/w Działania:

• rozbudowa przedsiębiorstwa,

• rozszerzenie zakresu działalności przedsiębiorstwa,

• realizacja zasadniczych zmian produkcji, procesu produkcyjnego lub zmiana w zakresie sposobu świadczenia usług poprzez racjonalizację, dywersyfikację lub modernizację,

• wprowadzanie nowych, dodatkowych produktów,

• inwestycje w produkty i procesy przyjazne dla środowiska,

• unowocześnienie wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności gospodarczej,

• unowocześnienie działalności przedsiębiorstw poprzez rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego,

• inwestycje w aktywa niematerialne i prawne związane z transferem technologii poprzez nabycie praw patentowych, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej i technologicznej.

Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków są małe i średnie przedsiębiorstwa* w rozumieniu Załącznika nr 1 do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 364/2004 z dnia 25 lutego 2004 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 70/2001 i rozszerzającego jego zakres w celu wyłączenia pomocy do badań i rozwoju.

Maksymalne dofinansowanie dla przedsięwzięć objętych zasadami udzielania pomocy publicznej wynosi: do 50% całkowitych kwalifikowalnych wydatków projektu ze środków Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu – poniżej 8 mln PLN

Minimalna / maksymalna kwota wsparcia:

Typ I małe dotacje inwestycyjne – poniżej 200 tys. PLN

Typ II duże dotacje inwestycyjne – od 200 tys. PLN do poniżej 4 mln PLN

Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu można składać osobiście, pocztą (tylko za potwierdzeniem odbioru) lub za pośrednictwem kuriera w Punkcie Przyjęć Wniosków w Departamencie Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego, ul. Kożuchowska 15a, 65-364 Zielona Góra oraz w Punkcie Przyjęć Wniosków w Biurze Samorządu Województwa Lubuskiego z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Jagiellończyka 8, 66 – 400 Gorzów Wlkp. – od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00.

Dokumentacja konkursowa dostępna jest na stronie: www.lrpo.lubuskie.pl.

Szczegółowe informacje na temat zasad i procedur ubiegania się o dofinansowanie w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 można uzyskać w siedzibie Urzędzu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego:

Departament Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego

Wydział Informacji i Promocji LRPO

65-364 Zielona Góra, ul. Kożuchowska 15a

pokój nr 313

tel.: 068 45 65 328, 068 45 65 437

e-mail: informacja@lrpo.lubuskie.pl

*małe przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 pracowników i którego roczny obrót oraz/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów EUR, średnie przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR oraz/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów EUR

Translate »