Starostwo Powiatowe we Wschowie
Plac Kosynierów 1c
67-400 Wschowa
tel. 65 540-48-00
e-mail: powiat@wschowa.com.pl

Fundusze unijne dla przedsiębiorstw

Print Friendly, PDF & Email

W latach 2007 – 2013 fundusze unijne dla przedsiębiorstw będą dostępne w ramach krajowych programów operacyjnych: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (PO IG), Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ), Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL) oraz w ramach 16 regionalnych programów operacyjnych.

Wybór odpowiedniego programu i działania uzależniony jest w szczególności od:

• rodzaju przedsiębiorstwa (mikroprzedsiębiorstwo, małe i średnie przedsiębiorstwo, duże przedsiębiorstwo),

• rodzaju i wartości planowanej inwestycji,

• poziomu innowacyjności planowanej inwestycji.

Przedsiębiorstwa z terenu woj. lubuskiego dotacje unijne na projekty inwestycyjne przede wszystkim mogą uzyskać z następujących programów:

Lubuski Regionalny Program Operacyjny (LRPO)

Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dofinansowanie inwestycji w ramach Priorytetu II “Stymulowanie inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego”: Działanie 2.1 “Mikroprzedsiębiorstwa” i Działanie 2.2 “Poprawa konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje”.

– o dofinansowanie w ramach programu mogą ubiegać się m.in.: mikroprzedsiębiorstwa oraz małe i średnie przedsiębiorstwa,

– możliwa jest realizacja projektów inwestycyjnych o wartości poniżej 8 mln PLN wydatków kwalifikowalnych,

– priorytetowo traktowane będą projekty przyczyniające się do: tworzenia nowych miejsc pracy, poprawy oferty przedsiębiorstw, zwiększenia produkcji, wzrostu konkurencyjności oraz rozwoju innowacyjności.

Instytucją Zarządzającą Programem jest Departament Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, w którym składa się wnioski o dofinansowanie. Szczegółowe informacje na temat programu dostępne są na stronie www.lrpo.lubuskie.pl oraz w Wydziale Informacji i Promocji LRPO mieszczącym się w Zielonej Górze przy ul. Kożuchowskiej 15 A, tel. (068) 45 65 304.

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (PO IG)

W ramach programu będzie realizowanych 7 priorytetów, których opis dostępny jest na stronie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego: www.mrr.gov.pl/ProgramyOperacyjne+2007-2013/Innowacyjna+Gospodarka/.

Projekty inwestycyjne związane z wdrożeniem innowacji w przedsiębiorstwie dostępne są w ramach Priorytetu IV “Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia”: Działanie 4.4 “Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym” w ramach którego:

– możliwa jest realizacja projektów inwestycyjnych o wartości powyżej 8 mln PLN wydatków kwalifikowalnych,

– wspierane będą projekty innowacyjne co najmniej w skali kraju lub na poziomie międzynarodowym, nie będą natomiast wspierane projekty wykazujące innowacyjność na poziomie lokalnym lub regionalnym.

Instytucją Wdrążającą działanie jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie. Szczegółowe informacje na temat działania można uzyskać:

– w Punkcie Informacyjnym Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 16:00 pod numerami telefonów: (022) 432 89 91 / 92 /93 oraz 0 801 33 22 02.

– w Punkcie Konsultacyjnym Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze przy ul. Chopina 11/13, tel. (0-68) 327 05 04.

Powołani zostali też Promotorzy Projektów Innowacyjnych (PPI), których praca polega na wydawaniu opinii nt. kwalifikowalności projektów do działań 4.2 „Stymulowanie działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa” oraz 4.4 „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym” PO IG. Usługi Promotorów są skierowane do przedsiębiorców, którzy mają wątpliwości, czy koncepcja projektu jest zgodna z priorytetami programu i czy zasadnym jest przygotowywanie pełnej dokumentacji aplikacyjnej. Usługi Promotorów są dla przedsiębiorców bezpłatne. Lista Promotorów dostępna jest na stronie www.parp.gov.pl/index/index/613.

Translate »