drukuj drukuj

2008 r.

Informacja

Zarządu Powiatu Wschowskiego

o sposobie realizacji Programu Współpracy

Powiatu Wschowskiego z Organizacjami Pozarządowymi za rok 2008

Rada Powiatu Wschowskiego zatwierdziła uchwałą nr XV/91/2008 z dnia 23 stycznia 2008 r. Program Współpracy Powiatu Wschowskiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2008.

Formy współpracy pomiędzy samorządem, a organizacjami pozarządowymi wynikają z potrzeb lokalnej społeczności. Zgodnie z programem współpraca w 2008 roku samorządu z organizacjami pozarządowymi przybierała postać pomocy finansowej udzielanej w formie dotacji oraz współorganizacji imprez.

Za priorytetowe i realizowane w 2008 r. uznano nastepujące zadania:

1) ochronę i promocję zdrowia,

2) działania na rzecz osób niepełnosprawnych,

3) naukę, edukację, oświatę i wychowanie,

4) kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i tradycji,

5) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,

6) porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym,

7) utrzymanie urządzeń melioracji szczegółowych.

Bezpośrednimi realizatorami Programu Współpracy były organizacje pozarządowe określone w art. 3 ust. 2 oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Organizacje pozarządowe na bieżąco były informowane o możliwościach udziału w konferencjach, szkoleniach oraz o możliwościach udziału w konkursach organizowanych przez fundacje i stowarzyszenia działające na terenie Polski. Mieszkańcy powiatu poprzez lokalne media i stronę internetową informowani są o bieżących zadaniach realizowanych wraz z III sektorem. Dla ułatwienia współpracy na stronie internetowej powiatu www.wschowa.info znajduje się zakładka organizacje pozarządowe, na której dostępne są informacje potrzebne w działalności organizacji.

W siedzibie Powiatowej Rady Organizacji Pozarządowych we Wschowie znajdującej się w budynku starostwa, organizacje pozarządowe mogą otrzymać niezbędne dla swojej działalności informacje od Przewodniczącej Powiatowej Rady Organizacji Pozarządowych Pani Renaty Chilarskiej oraz od pracowników Wydziału Organizacyjnego i Spraw Społecznych. W starostwie można również uzyskać nowości z dwumiesięcznika organizacji pozarządowych gazeta.ngo.pl, które również są udostępnianie na tablicy ogłoszeń przeznaczonej wyłącznie dla organizacji pozarządowych.

Skuteczną formą współpracy w 2008 roku były liczne spotkania z organizacjami, i klubami z terenu Powiatu Wschowskiego, podczas których mogły przekazać swoje uwagi, wnioski i postulaty dotyczące polityki samorządu wobec sektora pozarządowego, kontaktów z organami samorządu, przepływu informacji oraz potrzeb w zakresie wspierania ich działalności oraz szkolenia w zakresie pozyskiwania środków finansowych z innych źródeł. Ponadto przeprowadzono szkolenia dotyczące wypełniania ofert, sprawozdań, pozyskiwania 1% z podatku dochodowego od osób fizycznych, rachunkowości oraz sprawozdań merytorycznych i finansowych.

W 2008 roku rozpisano 4 konkursy na wspieranie realizacji zadań publicznych. Ogłoszenia zostały umieszczone w Gazecie Lubuskiej, Słowie Ziemi Wschowskiej, na stronie internetowej www.wschowa.info i Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.wschowa.info.

W ramach konkursu ogłoszonego w dniu 25 stycznia 2008 r. na wspieranie realizacji zadań publicznych Zarząd Powiatu Wschowskiego przyznał dotacje na realizację następujących zadań:

I. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

1. Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca we Wschowie „Turniej Strzelecki” w kwocie 830,00 zł

2. Klub Sportowy „POGOŃ” Wschowa „II Mistrzostwa Powiatu Wschowskiego w Piłce Nożnej w kategorii do lat 16” w kwocie 2.000,00 zł

3. Sławski Klub Koszykówki „Turniej Amatorskich Lig Koszykarskich TALK 2008 w Powiecie Wschowskim” w kwocie 2.170,00 zł

II. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji

1. Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca we Wschowie „Dusza Ziemi Wschowskiej” w kwocie 3.000 zł

III. Ochrony i promocji zdrowia

1. Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca we Wschowie „Działalność Harcerskiej Grupy Ratowniczej” w kwocie 2.400 zł

IV. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych

1. Stowarzyszenie Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Pomocna Dłoń” we Wschowie „Usprawnienia ruchowe dzieci i młodzieży” w kwocie 2.600 zł

2. Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca we Wschowie „Obóz integracyjny Korczakowcy” w kwocie 4.550 zł

3. Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych Intelektualnie „Nasz Ośrodek” we Wschowie „Powiatowa Olimpiada Radości” w kwocie 2.850 zł

Wszystkie oferty poddano ocenie zgodnie art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) i ogłoszeniem o konkursie.

Większość ofert nie spełniała wymogów formalnych m.in: brakowało sprawozdań merytorycznych, finansowych (bilans, rachunek wyników, informacji dodatkowej finansowej), oświadczeń. Ponadto wystąpiły liczne błędy w ofertach i kosztorysach.

Drugi konkurs ogłoszono w dniu 28 marca 2008 r. Zarząd Powiatu Wschowskiego przyznał dotacje na realizację następujących zadań:

I. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

1. Liga Obrony Kraju Zarząd Powiatowy we Wschowie w kwocie 2.000 zł

II. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji

1. Stowarzyszenie Kultury Ziemi Wschowskiej we Wschowie w kwocie 4.000 zł

2. Stowarzyszenie „Nasze Miasto” we Wschowie w kwocie 3.000 zł

III. Ochrona i promocja zdrowia

1. Stowarzyszenie Amazonek Wschowskich we Wschowie w kwocie 4.600 zł

2. Polski Związek Niewidomych Okręg Lubuski w Gorzowie Wlkp. w kwocie 3.000 zł

VI. Nauka, edukacja, oświata i wychowanie

1. Stowarzyszenie Kultury Ziemi Wschowskiej we Wschowie w kwocie 5.000 zł

2. Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych Intelektualnie „Nasz Ośrodek” we Wschowie w kwocie 3.000 zł

V. Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym

1. Liga Obrony Kraju Zarząd Powiatowy we Wschowie w kwocie 1.050 zł

Wszystkie oferty poddano ocenie zgodnie art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) i ogłoszeniem o konkursie.

Trzeci konkurs ogłoszono w dniu 11 kwietnia 2008 r. Dotyczył wspierania w realizacji zadania publicznego pn.: „Utrzymanie urządzeń melioracji szczegółowych”. W ramach tego konkursu wpłynęła jedna oferta od Powiatowej Spółki Wodnej we Wschowie. Oferta spełniała wymogi formalne i merytoryczne konkursu. Powiatowa Spółka Wodna we Wschowie otrzymała dotację w wysokości 60.000 zł.

Ogłoszono również czwarty konkurs 12 czerwca 2008 r. na dwa zadania: upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym. Otrzymano dwie oferty – żadna z nich nie spełniała wymogów formalnych.

W sumie organizacjom pozarządowym w 2008 r. przekazano kwotę 106.050 zł. na zrealizowanie zadań publicznych. Ponadto w ramach promocji zakupiono puchary, nagrody oraz dofinansowano wyjazdy na szkolenia, spotkania integracyjne, zawody sportowe i wszelkiego rodzaju akcje organizowane przez stowarzyszenia i kluby na kwotę ok. 80.000 zł.

W roku 2008 odbyły się 3 posiedzenia Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych, która współpracuje z organizacjami działającymi w zakresie pomocy i integracji osób niepełnosprawnych, na których przede wszystkim opiniowano propozycje podziału środków otrzymywanych z PFRON oraz bieżącymi problemami osób niepełnosprawnych.

Niniejsza informacja podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Wschowskiego www.bip.wschowa.info oraz na stronie internetowej Powiatu Wschowskiego www.wschowa.info

Wschowa, dnia 29 stycznia 2009 r.

Sporządził:

Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych