Starostwo Powiatowe we Wschowie
Plac Kosynierów 1c
67-400 Wschowa
tel. 65 540-48-00
e-mail: powiat@wschowa.com.pl

Obsługa geodezyjna i kartograficzna Starostwa Powiatowego we Wschowie w roku 2007

Print Friendly, PDF & Email

OGŁOSZENIE

O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

poniżej 60000 euro

Powiat Wschowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Wschowskiego, Plac Kosynierów 1 c, 67-400 Wschowa, woj. lubuskie, tel/fax 065 – 540 48 00/ 540 19 32, e-mail: powiat@wschowa.com.pl, www.wchowa.info ogłasza przetarg nieograniczony pt.:

,,Obsługa geodezyjna i kartograficzna Starostwa Powiatowego we Wschowie w roku 2007”.

Miejsce realizacji zamówienia: Wschowa, województwo lubuskie.

Zamówienie obejmuje obsługę geodezyjną i kartograficzną Starostwa Powiatowego we Wschowie w czterech grupach tematycznych.

Czas trwania zamówienia – do 30.11.2007 r.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego (20 zł+ VAT) pok. 212 lub pobrać ze strony: www.powiat.wschowa.com.pl.

Uprawnieni do kontaktów z oferentami :

1.Tatiana Wasielewska- Podinsp. d/s Zamówień Publicznych, tel. 065 540-17-96

2.Edward Machnacz- Geodeta Powiatowy, tel. 065 540 17 95.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w sekretariacie, pok. nr 204 (II piętro).

Termin składania ofert upływa dnia 22.01.2007 r. o godz. 12.30.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu składania ofert o godz. 13.00 w siedzibie zamawiającego pok. 206.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Wadium nie wymagane.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci niewykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, spełniający warunki zawarte w art. 22 tejże ustawy oraz warunki dodatkowe: spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Kryteria wyboru i ich znaczenie:

cena (koszt) – 100%

Translate »