drukuj drukuj

2007 r.

Informacja

Zarządu Powiatu Wschowskiego

o sposobie realizacji Programu Współpracy

Powiatu Wschowskiego z Organizacjami Pozarządowymi za rok 2007

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przeprowadzono konsultacje z Powiatową Radą Organizacji Pozarządowych dotyczące planowanej współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2007 r.

Uzgodniono priorytetowe kierunki działań:

1. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,

2. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,

3. ochrony i promocji zdrowia,

4. działania na rzecz osób niepełnosprawnych,

5. nauki, edukacji, oświaty i wychowania,

6. porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym,

7. utrzymanie urządzeń melioracji szczegółowych.

Celem współpracy jest zharmonizowanie działań sektora publicznego i niepublicznego poprzez wzajemną wymianę doświadczeń i informacji.

Rada Powiatu Wschowskiego zatwierdziła uchwałą nr IV/30/2007 z dnia 7 lutego 2007 r. Program Współpracy Powiatu Wschowskiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2007. Formy współpracy pomiędzy samorządem a organizacjami pozarządowymi wynikają z potrzeb lokalnej społeczności. Zgodnie z programem współpraca samorządu z organizacjami pozarządowymi przybiera postać pomocy finansowej udzielanej w formie dotacji oraz współorganizacji imprez.

Organizacje pozarządowe na bieżąco są informowane o możliwościach udziału w konferencjach i szkoleniach, natomiast mieszkańcy Powiatu poprzez lokalne media i stronę internetową są informowani o bieżących zadaniach realizowanych wraz z III sektorem. Dla ułatwienia współpracy na stronie internetowej powiatu regularnie są aktualizowane dane stowarzyszeń działających na terenie Powiatu.

Siedziba Powiatowej Rady Organizacji Pozarządowych znajduje się w budynku Starostwa Powiatowego we Wschowie. Organizacje pozarządowe mogą otrzymać zarówno od pracowników Wydziału Organizacyjnego i Spraw Społecznych, jak i przedstawicieli Powiatowej Rady niezbędne dla swojej działalności informacje oraz pomoc prawną.

Skuteczną formą współpracy w 2007 roku były spotkania z organizacjami, podczas których mogły przekazać swoje uwagi, wnioski i postulaty dotyczące polityki samorządu wobec sektora pozarządowego, kontaktów z organami samorządu, przepływu informacji oraz potrzeb w zakresie wspierania ich działalności oraz szkolenia w zakresie pozyskiwania środków finansowych z innych źródeł. Ponadto odbyło się również spotkanie z pracownikiem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze poświęcone zasadom prowadzenia rachunkowości i sprawozdawczości przez organizacje pozarządowe oraz sporządzania sprawozdań z realizacji zadań publicznych.

W całej Polsce utworzona została sieć Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego (ROEFS), które pomagają potencjalnym beneficjentom w pozyskiwaniu i wykorzystywaniu środków z EFS. Powiat Wschowski objęty jest pomocą Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego (ROEFS) w Zielonej Górze prowadzonego przez Stowarzyszenie VERTE. ROEFS zajmuje się szkoleniem i doradztwem dla projektodawców planujących złożyć wniosek do EFS, pomaga w przygotowywaniu wniosków o dotację oraz oferuje wsparcie w zakresie wdrażania projektów. Pomoc ROEFS jest bezpłatna. Dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem VERTE, w Starostwie Powiatowym we Wschowie odbyło się w ciągu roku kilka szkoleń dotyczących pozyskiwania środków z Europejskiego Funduszu Społecznego. Ponadto odbyły się spotkania z przedstawicielami Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego na temat Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Było to spotkania warsztatowe organizowane w związku z przygotowaniem do wdrażania pierwszych pilotażowych konkursów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w ramach którego dofinansowywane będą m.in. projekty z zakresu zatrudnienia, edukacji, integracji społecznej, regionalnych kadr gospodarki oraz inicjatyw lokalnych na terenach wiejskich.

Z ważniejszych wydarzeń:

11 czerwca 2007 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego we Wschowie odbyło się spotkanie podsumowujące 2 lata działalności Powiatowej Rady Organizacji Pozarządowych. W spotkaniu z przedstawicielami organizacji pozarządowych z terenu Powiatu Wschowskiego uczestniczyli członkowie Zarządu Powiatu. Przypomnijmy, że Powiatowa Rada Organizacji Pozarządowych powołana została na I Powiatowym Forum Organizacji Pozarządowych w dniu 23 czerwca 2005 r. a w jej skład weszli: Renata Chilarska jako jej przewodnicząca, Andrzej Szczudło – jako jej zastępca, Karol Muszkieta – Prezes Stowarzyszenia Kultury Ziemi Wschowskiej, Krystyna Jurszewicz – Członek Zarządu Stowarzyszenia Amazonek Wschowskich, Bożena Polańska – Prezes Towarzystwa Przyjaciół Sławy. Delegatami do Wojewódzkiej Rady Organizacji Pozarządowych zostali wybrani: Renata Chilarska i Waldemar Królak (Stowarzyszenie „Nasza Wieś” w Wygnańczycach). Przy tej okazji Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego przygotował w formie ulotki „Podsumowanie 2-letniej działalności Powiatowej Rady Organizacji Pozarządowych.” Powiatowa Rada Organizacji Pozarządowych składa się z przedstawicieli organizacji pozarządowych i jest organem doradczym i koordynującym współpracę III sektora, z samorządem powiatowym. W dniach 18-19 maja 2007 r. w Kożuchowie odbył się I Kongres Organizacji Pozarządowych Województwa Lubuskiego, na którym również zaprezentował się Powiat Wschowski w osobie Przewodniczącej Powiatowej Rady Organizacji Pozarządowych we Wschowie Renaty Chilarskiej oraz przedstawicieli stowarzyszeń działających na terenie powiatu m.in. zagrała Młodzieżowa Orkiestra Dęta ze Stowarzyszenia Kultury Ziemi Wschowskiej.

W 2007 roku rozpisano 2 konkursy na wspieranie realizacji zadań publicznych. Ogłoszenia zostały umieszczone w Gazecie Lubuskiej, Słowie Ziemi Wschowskiej, na stronie internetowej www.wschowa.info i Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.wschowa.info.

W ramach konkursu ogłoszonego w dniu 19 lutego 2007 r. na wspieranie realizacji zadań publicznych Zarząd Powiatu Wschowskiego przyznał dotacje na realizację następujących zadań:

I. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

1. Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca we Wschowie w kwocie 2000 zł na Rajd Puchacza” i obóz „I ty możesz zostać partyzantem” po 1000 zł.

2. Liga Obrony Kraju Zarząd Powiatowy we Wschowie w kwocie 2000 zł na „organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz udział młodzieży w zawodach szczebla wojewódzkiego i ogólnopolskiego” – amunicja i dojazd uczestników na zawody szczebla wojewódzkiego i ogólnopolskiego.

3. Klub Sportowy „POGOŃ” Wschowa w kwocie 700 zł na „I Mistrzostwa Powiatu Wschowskiego w Piłce nożnej o Puchar Starosty” koszty administracyjne i plakaty, koszty sędziowskie i podatek od wynagrodzeń sędziów, napoje chłodzące dla zawodników.

4. Sławski Klub Koszykówki w kwocie 2100 zł na „Turniej Amatorskich Lig Koszykarskich TALK 2007” – honoraria sędziów, ubezpieczenia zawodników, nagrody puchary, dyplomy i pamiątki oraz wydatki związane z wyżywieniem.

5. Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych Intelektualnie „Nasz Ośrodek” we Wschowie w kwocie 1200 zł na „Utrzymać formę” – zakwaterowanie i wyżywienie 15 osób.

6. Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jadwigi Królowej we Wschowie w kwocie 2000 zł na „Parafiadę dekanalną” i „Sport buduje ducha” – dofinansowanie wynagrodzenia zespołu muzycznego.

II. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji

1. Stowarzyszenie Kultury Ziemi Wschowskiej we Wschowie w kwocie 1600 zł na „XXXVI Konfrontacje Muzykujących Rodzeństw” – koszty cateringu, materiałów biurowych i pamiątkowych koszulek z nadrukiem.

2. Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca we Wschowie w kwocie 4500 zł na „Dusza Ziemi Wschowskiej”, „O nich nie zapominamy…”, „Nad wszystkie inne – strony rodzinne”, „Nasza odpowiedzialność – nasza pamięć”

3. Stowarzyszenie Kultury Ziemi Wschowskiej we Wschowie w kwocie 3900 zł na „Dwudniowa Sesja naukowa wraz z programem artystycznym oraz programem edukacyjnym”.

III. Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym

1. Stowarzyszenie Ochotniczych Hufców Pracy w Zielonej Górze w kwocie 1690 zł na zajęcia edukacyjne.

2. Liga Obrony Kraju Zarząd Powiatowy we Wschowie w kwocie 960 zł na „Otwarte powiatowe zawody strzeleckie z broni kulowej z okazji Święta Niepodległości” i „Otwarte powiatowe zawody strzeleckie z broni kulowej o Puchar Starosty”.

3. Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca we Wschowie w kwocie 2350 zł na „Żyć po bratersku”.

IV. Ochrony i promocji zdrowia

1. Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca we Wschowie w kwocie 2500 zł na „Działalność Harcerskiej Grupy Ratowniczej”.

2. Stowarzyszenie Amazonek Wschowskich we Wschowie w kwocie 2500 zł na „pomagajmy sobie i innym” – koszty hydrokinezoterapii, konsultacji, szkolenia i dojazdu na szkolenia.

3. Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych Intelektualnie „Nasz Ośrodek” we Wschowie w kwocie 1000 zł na „Po zdrowie po słońce” – koszty dojazdu na turnus rehabilitacyjny do Jarosławca.

V. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych

1. Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca we Wschowie w kwocie 2500 zł na Obóz integracyjny „Korczakowcy”.

2. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów we Wschowie w kwocie 2500 zł na Wycieczkę krajoznawczo – turystyczną Biskupin – Malbork – koszty dojazdu, parkingów i przewodnika.

VI. Nauki, edukacji, oświaty i wychowania

1. Stowarzyszenie Na Rzecz Ekorozwoju Wsi „Nasze Dzieci” w Przyczynie Górnej w kwocie 3070 zł na „III Powiatowy Przegląd Widowisk Ekologicznych Zielona Scena” – 2170 zł oraz na „Ekorajd Rowerowy w ramach Powiatowych Obchodów Międzynarodowego Dnia Ziemi – 900 zł – wykonanie kolorowych ołówków z pracami dzieci, znaczki dla uczestników rajdu i nagrody w konkursie plastycznym „Czyste Wody – Zdrowe Ryby”.

2. Stowarzyszenie Kultury Ziemi Wschowskiej we Wschowie w kwocie 4930 zł na „Młodzieżowa Orkiestra Dęta oknem na świat” wynagrodzenie osób prowadzących zajęcia indywidualne i w orkiestrze oraz dofinansowanie do zakupu instrumentu – flet.

Wszystkie oferty poddano ocenie zgodnie art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, póz. 873 z późn. zm.) i ogłoszeniem o konkursie. 3 oferty nie spełniały wymogów formalnych natomiast jedna została złożona po terminie.

Drugi konkurs ogłoszono w dniu 10 kwietnia 2007 r. Dotyczył wspierania w realizacji zadania publicznego pn.: „Utrzymanie urządzeń melioracji szczegółowych”. W ramach tego konkursu wpłynęła jedna oferta od Powiatowej Spółki Wodnej we Wschowie. Oferta spełniała wymogi formalne i merytoryczne konkursu. Powiatowa Spółka Wodna we Wschowie otrzymała dotację w wysokości 30.000 zł.

W sumie organizacjom pozarządowym przekazano kwotę 74.000 zł na zrealizowanie zadań publicznych.

W roku 2007 r. zakupiono puchary i nagrody oraz dofinansowano wyjazdy na szkolenia, spotkania integracyjne, zawody sportowe i wszelkiego rodzaju akcje organizowane przez stowarzyszenia, kluby, związki.

Przy Staroście Wschowskim działa także Powiatowa Społeczna Rada Do Spraw Osób Niepełnosprawnych, która współpracuje z organizacjami działającymi w zakresie pomocy i integracji osób niepełnosprawnych. W roku 2007 odbyły się 3 posiedzenia, na których przede wszystkim opiniowano propozycje podziału środków otrzymywanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, wnioski o dofinansowanie projektów składanych do PFRON oraz zajmowano się bieżącymi problemami osób niepełnosprawnych.

Niniejsza informacja podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Wschowskiego www.bip.wschowa.info oraz na stronie internetowej Powiatu Wschowskiego www.wschowa.info

Wschowa, dnia 23 stycznia 2008 r.