Starostwo Powiatowe we Wschowie
Plac Kosynierów 1c
67-400 Wschowa
tel. 65 540-48-00
e-mail: powiat@wschowa.com.pl

Remont chodnika na ul. Konradowskiej we Wschowie od km 0+000 do km 0+192

Print Friendly, PDF & Email

OGŁOSZENIE

O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

poniżej 60000 euro


Powiat Wschowski, 67-400 Wschowa, ul. Plac Kosynierów 1 c, woj. lubuskie, tel/fax 065 – 540 48 00 ; 540 19 32, e-mail: powiat@wschowa.com.pl,

www.wschowa.info ogłasza przetarg nieograniczony pt.:

Remont chodnika na ul. Konradowskiej we Wschowie od km 0+000 do km 0+192

Miejsce realizacji zamówienia: miejscowo¶ć Wschowa, powiat wschowski, woj. lubuskie

Zamówienie obejmuje prace budowlane drogowe dotycz±ce remontu , gmina Wschowa.

Czas trwania robót – do 31 paĽdziernik 2006.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiaj±cego (20 zł + VAT) pok. 212 lub pobrać ze strony: www.powiat.wschowa.com.pl.

Uprawnieni do kontaktów z oferentami :

1. Stanisław Pawlak – Wydział Komunikacji i Dróg tel. 065 540 15 17

2. Tatiana Wasielewska – Podinsp. d/s Zamówień Publicznych tel. 065 540-17-96

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiaj±cego w sekretariacie, pok. nr 204 (II piętro).

Termin składania ofert upływa dnia 25.09.2006 r. o godz. 12.30. Otwarcie ofert nast±pi w dniu składania ofert o godz. 13.00 w siedzibie zamawiaj±cego pok. 206.

Nie dopuszcza się składania ofert czę¶ciowych.

Nie dopuszcza się ofert wariantowych.

Wadium w wysoko¶ci 1.000 zł należy wpłacić na konto Zamawiaj±cego do 25.09.2006 r. do godz. 11.00.

Termin zwi±zania ofert± wynosi 30 dni.

W przetargu mog± wzi±ć udział oferenci niewykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o zamówieniach publicznych, spełniaj±cy warunki zawarte w art. 22 tejże ustawy oraz warunki dodatkowe: spełniaj± wymogi okre¶lone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Kryteria wyboru i ich znaczenie:

cena (koszt) – 100%

Wschowa, dnia 12.09.2006 r.

Translate »