Starostwo Powiatowe we Wschowie
Plac Kosynierów 1c
67-400 Wschowa
tel. 65 540-48-00
e-mail: powiat@wschowa.com.pl

Roboty remontowo-budowlane w budynku Ośrodka Zdrowia w Sławie polegające na przebudowie pomieszczeń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz przystosowaniu obiektu do poruszania sie osób niepełnosprawnych.

Print Friendly, PDF & Email

OGŁOSZENIE

O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

poniżej 60000 euro


Powiat Wschowski, 67-400 Wschowa, ul. Plac Kosynierów 1 c, woj. lubuskie, tel/fax 065 – 540 48 00 ; 540 19 32, e-mail: powiat@wschowa.com.pl, www.wschowa.info ogłasza przetarg nieograniczony pt.:

Roboty remontowo-budowlane w budynku Ośrodka Zdrowia w Sławie polegające na przebudowie pomieszczeń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz przystosowaniu obiektu do poruszania sie osób niepełnosprawnych.

Miejsce realizacji zamówienia: Ośrodek Zdrowia w Sławie, powiat wschowski, woj. lubuskie.

Zamówienie obejmuje roboty budowlane oraz instalacyjne.

Czas trwania robót – do 15 listopada 2006 r.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego (30 zł + VAT) pok. 212 lub za pobrać ze strony: www.powiat.wschowa.com.pl.

Uprawnieni do kontaktów z oferentami :

1.Zbigniew Marciniak- Naczelnik Wydziału Budownictwa, tel. 065 540 17 79

2.Tatiana Wasielewska – Podinsp. d/s Zamówień Publicznych tel. 065 540-17-96

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie, pok. nr 204 (II piętro).

Termin składania ofert upływa dnia 14.09.2006 r. o godz. 12.30.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu składania ofert o godz. 13.00 w siedzibie zamawiającego pok. 206.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Nie dopuszcza się ofert wariantowych.

Wadium w wysokości 4 000 zł należy wpłacić do 14.09.2006 do godz.11.00.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci niewykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o zamówieniach publicznych, spełniający warunki zawarte w art. 22 tejże ustawy oraz warunki dodatkowe: spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Kryteria wyboru i ich znaczenie:

cena (koszt) – 100%

Wschowa, dnia 04.09.2006 r.

Translate »