Starostwo Powiatowe we Wschowie
Plac Kosynierów 1c
67-400 Wschowa
tel. 65 540-48-00
e-mail: powiat@wschowa.com.pl

Konserwacja rowów na terenie gmin:Wschowa, Szlichtyngowa w obszarze działania PSW we Wschowie.

Print Friendly, PDF & Email

OGŁOSZENIE

O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

poniżej 60000 euro

Powiatowa Spółka Wodna we Wschowie , 67-400 Wschowa, ul. Plac Kosynierów 1 c, woj. lubuskie, tel. 068 – 414-12-40; e-mail: psw@wschowa.com.pl, www.wschowa.info

ogłasza przetarg nieograniczony pt.:

Konserwacja rowów na terenie gmin:Wschowa, Szlichtyngowa

w obszarze działania PSW we Wschowie.

Miejsce realizacji zamówienia: gminy: Wschowa, Szlichtyngowa, powiat wschowski, woj. lubuskie

Zamówienie obejmuje wykonanie konserwacji rowów szczegółowych o długości 27282m

Czas trwania robót – do 31 październik 2006.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego pok. 201 lub pobrać ze strony: www.powiat.wschowa.com.pl.

Uprawnieni do kontaktów z oferentami:

1. Jan Zubrzycki – Przewodniczący Zarządu PSW we Wschowie

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego pok. nr 201 (II piętro).

Termin składania ofert upływa dnia 21.08.2006 r. o godz. 930. Otwarcie ofert nastąpi w dniu składania ofert o godz. 10.00 w siedzibie zamawiającego pok. 201.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Nie dopuszcza się ofert wariantowych.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci niewykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o zamówieniach publicznych, spełniający warunki zawarte w art. 22 tejże ustawy oraz warunki dodatkowe: spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Kryteria wyboru i ich znaczenie:

cena (koszt) – 100%

Wschowa, dnia 11.08.2006 r.

Translate »