Starostwo Powiatowe we Wschowie
Plac Kosynierów 1c
67-400 Wschowa
tel. 65 540-48-00
e-mail: powiat@wschowa.com.pl

Remont pomieszczenia sali gimnastycznej w budynku sali gimnastycznej Zespołu Szkół Zawodowych we Wschowie

Print Friendly, PDF & Email

OGŁOSZENIE

O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

poniżej 60000 euro


Powiat Wschowski, 67-400 Wschowa, ul. Plac Kosynierów 1 c, woj. lubuskie,

tel/fax 065 – 540 48 00 ; 540 19 32, e-mail: powiat@wschowa.com.pl,www.wschowa.info ogłasza przetarg nieograniczony pt.:

Remont pomieszczenia sali gimnastycznej w budynku sali gimnastycznej Zespołu Szkół Zawodowych we Wschowie

Miejsce realizacji zamówienia: miejscowość Wschowa, powiat wschowski, woj. lubuskie

Zamówienie obejmuje prace prace remontowe w budynku sali gimnastycznej Zespołu Szkół Zawodowych we Wschowie

Czas trwania robót – do 11 września 2006.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego (20 zł + VAT) pok. 212 lub pobrać ze strony: www.powiat.wschowa.com.pl.

Uprawnieni do kontaktów z oferentami :

1. Zbigniew Marciniak – Wydział Budownictwa i Ochr. Środowiska tel. 065 540 17 79

2. Tatiana Wasielewska – Podinsp. d/s Zamówień Publicznych tel. 065 540-17-96


Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie, pok. nr 204 (II piętro).

Termin składania ofert upływa dnia 16.08.2006 r. o godz. 12.30. Otwarcie ofert nastąpi w dniu składania ofert o godz. 13.00 w siedzibie zamawiającego pok. 206.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Nie dopuszcza się ofert wariantowych.

Wadium nie wymagane.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci niewykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o zamówieniach publicznych, spełniający warunki zawarte w art. 22 tejże ustawy oraz warunki dodatkowe: spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Kryteria wyboru i ich znaczenie:

cena (koszt) – 100%

Wschowa, dnia 01.08.2006 r.

Translate »