Starostwo Powiatowe we Wschowie
Plac Kosynierów 1c
67-400 Wschowa
tel. 65 540-48-00
e-mail: powiat@wschowa.com.pl

Ogłoszenia i przetargi

Print Friendly, PDF & Email

Or. ZP 342-17/2006 Wschowa, dnia 21 czerwca 2006 r.

OGŁOSZENIE O PODPISANIU UMOWY

Starostwo Powiatowe we Wschowie powiadamia, iż w wyniku prac Komisji przetargowej a następnie decyzji Starosty Wschowskiego przetarg dotyczący : Budowy parkingu dla samochodów osobowych na 26 stanowisk postojowych przy Zespole Szkół Zawodowych we Wschowie wygrała firma:

„TOLIMA” s.c.

L.T. Kurzawa

ul. Wiosenna 6

67-200 Głogów

z ceną ofertową brutto: 98.832,55 zł

słownie: dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzydzieści dwa złote 55/100

w tym VAT: 17.822,26—————————————————————————–Wschowa, 13.06.2006 r.

Or. ZP 342 – 15/2006

OGŁOSZENIE O PODPISANIU UMOWY

Starostwo Powiatowe we Wschowie powiadamia, iż w wyniku prac Komisji przetargowej a następnie decyzji Starosty Wschowskiego przetarg dotyczący : Mechanicznego kompleksowego koszenia traw i chwastów na poboczach pasów drogowych dróg powiatowych Powiatu Wschowskiego w 2006 r. wygrała firma :

Przedsiębiorstwo Usługowe „Taden”

Tadeusz Andrys

ul. Kamienna 3

67-400 Wschowa

z ofertową ceną jednostkową brutto : 0,034 zł (słownie zero przecinek zero trzydzieści cztery złote)

——————————————————————————–

OGŁOSZENIE

O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

poniżej 60000 euro


Zespół Szkół Zawodowych, ul. T. Kościuszki 11, 67-400 Wschowa, woj. lubuskie, tel 065 – 540 32 57 ; fax 540 37 74, e-mail: zszwschowa@o2.pl , www.zsz.zw.pl ogłasza przetarg nieograniczony pt.:

„Roboty budowlane 2006 w budynku Zespołu Szkół Zawodowych

we Wschowie”


Miejsce realizacji zamówienia: 67-400 Wschowa, województwo lubuskie

Zamówienie obejmuje roboty malarskie, posadzkowe, ogrodzeniowe, elektryczne oraz wodno-kanalizacyjne w budynku oraz na terenie Zespołu Szkół Zawodowych przy ul. T. Kościuszki 11 we Wschowie.

Czas trwania robót – do 15.08.2006 r.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego (20 zł) pok. lub za zaliczeniem pocztowym. Uprawnieni do kontaktów z oferentami :

Adrian Pepliński – specjalista ds. administracyjno-gospodarczych, tel.(065) 540 32 57

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w sekretariacie szkoły (I piętro).

Termin składania ofert upływa dnia 19 czerwca 2006 o godz. 9:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu składania ofert o godz. 9:10 w siedzibie zamawiającego w bibliotece (parter).

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Nie dopuszcza się ofert wariantowych.

Wadium w wysokości 1000 zł należy wpłacić na konto Zamawiającego do dnia 19.06.06r. do godz. 9:00.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci niewykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, spełniający warunki zawarte w art. 22 tejże ustawy oraz warunki dodatkowe: spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Kryteria wyboru i ich znaczenie:

cena – 90% , okres gwarancji – 10 %

Wschowa, dnia 09.06.2006r.

——————————————————————————–

OGŁOSZENIE

O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

zgodnie z ogłoszeniem, które ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 142 z dnia 07.06.2006 pod pozycją 29859


Powiat Wschowski, 67-400 Wschowa, ul. Plac Kosynierów 1 c, woj. lubuskie, tel/fax 065 – 540 48 00 ; 540 19 32, e-mail: powiat@wschowa.com.pl, www.wschowa.info ogłasza przetarg nieograniczony pt.:

Przebudowa obiektów sportowych przy I Liceum Ogólnokształcącym we Wschowie.

Miejsce realizacji zamówienia: miejscowość Wschowa, województwo lubuskie.

Zamówienie obejmuje przebudowę boiska wielofunkcyjnego, rozbudowę zewnętrznej instalacji elektrycznej, oświetlenia oraz rozbudowę zewnętrznej kanalizacji deszczowej boiska.

Czas trwania robót – od daty udzielenia zamówienia do 24.10.2006

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego (30 zł +VAT) pok. 212 lub pobrać ze strony: www.powiat.wschowa.com.pl.

Uprawnieni do kontaktów z oferentami :

1. Zbigniew Marciniak – Wydział Bud. i Ochr. Środowiska tel. 065 540 17 68

2.Tatiana Wasielewska – Podinsp. d/s Zamówień Publicznych tel. 065 540-17-96

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w sekretariacie, pok. nr 204 (II piętro).

Termin składania ofert upływa dnia 24.07.2006 o godz. 12.30.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu składania ofert o godz. 13.00 w siedzibie zamawiającego pok. 206.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Nie dopuszcza się ofert wariantowych.

Wadium w wysokości 10 000 zł należy wpłacić do 24.07.2006 do godz.1100.

Termin związania ofertą wynosi 60 dni.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci niewykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o zamówieniach publicznych, spełniający warunki zawarte w art. 22 tejże ustawy oraz warunki dodatkowe: spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Kryteria wyboru i ich znaczenie:

cena (koszt) – 100%

Wschowa, dnia 08.06.2006 r.

——————————————————————————–

OGŁOSZENIE

O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

poniżej 60000 euro


Powiat Wschowski, 67-400 Wschowa, ul. Plac Kosynierów 1 c, woj. lubuskie, tel/fax 065 – 540 48 00 ; 540 19 32, e-mail: powiat@wschowa.com.pl,

www.wschowa.info ogłasza przetarg nieograniczony pt.:

Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w miejscowości Siedlnica, gmina Wschowa
.

Miejsce realizacji zamówienia: miejscowość Siedlnica, powiat wschowski, woj. lubuskie

Zamówienie obejmuje prace budowlane drogowe dotyczące budowy chodnika wraz z odwodnieniem w miejscowości Siedlnica, gmina Wschowa.

Czas trwania robót – do 29 września 2006.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego (20 zł + VAT) pok. 212 lub pobrać ze strony: www.powiat.wschowa.com.pl.

Uprawnieni do kontaktów z oferentami :

1. Stanisław Pawlak – Wydział Komunikacji i Dróg tel. 065 540 15 17

2. Tatiana Wasielewska – Podinsp. d/s Zamówień Publicznych tel. 065 540-17-96

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie, pok. nr 204 (II piętro).

Termin składania ofert upływa dnia 26.06.2006 r. o godz. 12.30.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu składania ofert o godz. 13.00 w siedzibie zamawiającego pok. 206.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Nie dopuszcza się ofert wariantowych.

Wadium w wysokości 2.000 zł należy wpłacić na konto Zamawiającego do 26.06.2006 r. do godz. 11.00.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci niewykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o zamówieniach publicznych, spełniający warunki zawarte w art. 22 tejże ustawy oraz warunki dodatkowe: spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Kryteria wyboru i ich znaczenie:

cena (koszt) – 100%

Wschowa, dnia 08.06.2006 r.

——————————————————————————–

OGŁOSZENIE

O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

poniżej 60000 euro


Zespół Szkół Zawodowych, ul. T. Kościuszki 11, 67-400 Wschowa, woj. lubuskie, tel 065 – 540 32 57 ; fax 540 37 74, e-mail: zszwschowa@o2.pl , www.zsz.zw.pl ogłasza przetarg nieograniczony pt.:

„Wymiana stolarki okiennej nietypowej na okna z PCV oraz montaż systemu oddymiania w budynku Zespołu Szkół Zawodowych we Wschowie”

Miejsce realizacji zamówienia: 67-400 Wschowa, województwo lubuskie

Zamówienie obejmuje wymianę nietypowej stolarki okiennej drewnianej na okna z PCV w ilości 55 szt. oraz montaż systemu oddymiania na dwóch klatkach schodowych w budynku Zespołu Szkół Zawodowych przy ul. T. Kościuszki 11 we Wschowie.

Czas trwania robót – do 31.07.2006 r.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego (20 zł) pok. lub pobrać ze strony: www.powiat.wschowa.com.pl.. Uprawnieni do kontaktów z oferentami :

Adrian Pepliński – specjalista ds. administracyjno-gospodarczych, tel.(065) 540 32 57

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w sekretariacie szkoły (I piętro).

Termin składania ofert upływa dnia 12 czerwca 2006 o godz. 9:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu składania ofert o godz. 9:10 w siedzibie zamawiającego w bibliotece (parter).

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Nie dopuszcza się ofert wariantowych.

Wadium w wysokości 1000 zł należy wpłacić na konto Zamawiającego do dnia 12.06.06r. do godz. 9:00.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci niewykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, spełniający warunki zawarte w art. 22 tejże ustawy oraz warunki dodatkowe: spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Kryteria wyboru i ich znaczenie:

cena – 90% , okres gwarancji – 10 %

Wschowa, dnia 30.05.2006r.

——————————————————————————–

OGŁOSZENIE

O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

poniżej 60000 euro


Powiat Wschowski, 67-400 Wschowa, ul. Plac Kosynierów 1 c, woj. lubuskie, tel/fax 065 – 540 48 00 ; 540 19 32, e-mail: powiat@wschowa.com.pl,

www.wschowa.info ogłasza przetarg nieograniczony pt.:

Wymiana pokrycia dachowego w I Liceum Ogólnokształcącym im. Tomasz Zana we Wschowie

Miejsce realizacji zamówienia: I Liceum Ogólnokształcące, miejscowość Wschowa, powiat wschowski, woj. Lubuskie.

Zamówienie obejmuje prace rozbiórkowo-demontażowe, montażowe w tym izolacja z folii, wykonanie właściwego ołacenia, krycie dachówką karpiówką oraz obróbki blacharskie.

Czas trwania robót – do 31 sierpnia 2006 r.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego (20 zł + VAT) pok. 212 lub za pobrać ze strony: www.powiat.wschowa.com.pl.

Uprawnieni do kontaktów z oferentami :

1. Zbigniew Marciniak – Wydział Budownictwa i Ochr. Środowiska tel. 065 540 17 79

2. Tatiana Wasielewska – Podinsp. d/s Zamówień Publicznych tel. 065 540-17-96

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie, pok. nr 204 (II piętro).

Termin składania ofert upływa dnia 14.06.2006 r. o godz. 12.30. Otwarcie ofert nastąpi w dniu składania ofert o godz. 13.00 w siedzibie zamawiającego pok. 206.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Nie dopuszcza się ofert wariantowych.

Wadium w wysokości 2.000 zł należy wpłacić na konto Zamawiającego do 14.06.2006 r. do godz. 11.00.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci niewykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o zamówieniach publicznych, spełniający warunki zawarte w art. 22 tejże ustawy oraz warunki dodatkowe: spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Kryteria wyboru i ich znaczenie:

cena (koszt) – 100%

Wschowa, dnia 01.06.2006 r.

——————————————————————————–

OGŁOSZENIE

O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

poniżej 60000 euro


Powiat Wschowski, 67-400 Wschowa, ul. Plac Kosynierów 1 c, woj. lubuskie, tel/fax 065 – 540 48 00 ; 540 19 32, e-mail: powiat@wschowa.com.pl, www.wschowa.info ogłasza przetarg nieograniczony pt.:

Budowa parkingu dla samochodów osobowych na 26 stanowisk postojowych przy Zespole Szkół Zawodowych we Wschowie.


Miejsce realizacji zamówienia: teren Zespołu Szkół Zawodowych, miejscowość Wschowa, powiat wschowski, woj. Lubuskie.

Zamówienie obejmuje prace budowlane drogowe dotyczące budowy parkingu dla samochodów osobowych w miejscowości Wschowa.

Czas trwania robót – do 31 sierpnia 2006 r.Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego (20 zł + VAT) pok. 212 lub za pobrać ze strony: www.powiat.wschowa.com.pl.

Uprawnieni do kontaktów z oferentami :

1. Zbigniew Marciniak – Wydział Budownictwa i Ochr. Środowiska tel. 065 540 17 79

2. Tatiana Wasielewska – Podinsp. d/s Zamówień Publicznych tel. 065 540-17-96

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie, pok. nr 204 (II piętro).

Termin składania ofert upływa dnia 12.06.2006 r. o godz. 12.30. Otwarcie ofert nastąpi w dniu składania ofert o godz. 13.00 w siedzibie zamawiającego pok. 206.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Nie dopuszcza się ofert wariantowych.

Wadium w wysokości 1.500 zł należy wpłacić na konto Zamawiającego do 12.06.2006 r. do godz. 1100.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci niewykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o zamówieniach publicznych, spełniający warunki zawarte w art. 22 tejże ustawy oraz warunki dodatkowe: spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Kryteria wyboru i ich znaczenie:

cena (koszt) – 100%

Wschowa, dnia 31.05.2006 r.

——————————————————————————–

OGŁOSZENIE

O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

poniżej 60000 euro


Powiat Wschowski, 67-400 Wschowa, ul. Plac Kosynierów 1 c, woj. lubuskie, tel/fax 065 – 540 48 00 ; 540 19 32, e-mail: powiat@wschowa.com.pl, www.powiat.wschowa.com.pl ogłasza przetarg nieograniczony pt.:

Mechaniczne kompleksowe koszenie traw i chwastów na poboczach pasów drogowych dróg powiatowych Powiatu Wschowskiego w 2006 r.

Miejsce realizacji zamówienia: powiat wschowski, województwo lubuskie

Zamówienie dotyczy mechanicznego kompleksowego koszenia traw i chwastów na poboczach dróg powiatowych Powiatu Wschowskiego w 2006 r.

Termin wykonywania usługi – etap I do 15.07.2006 r, etap II do 30.09.2006 r.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego (20 zł+VAT) pok. 212, za zaliczeniem pocztowym lub pobrać ze strony: www.powiat.wschowa.com.pl. Uprawnieni do kontaktów z oferentami :

1. Stanisław Pawlak – Wydział Komunikacji i Dróg tel. 065 540 15 17

2. Tatiana Wasielewska, – Podinsp. d/s Zamówień Publicznych tel. 065 540-17-96

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w sekretariacie, pok. nr 204 (II piętro).

Termin składania ofert upływa dnia 7.06.2006 o godz. 12.30. Otwarcie ofert nastąpi w dniu składania ofert o godz. 13.00 w siedzibie zamawiającego pok. 206.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Nie dopuszcza się ofert wariantowych.

Wadium nie wymagane

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci niewykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o zamówieniach publicznych, spełniający warunki zawarte w art. 22 tejże ustawy oraz warunki dodatkowe: spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Kryteria wyboru i ich znaczenie :

cena (koszt): C = 100 %

Wschowa, dnia 25.05.2006 r.

——————————————————————————-

OGŁOSZENIE

O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

zgodnie z ogłoszeniem, które ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 122 z dnia 18.05.2006 r. pod poz. 26105


Powiat Wschowski, 67-400 Wschowa, woj. lubuskie, ul. Plac Kosynierów 1 c, pok. 212, tel/fax 065 – 540 48 00, e-mail: powiat@wschowa.com.pl, www.powiat.wschowa.com.pl ogłasza przetarg nieograniczony pt.:

„Przebudowa kotłowni węglowych na kondensacyjne kotłownie opalane gazem ziemnym wraz z budową wewnętrznych instalacji gazu w budynkach internatu i centrum rehabilitacji dla dzieci Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego: w budynku centrum rehabilitacji dla dzieci kotłownia o mocy 3 x 85 kW i dwie nagrzewnice o mocy 29 kW każda, w budynku internatu kotłownia o mocy 2x 85 kW.”

Miejsce realizacji zamówienia: miejscowość Wschowa, województwo lubuskie

Zamówienie obejmuje przebudowę kotłowni węglowych znajdujących się w budynku Centrum Rehabilitacji na gazowe kotłownie kondensacyjne o mocy 3 x 85 kW i dwie nagrzewnice o mocy 29 kW, w budynku internatu na gazowe kotłownię o mocy2 x 85 kW wraz z budową wewnętrznej instalacji gazowej, przebudową instalacji CO i robotami budowlanymi.

Czas trwania robót – od udzielenia zamówienia do 16.10.2006 r.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego (30 zł) pok. 212 lub za zaliczeniem pocztowym. Uprawnieni do kontaktów z oferentami :

1. Zbigniew Marciniak – Wydział Budownictwa i Ochr. Środowiska tel. 065 540 17 79

2. Tatiana Wasielewska, – Podinsp. d/s Zamówień Publicznych tel. 065 540-17-96

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w sekretariacie, pok. nr 204 (II piętro).

Termin składania ofert upływa dnia 03.07.2006 o godz. 12.30. Otwarcie ofert nastąpi w dniu składania ofert o godz. 13.00 w siedzibie zamawiającego pok. 206.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Nie dopuszcza się ofert wariantowych.

Wadium w wysokości 8 000 zł należy wpłacić na konto Zamawiającego do 03.07.2006 do godz.11 00.

Termin związania ofertą wynosi 60 dni.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci niewykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o zamówieniach publicznych, spełniający warunki zawarte w art. 22 tejże ustawy oraz warunki dodatkowe: spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Kryteria wyboru i ich znaczenie:

cena (koszt) – 100%

Wschowa, dnia 31.05.2006 r.

——————————————————————————–

OGŁOSZENIE

O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM


zgodnie z ogłoszeniem, które ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 113 z dnia 09.05.2006 r. pod poz. 23960


Powiat Wschowski, Plac Kosynierów 1 c, 67-400 Wschowa, woj. lubuskie,

tel/fax 065 – 540 48 00/540 19 32 , e-mail: powiat@wschowa.com.pl,

www.wschowa.info ogłasza przetarg nieograniczony pt :

Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 3 550 000,00 złotych na okres trzech lat.”

Miejsce realizacji zamówienia: miejscowość Wschowa, województwo lubuskie

Zamówienie obejmuje uzyskanie długoterminowego kredytu bankowego. Wielkość kredytu ustala się na 3 550 000,00 PLN. Uruchomienie kredytu przewiduje się na 20.07.2006 do 30.09.2006 r. Całkowita spłata kredytu nastąpi do dnia 19.07.2009 r.

Czas trwania – od 20.07.2006. do 19.07.2009

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego (25 zł) pok. 212 lub za zaliczeniem pocztowym. Uprawnieni do kontaktów z oferentami :

1. Magdalena Jędrzejczak – Skarbnik Starostwa Powiatowego tel. 065 540 74 26

2. Tatiana Wasielewska – Podinsp. d/s Zamówień Publicznych tel. 065 540-17-96 pok. 212

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w sekretariacie, pok. nr 204 (II piętro).

Termin składania ofert upływa dnia 22.06.2006 o godz. 12.30. Otwarcie ofert nastąpi w dniu składania ofert o godz. 13.00 w siedzibie zamawiającego pok. 206.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Nie dopuszcza się ofert wariantowych.

Wadium w wysokości 40 000 zł należy wpłacić na konto Zamawiającego do 22.06.2006 do godz.11.00. Termin związania ofertą wynosi 60 dni.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci niewykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o zamówieniach publicznych, spełniający warunki zawarte w art. 22 tejże ustawy oraz spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Kryteria wyboru i ich znaczenie:

cena (koszt) – 100%

Wschowa, dnia 16.05.2006 r.

——————————————————————————–

OGŁOSZENIE

O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

zgodnie z ogłoszeniem, które ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 110 z dnia 06.05.2006 pod pozycją 23333


Powiat Wschowski, 67-400 Wschowa, ul. Plac Kosynierów 1 c, woj. lubuskie, tel/fax 065 – 540 48 00 ; 540 19 32, e-mail: powiat@wschowa.com.pl, www.wschowa.info ogłasza przetarg nieograniczony pt.:

Prace remontowo – adaptacyjne budynku warsztatowo – garażowego przy Starostwie Powiatowym we Wschowie, w celu dokonania zmiany sposobu użytkowania z przeznaczeniem pod działalność biblioteki z czytelnią i salą spotkań oraz pomieszczeń biurowych.

Miejsce realizacji zamówienia: miejscowość Wschowa, województwo lubuskie

Zamówienie obejmuje prace remontowo – budowlane, elektryczne, instalacyjno sanitarne, CO przy adaptacji budynku warsztatowo – garażowego przy siedzibie Starostwa Powiatowego we Wschowie w celu zmiany sposobu użytkowania budynku na działalność biblioteki z czytelnią i sala spotkań oraz pomieszczeń biurowych.

Czas trwania robót – od daty udzielenia zamówienia do 30.09.2006

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego (50 zł) pok. 212 lub za zaliczeniem pocztowym. Uprawnieni do kontaktów z oferentami :

1. Zbigniew Marciniak – Wydział Bud. i Ochr. Środowiska tel. 065 540 17 68

2.Tatiana Wasielewska – Podinsp. d/s Zamówień Publicznych tel. 065 540-17-96
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w sekretariacie, pok. nr 204 (II piętro).

Termin składania ofert upływa dnia 19.06.2006 o godz. 12.30. Otwarcie ofert nastąpi w dniu składania ofert o godz. 13.00 w siedzibie zamawiającego pok. 206.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Nie dopuszcza się ofert wariantowych.

Wadium w wysokości 8 000 zł należy wpłacić do 19.06.2006 do godz.11.00.

Termin związania ofertą wynosi 60 dni.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci niewykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o zamówieniach publicznych, spełniający warunki zawarte w art. 22 tejże ustawy oraz warunki dodatkowe: spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Kryteria wyboru i ich znaczenie:

cena (koszt) – 100%

Wschowa, dnia 08.05.2006 r.

——————————————————————————–

Or. ZP 342-11/20006 Wschowa, dnia 08.05.20006 r.

OGŁOSZENIE O WYNIKU

Powiat Wschowski, ul. Plac Kosynierów 1 c, 67-400 Wschowa informuje, że w wyniku prac Komisji przetargowej i następnie decyzji Starosty Wschowskiego, przetarg nieograniczony dotyczący “Wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy hali sportowej przy I Zespole Szkół (d. Zespół Szkół Zawodowych)” został unieważniony na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.), ponieważ ceny zaproponowane w obydwóch ofertach przekraczają kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

——————————————————————————–

Or. ZP 342-10/2006 Wschowa, dnia 27 kwietnia 2006 r.

OGŁOSZENIE O WYNIKU

Powiat Wschowski, ul. Plac Kosynierów 1 c, 67-400 Wschowa informuje, że w wyniku prac Komisji przetargowej i następnie decyzji Starosty Wschowskiego, przetarg nieograniczony dotyczący „Zakupu wraz z dostawą i instalacją sprzętu komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby Starostwa Powiatowego we Wschowie” wygrały następujące firmy:

1.W części dotyczącej dostawy zestawów komputerowych, notebooków, drukarek itd.-Zadanie nr I:

Kaja Komputer

Krzysztof Jasek

ul. Pocztowa 11 a

67-400 Wschowa


cena ofertowa brutto: 50.366,36 złsłownie: pięćdziesiąt tysięcy trzysta sześćdziesiąt sześć złotych 36/100

w tym VAT: 9.082,46 zł

2.W części dotyczącej dostawy kserokopiarki, projektora i rzutnika pisma-Zadanie nr II:

P.W. „PEN” sp. j.

R. i S. Kulesza

ul. Mickiewicza 50

67-200 Głogów


cena ofertowa brutto: 17.874,22 złsłownie:siedemnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt cztery złote 22/100

w tym VAT: 3.223,22 zł

——————————————————————————–

OGŁOSZENIE

O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

poniżej 60 000 euro


Powiat Wschowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Wschowskiego, Plac Kosynierów 1 c, 67-400 Wschowa, woj. lubuskie, tel/fax 065 – 540 48 00/540 19 32, e-mail: powiat@wschowa.com.pl, www.wschowa.info, ogłasza przetarg nieograniczony pt :

” Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy hali sportowej przy I Zespole Szkół (d. Zespół Szkół Zawodowych)”

Zamówienie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z koncepcją oraz uzyskaniem decyzji o lokalizacji celu publicznego, a także pozwolenia na budowę obejmującego zakres przedmiotowego przedsięwzięcia.

Wymagany termin realizacji – 08.09.2006 r.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego (20 zł+ VAT) pok. 212 lub za zaliczeniem pocztowym.

Uprawnieni do kontaktów z oferentami :

1.Tatiana Wasielewska – Podinsp. ds Zamówień Publ. tel. 065 5401796 pok. 212.

2.Zbigniew Marciniak-Naczelnik Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska , tel. 065 5401779 pok. 305.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w sekretariacie, pok. nr 204 (II piętro).

Termin składania ofert upływa dnia 28.04.2006 o godz. 12.30.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 28.04.2006 o godz. 13.00 w siedzibie zamawiającego, pok. nr 206.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Nie dopuszcza się ofert wariantowych.

Wadium nie jest wymagane.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci niewykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o zamówieniach publicznych, spełniający warunki zawarte w art. 22 tejże ustawy oraz warunki dodatkowe: spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Kryteria wyboru i ich znaczenie:

cena (koszt) – 100%

Wschowa, dnia 12.04.2006 r.

——————————————————————————–

Or. ZP 342-9/2006 Wschowa, dnia 11.04.2006

Ogłoszenie o wyniku przetargu

Starostwo Powiatowe we Wschowie powiadamia, iż w wyniku prac Komisji przetargowej i następnie decyzji Starosty Wschowskiego, przetarg dotyczący „Zakup znaków drogowych na potrzeby Powiatu Wschowskiego w 2006 roku” , wygrała firma :

Rawbud – Rawicz sp. z o.o.

Masłowo, ul. Śląska 88 k/ Rawicza

63-900 Rawicz

z sumą cen jednostkowych brutto GI+GII+GIII+GIV+GV brutto : 685,64 zł

słownie: sześćset osiemdziesiąt pięć złotych 64/100.

——————————————————————————–

Or. ZP 342-8/2006 Wschowa, dnia 06.04.2006

Ogłoszenie o wyniku przetargu

Starostwo Powiatowe we Wschowie powiadamia, iż w wyniku prac Komisji przetargowej i następnie decyzji Starosty Wschowskiego, przetarg dotyczący „Wykonanie ścinki pobocza w pasie dróg powiatowych ” , wygrała :

Firma Budowlano-Usługowa

„EKO-BUD” s.c.

Elżbieta, Jacek Majdeccy

Lisewo 39

62-310 Pyzdry

z ceną ofertową brutto : 75.766,28 zł

słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt sześć złotych 28/100.

——————————————————————————–

OGŁOSZENIE

O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

poniżej 60000 euro

Powiat Wschowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Wschowskiego, Plac Kosynierów 1 c, 67-400 Wschowa, woj. lubuskie, tel/fax 065 – 540 48 00/ 540 19 32, e-mail: powiat@wschowa.com.pl, www.wchowa.info ogłasza przetarg nieograniczony pt.:

„Zakup wraz z dostawą i instalacją sprzętu komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby Starostwa Powiatowego we Wschowie”


Miejsce realizacji zamówienia: Starostwo Powiatowe we Wschowie, Plac Kosynierów 1 c, województwo lubuskie.

Zakup wraz z dostawą i instalacją na miejsce sprzętu komputerowego z oprogramowaniem.

Czas trwania zamówienia – 19.05.2006 r.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego (20 zł+VAT) pok. 212 lub za zaliczeniem pocztowym.

Uprawnieni do kontaktów z oferentami :

1.Tatiana Wasielewska- Podinsp. d/s Zamówień Publicznych tel. 065 540-17-96

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w sekretariacie, pok. nr 204 (II piętro).

Termin składania ofert upływa dnia 21.04.2006 r. o godz. 12.30. Otwarcie ofert nastąpi w dniu składania ofert o godz. 13.00 w siedzibie zamawiającego pok. 206.

Dopuszcza się składania ofert częściowych.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Wadium nie wymagane.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci niewykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, spełniający warunki zawarte w art. 22 tejże ustawy oraz warunki dodatkowe: spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Kryteria wyboru i ich znaczenie:

cena (koszt) – 100%

Wschowa, dnia 05.04.2006 r.

——————————————————————————–

Wschowa, dnia 3 kwietnia 2006 r.

Or. ZP 342-7/2006

Ogłoszenie o wyniku przetargu

Starostwo Powiatowe we Wschowie powiadamia, iż w wyniku prac Komisji przetargowej i następnie decyzji Starosty Wschowskiego, przetarg dotyczący „Budowy ściezki rowerowej (chodnika) w miejscowości Śmieszkowo, gmina Sława- etap II” wygrała firma :

PPHU „Wiler-Bud”

Ogólnobudowlane

ul. Krzywińska 28

64-121 Kąkolewo

z ceną ofertową brutto : 89.443,70 zł

słownie: osiemdziesiąt dziewięć złotych czterysta czterdzieści trzy złote 70/100

w tym VAT: 16.129,19 zł

——————————————————————————-

ZP 342-6/2006 Wschowa, dnia 7 marca 2006 r.

OGŁOSZENIE O WYNIKU

Powiat Wschowski, ul. Plac Kosynierów 1 c, 67-400 Wschowa informuje, że w wyniku prac Komisji przetargowej i następnie decyzji Starosty Wschowskiego, przetarg nieograniczony dotyczący „Zakupu wraz z dostawą i instalacją sprzętu komputerowego i multimedialnego z oprogramowaniem na potrzeby Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie” wygrała firma:

PHPU ZUBER

ul. Rynek 49

60-116 Wrocław

cena ofertowa brutto: 70.792,36 złsłownie: siedemdziesiąt tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dwa złote 36/100.

——————————————————————————-

Or. ZP 342-5/2006

Wschowa, dnia 03.03.2006

Ogłoszenie o wyniku przetargu

Starostwo Powiatowe we Wschowie powiadamia, iż w wyniku prac Komisji przetargowej i następnie decyzji Starosty Wschowskiego, przetarg dotyczący „Zakupu tablic rejestracyjnych na potrzeby Powiatu Wschowskiego w 2006 roku” , wygrała firma :

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe,

„KAMA” Sp. z o. o

ul. St. Batorego 118 a 65-735 Zielona Góra

z ceną jednostkową netto C1 – 42,00 zł/kmp + podatek VAT to jest 9,24 zł/kmp, łącznie brutto 51,24 zł/kmp,

z ceną jednostkową netto C2 – 21,00 zł/szt + podatek VAT to jest 4,62zł/szt, łącznie brutto 25,01 zł/szt,

z ceną jednostkową netto C3 – 21,00 zł/szt + podatek VAT to jest 4,62 zł/szt, łącznie brutto 25,62 zł/szt,

——————————————————————————-

Or. ZP 342-4/2006

Wschowa, dnia 01.03.2006 r.

Ogłoszenie o wyniku przetargu

Starostwo Powiatowe we Wschowie powiadamia, iż w wyniku prac Komisji przetargowej i następnie decyzji Starosty Wschowskiego, przetarg dotyczący „Zakupu emulsji asfaltowej i masy na zimno na potrzeby Powiatu Wschowskiego w 2006 roku” , wygrała firma :

Przedsiębiorstwo Drogowe

BUD-DRÓG

Ryszard Kwapiszewski

ul. Norwida 1 a

67-100 Nowa Sól


z jednostkową ceną ofertową brutto (suma cen jednostkowych) : 1571,36 zł

słownie: jeden tysiąc pięćset siedemdziesiąt jeden zł 36/100)

——————————————————————————–

Wschowa, dnia 16.02.2006 r.

Or. ZP 342-2/2006

Ogłoszenie o wyniku przetargu

Starostwo Powiatowe we Wschowie powiadamia, iż w wyniku prac Komisji przetargowej i następnie decyzji Starosty Wschowskiego, przetarg dotyczący ,,Obsługi geodezyjnej i kartograficznej Starostwa Powiatowego we Wschowie w roku 2006”, wygrała firma :

PPHU „Helin” s.c

H. B. Przyjemscy

ul. Kościelna 4

67-400 Wschowa


z sumą cen jednostkowych grup GI, GII, GIII, GIV brutto: 7.870,00 zł słownie: siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt złotych.

———————————————————————

Wschowa, dnia 16 lutego 2006 r.

Or. ZP 342-1/2006

Ogłoszenie o wyniku przetargu

Starostwo Powiatowe we Wschowie powiadamia, iż w wyniku prac Komisji przetargowej i następnie decyzji Starosty Wschowskiego, przetarg dotyczący „Wycinki i pielęgnacji drzew w ciągach dróg powiatowych w Powiecie Wschowskim w 2006”, wygrała firma :

Przedsiębiorstwo Usługowe „Taden”

Tadeusz Andrys

ul. Kamienna 3

67-400 Wschowa

z ceną ofertową brutto : 39.403,00 zł słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta trzy złote.

——————————————————————————–

Or. ZP 342-38/2005 Wschowa, dnia 12 stycznia 2006 r.

OGŁOSZENIE O WYNIKU

Powiat Wschowski, ul. Plac Kosynierów 1 c, 67-400 Wschowa informuje, że w wyniku prac Komisji przetargowej i następnie decyzji Starosty Wschowskiego, przetarg nieograniczony dotyczący „Zakupu wraz z dostawą i instalacją sprzętu komputerowego i multimedialnego z oprogramowaniem na potrzeby Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie” został unieważniony z powodu braku ważnych ofert na podstawie art. 93 ust. 1. pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 04.19.177) oraz pkt. 19.8. ppkt. 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

——————————————————————————-

Or. ZP 342-37/2005 Wschowa, dnia 29.12.2005 r.

Ogłoszenie o wyniku przetargu

Starostwo Powiatowe we Wschowie powiadamia, iż w wyniku prac Komisji przetargowej i następnie decyzji Starosty Wschowskiego, przetarg dotyczący „Zakupu artykułów biurowych na potrzeby Starostwa Powiatowego we Wschowie w roku 2006”, wygrały następujące firmy :

1.W części dotyczącej dostawy drobnych artykułów biurowych – 1a firma:

DAX-Drgas Spółka Jawna

Przyczyna Dolna 76 d

67-400Wschowa


z ceną ofertową brutto : 8.797,70 zł (słownie: osiem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siedem złotych 70/100. ).

2.W części dotyczącej dostawy papieru do kserokopiarek i drukarek – 1b firma :

P.H.U. OMEGA sp. Jawna

Sławomir Ćwiliński, Zofia Wojczal

al. Zjednoczenia 102

65-120 Zielona Góra

z ceną ofertową brutto : 11.135,46 zł (słownie: jedenaście tysięcy sto trzydzieści pięć złotych 46/100).

3.W części dotyczącej dostawy tonerów, tuszy, dyskietek. CD-R- 1c firma:

Kaja Komputer

Krzysztof Jasek

ul. Pocztowa 11

67-400 Wschowa


z ceną ofertową brutto : 21.279,36 (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy dwieście siedemdziesiąt dziewięć złotych 36/100 groszy).

——————————————————————————–

Wschowa, dnia 28.12. 2005 r.

Ogłoszenie o wyniku przetargu ustnego (licytacji) na sprzedaż 190 ton mieszanki soli i piasku (w proporcji 25 % soli i 75 % kruszywa) w Wydziale Komunikacji i Dróg przy ul. Wolsztyńskiej 19, 67-400 Wschowa.

STAROSTA POWIATU WSCHOWSKIEGO działając na podstawie UCHWAŁY NR 228/2005 ZARZĄDU POWIATU WSCHOWSKIEGO z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie: ogłoszenia nieograniczonego przetargu ustnego (licytacji) na sprzedaż mieszanki soli i piasku w Wydziale Komunikacji i Dróg przy ul. Wolsztyńskiej 19, 67-400 Wschowa oraz regulaminu przeprowadzenia przetargu informuje, że:

w dniu 16 grudnia 2005r., godz. 13.00 do licytacji nie stanął żaden podmiot, w związku z tym licytację uważa się za nie rozstrzygniętą, a przedmiot licytacji za nie sprzedany.

—————————————————————————

Starostwo Powiatowe we Wschowie powiadamia, iż w wyniku prac Komisji przetargowej i następnie decyzji Starosty Wschowskiego, przetarg dotyczący „Budowy chodnika w miejscowości Kandlewo, gmina Wschowa- etap I” wygrała firma :

„Tolima” s. c

L.T Kurzawa

ul. Wiosenna 6

67-200 Głogów

z ceną ofertową brutto : 70.405,70 zł

słownie: siedemdziesiąt tysięcy czterysta pięć złotych 70/100 groszy

w tym VAT: 12.696,11 zł

—————————————————————————–

Starostwo Powiatowe we Wschowie powiadamia, iż w wyniku prac Komisji przetargowej i następnie decyzji Starosty Wschowskiego, przetarg dotyczący „Przebudowy boiska sportowego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym we Wschowie ul. T. Kosciuszki” zostaje unieważniony w związku z tym, że do dnia otwarcia ofert tj. 20.10.2005 r. do godz. 1230 nie wpłynęła żadna oferta. Przetarg unieważnia się na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 04.19.177 z późn. zm.)

——————————————————————————–

Starostwo Powiatowe we Wschowie powiadamia, iż w wyniku prac Komisji przetargowej i następnie decyzji Starosty Wschowskiego, przetarg dotyczący “Zimowego utrzymania dróg i ulic w Powiecie Wschowskim w sezonie zimowym 2005/2006” wygrała firma:

Przedsiębiorstwo Usługowe „Taden”

Tadeusz Andrys

ul. Kamienna 3

67-400 Wschowa


1.Zadanie nr 1- gmina Wschowaz cena ofertową brutto: 53.106,60 złsłownie: pięćdziesiąt trzy tysiące sto sześć złotych 60/100

w tym VAT: 3.474,26 zł

2.Zadanie nr 2- gmina Sława

z cena ofertową brutto:47.124,36 zł

słownie: czterdzieści siedem tysięcy sto dwadzieścia cztery złote 36/100

w tym VAT: 3.082,90 zł3.Zadanie nr 3-
gmina Szlichtyngowa

Przetarg dotyczący zadania nr 3 zostaje unieważniony na podstawie art. 93, ust. 1 pkt. 4 Ustawy-Prawo Zamówień Publicznych, gdyż cena zaproponowana w ofercie firmy Przedsiębiorstwo Usługowe „TADEN”, Tadeusz Andrys, ul. Kamienna 3, 67-400 Wschowa przekracza możliwości finansowe Zamawiającego, jakie może przeznaczyć na sfinansowanie zadania.

———————————————————————————

Starostwo Powiatowe we Wschowie powiadamia, iż w wyniku prac Komisji przetargowej i następnie decyzji Starosty Wschowskiego, przetarg dotyczący „Adaptacji pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego we Wschowie – przebudowa poddasza w budynku Starostwa Powiatowego i Sądu Rejonowego.” , wygrała firma :

Firma Budowlano – Handlowa

Ryszard Malcher

ul. F. Niewidziajły 12

67-410 Sława

z ceną ofertową brutto : 414 276,33 zł ( czterysta czternaście tysięcy dwieście siedemdziesiąt sześć złotych 33/100 groszy)

Wschowa 17.08.2005

———————————————————————————

Starostwo Powiatowe we Wschowie powiadamia, iż w wyniku prac Komisji przetargowej i następnie decyzji Starosty Wschowskiego, przetarg dotyczący : „Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego na wydatki nie mające pokrycia w planowanych dochodach w wysokości 3 115 000,00 złotych na okres trzech lat” wygrał bank :

Bank Gospodarstwa Krajowego

Oddział w Poznaniu

ul. Świętego Marcina 58/64

61-807 Poznań

z łączną ceną ofertową odsetek i prowizji: 594 778,10 (pięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt osiem złotych 10/100 groszy)

Wschowa 25.08.2005

———————————————————————————-

Starostwo Powiatowe we Wschowie powiadamia, iż w wyniku prac Komisji przetargowej i następnie decyzji Starosty Wschowskiego, przetarg dotyczący „Budowy ścieżki rowerowej (chodnika) w miejscowości Śmieszkowo, gmina Sława-etap I” wygrała firma:

„TOLIMA” s.c.

L.T. Kurzawa

ul. Wiosenna 6

67-200 Głogów

z łączną ceną ofertową brutto: 72.992,38 zł, słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa złote

w tym VAT: 13.162,56 zł

Wschowa, dnia 30.08.2004 r.

——————————————————————————–

Starostwo Powiatowe we Wschowie powiadamia, iż w wyniku prac Komisji przetargowej i następnie decyzji Starosty Wschowskiego, przetarg dotyczący „Powierzchniowego utrwalanie nawierzchni drogi powiatowej nr 1011F Lipinki-Krążkowo na odcinku 1900 m” wygrała firma:

TRANS-MASZ

Przedsiębiorstwo Transportu i Maszyn Drogowych

Spółka Akcyjna

ul. Na Grobli 4

73-110 Stargard Szczeciński

z ceną ofertową brutto: 9,64 zł/m2, słownie: dziewięć złotych 64/100

w tym VAT:1,74 zł

——————————————————————————-

Starostwo Powiatowe we Wschowie powiadamia, iż w wyniku prac Komisji przetargowej i następnie decyzji Starosty Wschowskiego, przetarg dotyczący „Dostawa 9-cio osobowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Domu Dziecka w Sławie” wygrała firma:

P.H.U. Super-Pol

Waldemar Ciesiółka

Al. Konstytucji 3 Maja 12

64-100 Leszno

z ceną ofertową brutto: 103.700 zł, słownie: sto trzy tysiące siedemset złotych)

w tym VAT:18.700 zł

———————————————————————————-

Starostwo Powiatowe we Wschowie powiadamia, iż w wyniku prac Komisji przetargowej i następnie decyzji Starosty Wschowskiego, przetarg dotyczący „Budowy chodnika w Spokojnej, gmina Sława-etap I” , wygrała firma :

„TOLIMA” s.c.

L.T. Kurzawa

ul. Wiosenna 6

67-200 Głogów

z ceną ofertową brutto: 68.820,20 zł (słownie: sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset dwadzieścia złotych 20/100)

w tym VAT: 12.410,20 zł

———————————————————————————-Starostwo Powiatowe we Wschowie powiadamia, iż w wyniku prac Komisji przetargowej i następnie decyzji Starosty Wschowskiego, przetarg dotyczący „Zakupu wraz z dostawą graficznego urządzenia kopiującego, drukującego i skanującego na potrzeby Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej we Wschowie” , wygrała firma :

Océ Poland Ltd Sp. z o. o.

ul. Bitwy Warszawskiej 1920 roku nr 7

02-366 Warszawa

z ceną brutto 122 000,00 zł ( słownie sto dwadzieścia dwa tysiące złotych )

w tym VAT: 22.000 zł

——————————————————————————–

Powiat Wschowski, ul. Plac Kosynierów 1 c, 67-400 Wschowa informuje, że w wyniku prac Komisji przetargowej i następnie decyzji Starosty Wschowskiego, przetarg nieograniczony dotyczący pt. „Prac remontowo – adaptacyjne budynku warsztatowo – garażowego przy Starostwie Powiatowym we Wschowie, w celu dokonania zmiany sposobu użytkowania z przeznaczeniem pod działalność biblioteki z czytelnią i sala spotkań oraz pomieszczeń biurowych.” został unieważniony z powodu braku ważnych ofert na podstawie art. 93 ust. 1. pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 04.19.177) oraz pkt. 19.8. ppkt. 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

——————————————————————————–

Starostwo Powiatowe we Wschowie powiadamia, iż w wyniku prac Komisji przetargowej i następnie decyzji Starosty Wschowskiego, przetarg dotyczący „Remont poboczy drogi 1011 F, Konradowo – Stare Drzewce na odcinku 5+350 – 7+750” , wygrała firma :

Firma Usługowo-Handlowa

Czesława Andrys

ul. Kamienna 3

67-400 Wschowa


z ceną ofertową brutto: 39.000 (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy)

w tym VAT: 7.032,79 zł

——————————————————————————–

Starostwo Powiatowe we Wschowie powiadamia, iż w wyniku prac Komisji przetargowej i następnie decyzji Starosty Wschowskiego, przetarg dotyczący „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę skanalizowanego skrzyżowania u zbiegu ulic Głogowska, Moniuszki, Obrońców Warszawy, Konradowska we Wschowie na skrzyżowanie typu rondo” , wygrała firma :

RAL Projektowanie i konsulting

Rajmund Liberski

ul. Podgórna 99 a

65-246 Zielona Góra


z ceną ofertową brutto: 47.092 zł (słownie: czterdzieści siedem tysięcy dziewięćdziesiąt dwa złote)

w tym VAT: 8.492 zł

Translate »