Starostwo Powiatowe we Wschowie
Plac Kosynierów 1c
67-400 Wschowa
tel. 65 540-48-00
e-mail: powiat@wschowa.com.pl

Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w miejscowości Kowalewo, gmina Szlichtyngowa

Print Friendly, PDF & Email

OGŁOSZENIE
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
poniżej 60000 euro

Powiat Wschowski, 67-400 Wschowa, ul. Plac Kosynierów 1 c, woj. lubuskie, tel/fax 065 – 540 48 00 ; 540 19 32, e-mail: powiat@wschowa.com.pl,
www.wschowa.info ogłasza przetarg nieograniczony pt.:

Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w miejscowości Kowalewo, gmina Szlichtyngowa.

Miejsce realizacji zamówienia: miejscowość Kowalewo, powiat wschowski, woj. lubuskie
Zamówienie obejmuje prace budowlane drogowe dotyczące budowy chodnika wraz z odwodnieniem w miejscowości Kowalewo, gmina Szlichtyngowa.
Czas trwania robót – do 27 października 2006.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego (20 zł + VAT) pok. 212 lub pobrać ze strony: www.powiat.wschowa.com.pl.
Uprawnieni do kontaktów z oferentami :
1. Stanisław Pawlak – Wydział Komunikacji i Dróg tel. 065 540 15 17
2. Tatiana Wasielewska – Podinsp. d/s Zamówień Publicznych tel. 065 540-17-96
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie, pok. nr 204 (II piętro).
Termin składania ofert upływa dnia 21.07.2006 r. o godz. 12.30.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu składania ofert o godz. 13.00 w siedzibie zamawiającego pok. 206.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Nie dopuszcza się ofert wariantowych.
Wadium w wysokości 1.500 zł należy wpłacić na konto Zamawiającego do 21.07.2006 r. do godz. 11.00.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci niewykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o zamówieniach publicznych, spełniający warunki zawarte w art. 22 tejże ustawy oraz warunki dodatkowe: spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Kryteria wyboru i ich znaczenie:
cena (koszt) – 100%

Wschowa, dnia 06.07.2006 r.

Translate »