Starostwo Powiatowe we Wschowie
Plac Kosynierów 1c
67-400 Wschowa
tel. 65 540-48-00
e-mail: powiat@wschowa.com.pl

Konserwacja rowów przy drodze krajowej nr 12

Print Friendly, PDF & Email

OGŁOSZENIE
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
poniżej 60000 euro
Powiatowa Spółka Wodna, 67-400 Wschowa, ul. Plac Kosynierów 1 c,
woj. lubuskie, tel. 068- 414 12 40 ogłasza przetarg nieograniczony pt.:
Konserwacja rowów przy drodze krajowej nr 12
gmina Wschowa, Szlichtyngowa
Miejsce realizacji zamówienia: obręby: Jędrzychowice, Siedlnica, Dębowa Łęka.
Zamówienie obejmuje prace melioracyjne konserwacje rowów : R-P6, R-P7, R-P3, R-O1, R-7,
R-8, R-B, R-10, R-U1, R-7, łącznie 2820m
Czas trwania robót – do 10 sierpnia 2006.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego pok. 201 lub pobrać ze strony: www.powiat.wschowa.com.pl.
Uprawnieni do kontaktów z oferentami :
1. Jan Zubrzycki – Przewodniczący Zarządu PSW we Wschowie tel. 691797440
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego pok. Nr 201 (II piętro).
Termin składania ofert upływa dnia 07.07.2006r. o godz. 930. Otwarcie ofert nastąpi w dniu składania ofert o godz. 1000 w siedzibie zamawiającego pok. 201
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Nie dopuszcza się ofert wariantowych.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci niewykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o zamówieniach publicznych, spełniający warunki zawarte w art. 22 tejże ustawy oraz warunki dodatkowe: spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Kryteria wyboru i ich znaczenie:
cena (koszt) – 100%

Wschowa, dnia 26.06.2006 r.

Translate »