Starostwo Powiatowe we Wschowie
Plac Kosynierów 1c
67-400 Wschowa
tel. 65 540-48-00
e-mail: powiat@wschowa.com.pl

Zamówienia Publiczne

Print Friendly, PDF & Email

OGŁOSZENIE

O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

zgodnie z ogłoszeniem, które ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 142 z dnia 07.06.2006 pod pozycją 29859


Powiat Wschowski, 67-400 Wschowa, ul. Plac Kosynierów 1 c, woj. lubuskie, tel/fax 065 – 540 48 00 ; 540 19 32, e-mail: powiat@wschowa.com.pl, www.wschowa.info ogłasza przetarg nieograniczony pt.:

Przebudowa obiektów sportowych przy I Liceum Ogólnokształcącym we Wschowie.

Miejsce realizacji zamówienia: miejscowość Wschowa, województwo lubuskie.

Zamówienie obejmuje przebudowę boiska wielofunkcyjnego, rozbudowę zewnętrznej instalacji elektrycznej, oświetlenia oraz rozbudowę zewnętrznej kanalizacji deszczowej boiska.

Czas trwania robót – od daty udzielenia zamówienia do 24.10.2006

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego (30 zł +VAT) pok. 212 lub pobrać ze strony: www.powiat.wschowa.com.pl.

Uprawnieni do kontaktów z oferentami :

1. Zbigniew Marciniak – Wydział Bud. i Ochr. Środowiska tel. 065 540 17 68

2.Tatiana Wasielewska – Podinsp. d/s Zamówień Publicznych tel. 065 540-17-96

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w sekretariacie, pok. nr 204 (II piętro).

Termin składania ofert upływa dnia 24.07.2006 o godz. 12.30.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu składania ofert o godz. 13.00 w siedzibie zamawiającego pok. 206.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Nie dopuszcza się ofert wariantowych.

Wadium w wysokości 10 000 zł należy wpłacić do 24.07.2006 do godz.1100.

Termin związania ofertą wynosi 60 dni.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci niewykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o zamówieniach publicznych, spełniający warunki zawarte w art. 22 tejże ustawy oraz warunki dodatkowe: spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Kryteria wyboru i ich znaczenie:

cena (koszt) – 100%

Wschowa, dnia 08.06.2006 r.

Translate »