Starostwo Powiatowe we Wschowie
Plac Kosynierów 1c
67-400 Wschowa
tel. 65 540-48-00
e-mail: powiat@wschowa.com.pl

Mechaniczne kompleksowe koszenie traw i chwastów na poboczach pasów drogowych dróg powiatowych Powiatu Wschowskiego w 2005 r.

Print Friendly, PDF & Email

OGŁOSZENIE
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
poniżej 60000 euro

Powiat Wschowski, 67-400 Wschowa, ul. Plac Kosynierów 1 c, woj. lubuskie, tel/fax 065 – 540 48 00 ; 540 19 32, e-mail: powiat@wschowa.com.pl, www.powiat.wschowa.com.pl ogłasza przetarg nieograniczony pt.:

Mechaniczne kompleksowe koszenie traw i chwastów na poboczach pasów drogowych dróg powiatowych Powiatu Wschowskiego w 2006 r.
Miejsce realizacji zamówienia: powiat wschowski, województwo lubuskie
Zamówienie dotyczy mechanicznego kompleksowego koszenia traw i chwastów na poboczach dróg powiatowych Powiatu Wschowskiego w 2006 r.
Termin wykonywania usługi – etap I do 15.07.2006 r, etap II do 30.09.2006 r.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego (20 zł+VAT) pok. 212, za zaliczeniem pocztowym lub pobrać ze strony: www.powiat.wschowa.com.pl. Uprawnieni do kontaktów z oferentami :
1. Stanisław Pawlak – Wydział Komunikacji i Dróg tel. 065 540 15 17
2. Tatiana Wasielewska, – Podinsp. d/s Zamówień Publicznych tel. 065 540-17-96
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w sekretariacie, pok. nr 204 (II piętro).
Termin składania ofert upływa dnia 7.06.2006 o godz. 12.30. Otwarcie ofert nastąpi w dniu składania ofert o godz. 13.00 w siedzibie zamawiającego pok. 206.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Nie dopuszcza się ofert wariantowych.
Wadium nie wymagane
Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci niewykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o zamówieniach publicznych, spełniający warunki zawarte w art. 22 tejże ustawy oraz warunki dodatkowe: spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Kryteria wyboru i ich znaczenie :
cena (koszt): C = 100 %
Wschowa, dnia 25.05.2006 r.

Translate »