drukuj drukuj

Zarząd Województwa Lubuskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Lubuskiego w 2013 roku …

herb1Zarząd Województwa Lubuskiego na podstawie art. 11 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) w dniu 8 stycznia 2013 roku podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych Województwa Lubuskiego w 2013 roku w zakresie kultury, edukacji, turystyki regionalnej, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Na wsparcie zadań publicznych zgodnie z Programem współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2013 roku w zakresie kultury, edukacji, turystyki regionalnej, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym przeznaczona została kwota 279.136 zł. Oferty na realizację zadań publicznych należy składać do 31 stycznia 2013 roku w zamkniętej kopercie w kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7 lub w sekretariacie Wydziału Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego z siedzibą w Gorzowie Wlkp. przy ul. Łokietka 22. O terminie złożenia oferty decyduje data stempla pocztowego w przypadku ofert wysłanych pocztą lub data wpływu do Urzędu  w przypadku ofert złożonych osobiście.

Więcej na stronie Urzędu Marszałkowskiego