drukuj drukuj

Komisje Rady Powiatu Wschowskiego

W dniu 7 czerwca 2013 r. odbyła się XXVIII sesja Rady Powiatu Wschowskiego, podczas której wybrano radnych do pracy Komisji Rewizyjnej. Przewodniczącym Komisji został radny Marian Kulus, Członkiem Komisji radny Stanisław Dziubaty. Więcej kandydatów do Komisji nie zgłoszono.

Wyboru Komisji Rewizyjnej dokonano po wejściu w życie zmiany do Statutu Powiatu Wschowskiego przyjętej przez Radę Powiatu Wschowskiego na sesji w dniu z dnia 22 maja 2013 r. Zgodnie z nowym brzmieniem § 34 Statutu Komisja Rewizyjna składa się maksymalnie z czterech członków, w tym przedstawicieli klubów radnych. Prawo zgłaszania kandydatów do Komisji Rewizyjnej przez kluby radnych jest uprawnieniem a nie obowiązkiem. Brak zgłoszenia kandydatów przez klub radnych, albo zgłoszenie kandydata pełniącego funkcję przewodniczącego rady, wiceprzewodniczącego rady lub członka zarządu powiatu jest równoznaczne z rezygnacją ze skorzystania z tego uprawnienia.

(Uchwała nr XXVII/159/2013 w sprawie zmiany zarządzenia nr R/29/2002 osoby pełniącej funkcję organów Powiatu Wschowskiego z dnia 6 maja 2002 r. w sprawie ustanowienia Statutu Powiatu Wschowskiego została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego w dniu 23 maja 2013 r. pod pozycją 1382).

Na poprzedniej sesji Rady Powiatu ustalono także skład Komisji Rozwoju Gospodarczego i Spraw Społecznych. Do Komisji należy radny Stanisław Dziubaty jako jej Przewodniczący oraz członkowie Wojciech Kuryłło, Zdzisław Siemczyk, Marian Kulus, Daniel Mika, Dorota Kostka, Magdalena Strzałkowska.