drukuj drukuj

Wznowienie obsługi w Wydziale Komunikacji i Dróg

 Z dniem 27 marca 2020 roku  Wydział Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego we Wschowie wznawia częściowo obsługę klientów w  zakresie rejestracji pojazdów oraz wydawaniem uprawnień do kierowania pojazdami.

Z uwagi na obowiązujący obecnie w kraju stan epidemii, biorąc pod uwagę przepisy Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 491) oraz  Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 522), w trosce o bezpieczeństwo klientów oraz pracowników Starostwa Powiatowego we Wschowie obsługa klientów Wydziału Komunikacji i Dróg będzie przebiegać następująco.

            Obsługa interesantów będzie realizowana wyłącznie po rejestracji telefonicznej. Wizytę można umówić pod nr telefonu: 65 540 89 40. Zapisy przyjmowane będą od godziny 7:30 do godziny 8:00 na bieżący dzień.  
1. Zakres spraw załatwianych zostaje ograniczony do spraw związanych z:
– rejestracją pojazdu sprowadzonego z zagranicy,
– rejestracją pojazdów nowych, nie rejestrowanych uprzednio,
– odbiorem stałego dowodu rejestracyjnego,
– czasowym wycofaniem z ruchu pojazdów ciężarowych,
– wymianą prawa jazdy w przypadku upłynięcia terminu ważności dokumentu,
– odbiorem zatrzymanych praw jazdy,
– odbiorem praw jazdy przez osoby, które uzyskały uprawnienia po raz pierwszy,
– odbiorem praw jazdy wymienionych z powodu przedłużenia ich ważności.

2. Procedura składania dokumentów:
– wejście do siedziby Starostwa możliwe będzie wyłącznie  od strony parkingu,
– do budynku będą mogły wejść wyłącznie osoby uprzednio umówione, we wskazanym terminie,
– osoby wchodzące do budynku zobowiązane są do dezynfekcji rąk – podajnik wraz z płynem do dezynfekcji znajduje się na parterze klatki schodowej,
– weryfikacja dokumentacji oraz tożsamości będzie przeprowadzana przy okienku podawczym na II piętrze,
– obsługa wniosków będzie następować na bieżąco,
– płatności należy regulować wyłącznie kartą płatniczą, w okienku podawczym,

Zabrania się przebywania osób poza wyznaczoną strefą klatki schodowej.

            Prosimy przed przybyciem do Starostwa o przygotowanie wszystkich niezbędnych dokumentów. Formularze znajdziecie Państwo pod adresami:

 – rejestracja pojazdów: https://bip.wrota.lubuskie.pl/spwschowa/procedury/18/90/REJESTRACJA_POJAZDOW/

– prawa jazdy: https://bip.wrota.lubuskie.pl/spwschowa/procedury/18/89/PRAWO_JAZDY/

Przypominam, iż zgodnie z §3a ust. 1 cyt. wyżej  Rozporządzenia:

            „W okresie od dnia 25marca 2020 r. do dnia 11 kwietnia 2020 r. zakazuje się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej przemieszczania się osób przebywających na tym obszarze, z wyjątkiem przemieszczania się danej osoby w celu:
– wykonywania czynności zawodowych lub zadań służbowych, lub pozarolniczej działalności gospodarczej, lub prowadzenia działalności rolniczej lub prac w gospodarstwie rolnym, oraz zakupu towarów i usług z tym związanych;
– zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego, w tym uzyskania opieki zdrowotnej lub psychologicznej, tej osoby, osoby jej najbliższej w rozumieniu art.115§11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. –Kodeks karny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1950 i 2128), a jeżeli osoba przemieszczająca się pozostaje we wspólnym pożyciu z inną osobą –także osoby najbliższej osobie pozostającej we wspólnym pożyciu, oraz zakupu towarów i usług z tym związanych;
– wykonywania ochotniczo i bez wynagrodzenia świadczeń na rzecz przeciwdziałania skutkom COVID-19, w tym w ramach wolontariatu;
– sprawowania lub uczestniczenia w sprawowaniu kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych.