drukuj drukuj

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

 

Wydział Geodezji, Kartografii Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

– Gospodarka nieruchomościami, Skarb Państwa i Powiatu – pok. 215, tel. 65 540 17 95,

– Naczelnik Wydziału – pok. 217, tel. 65 540 22 09

– Ewidencja Gruntów i Budynków, Sprzedaż map i informacji z zasobu, wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów i budynków, przyjmowanie interesantów – pok. 219, tel. 65 540 22 12,

– Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – pok. 220, tel. 65 540 19 34

Katarzyna Konopnicka-Bensdorff  – Geodeta Powiatowy tel. 65 540 89 56

Beata Szymańska – Naczelnik Wydziału 

Pracownicy Wydziału Geodezji:

Gospodarka nieruchomościami: tel.

–  Monika Gabler,

– Agnieszka Kokocińska,

– Anna Anders-Drzewicz (pok. 215).

Ewidencja Gruntów i Budynków:

– Oliwia Grzybowska,
– Justyna Anklewicz (pok. 219).

Obsługa interesantów:

– Marcin Kowalski,

– Julia Misiorna (pok. 219).

 

Godziny pracy Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej:

poniedziałek 7:00 – 16:00

wtorek – czwartek 7:00 – 15:00

piątek 7:00 – 14:00

Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej:

– Marek Krawczyk,

– Michał Kurosz,

– Natalia Pawlak,

– Patrycja Kowalewicz (pok. 220).

Do zadań Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
należy między innymi:
1) w zakresie geodezji i kartografii:
a) prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjno – kartograficznego,
b) koordynowanie uzgodnień usytuowania projektowych sieci i uzbrojenia terenów – w ramach funkcjonowania narady koordynacyjnej,
c) prowadzenie powiatowych baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie,
d) prowadzenie ewidencji gruntów i budynków.
2) w zakresie gospodarki nieruchomościami:
a) prowadzenie spraw dotyczących gospodarowania zasobem nieruchomości powiatu i Skarbu Państwa,
b) naliczanie i aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu,
c) ograniczanie w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości,
d) regulowanie stanu prawnego nieruchomości,
e) zwroty nieruchomości (tzw. rentówki i siedliska),
f) prowadzenie postępowań wywłaszczeniowych,
g) wyrażanie zgody na zrzeczenie się własności nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa przez osoby fizyczne,
h) przygotowywanie na wniosek osób fizycznych decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa w prawo własności,
i) prowadzenie spraw z zakresu ochrony i rekultywacji gruntów.
2. Wydział realizuje zadania przy pomocy Geodety powiatowego.

 

Wnioski do Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami dostępne tutaj: https://bip.wrota.lubuskie.pl/spwschowa/procedury/17/wydzial/1/

 

• Wydział przy znakowaniu spraw używa symbolu GK