drukuj drukuj

Przeciwdziałanie poprzez sport zjawiskom patologicznym wśród dzieci i młodzieży – konkurs ofert

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosiło konkurs na zlecenie zadania publicznego: “Przeciwdziałanie poprzez sport zjawiskom patologicznym wśród dzieci i młodzieży”. Oferty można składać do 16 lutego 2009 w Warszawie.

Zadanie objęte konkursem dotyczy m.in.:

• organizowania i propagowania sportu jako atrakcyjnej formy spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży, szczególnie z grup ryzyka,

• kreowania właściwych postaw uczestnika imprez masowych (m.in. budowanie przyjaznego podejścia do innych niż własny klubów sportowych, propagowanie właściwego modelu kibica – przeciwwagi dla chuligana),

• aktywizacji wolontariatu w dziedzinie wsparcia i pomocy dla dzieci i młodzieży, w szczególności w obszarze propagowania i rozwoju kultury fizycznej,

• prowadzenia akcji i kampanii promujących właściwe postawy zgodne z prawem i normami społecznymi, w szczególności związanych z udziałem w imprezach sportowych w duchu idei „fair play”.

Zadanie to obejmuje działania mające na celu przede wszystkim zredukowanie poziomu agresji i przeciwdziałanie zjawiskom patologicznym wśród dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie młodym ludziom udziału w różnych formach aktywności fizycznej. Zadanie to ma na celu rozpowszechnienie w społeczeństwie, a w szczególności wśród dzieci i młodzieży, właściwych postaw uczestnika sportowych imprez masowych.

O przyznanie dotacji mogą się ubiegać organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 cyt. ustawy, prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym, posiadające doświadczenie dające gwarancję pomyślnej realizacji zadania publicznego.

Przedmiotowe zadanie ma zostać zrealizowane w terminie do dnia 30 listopada 2009 roku od dnia podpisania umowy o realizację zadania publicznego.

Oferty należy składać do 16 lutego 2009 roku na adres: Departament Bezpieczeństwa Publicznego, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, ul. S. Batorego 5, 02-591 Warszawa, z dopiskiem „otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. Przeciwdziałanie poprzez sport zjawiskom patologicznym wśród dzieci i młodzieży”.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej ministerstwa.