drukuj drukuj

Powiat wschowski: profilaktyka na wysokim poziomie

Po raz kolejny rozmawiano o zdrowiu – tym razem w Starostwie Powiatowym we Wschowie. O powiatowym systemie ochrony zdrowia opartym wyłącznie na niepublicznych jednostkach oraz problemach w podstawowej opiece zdrowotnej dyskutowali przedstawiciele Wojewody Lubuskiego Jerzego Ostroucha w środę, 12 marca br.

 

Powiat wschowski jest jednym z najmniejszych powiatów pod względem liczby ludności w województwie lubuskim. Na terenie trzech gmin (Sława, Szlichtyngowa, Wschowa) mieszka niespełna 4% ludności województwa. Na tle innych powiatów wyróżnia się korzystnymi wskaźnikami demograficznymi: najwyższy współczynnik urodzeń żywych (11,17 na 1 tys. ludności) oraz przyrostu naturalnego (3,12 na 1 tys. ludności), najniższy współczynnik zgonów (8,05 na 1 tys. ludności).

 

Analiza przeprowadzona przez Wydział Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. dla powiatu wschowskiego wskazuje po raz kolejny na duże zróżnicowanie między powiatami i występujące nierówności w zdrowiu (m.in. pod względem sytuacji społeczno – ekonomicznej, zachorowań, zgonów czy dostępu do świadczeń zdrowotnych).

 

Powiat wschowski jest jednym z nielicznych powiatów, w którym świadczenia zdrowotne udzielane są wyłącznie przez podmioty niepubliczne. Pomimo tego, że jednostki te udzielają  świadczeń w ramach kontaktów z NFZ, sygnalizują one ograniczanie dostępu do ubiegania się o unijne środki finansowe, co wiąże się z mniejszymi możliwościami inwestowania w poprawę infrastruktury oraz zakup sprzętu i aparatury medycznej.

 

Z danych Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Zielonej Górze wynika, że mieszkańcy w ramach świadczeń „bezpłatnych” nie mają dostępu między innymi do poradni diabetologicznej i dermatologiczno-wenerologicznej. Brakuje również oddziału dziecięcego. Szpital rozważa możliwość ponownego uruchomienia takiego oddziału, a w chwili obecnej jest w przeddzień otwarcia nowego bloku operacyjnego, wyposażonego m.in. w dwie sale operacyjne, na których będzie możliwość wykonywania cięć cesarskich. Powyższe działania być może wpłyną na ograniczenie dużej migracji pacjentek ciężarnych oraz  chorych dzieci.

 

Profilaktyka mocnym punktem powiatu

 

Na szczególną uwagę zasługują pozytywne wskaźniki w zakresie profilaktycznej opieki medycznej odnotowane na terenie powiatu:

* 100% objęcie opieką przedporodową kobiet ciężarnych,

* 100% objęcie niemowląt do 6 miesiąca życia oraz blisko 100% objęcie niemowląt w 9 i 12 miesiącu życia testami przesiewowym wykonywanymi przez pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej,

* wysoki odsetek dzieci i młodzieży poddanych profilaktycznym badaniom lekarskim – w 2012 roku zbadano 86,8% dzieci i młodzieży (co plasuje powiat na II miejscu w województwie),

* 26,27% objęcie populacji programem profilaktyki raka szyjki macicy – (lubuskie – 24,78%),

* 58,41% objęcie populacji programem profilaktyki raka piersi – (lubuskie – 51,30%).

 

Godna naśladowania jest również inicjatywa lekarza rodzinnego dr Wiesława Łukasika, który we współpracy z Burmistrzem Sławy Cezarym Sadrakułą oraz lokalnymi gabinetami stomatologicznymi objął dzieci wczesną profilaktyką przeciwpróchniczą. W trakcie dyskusji Marek Boryczka Starosta Wschowski dostrzegł potrzebę rozszerzenia programu na terenie całego powiatu.

 

W trakcie spotkania omówiono także zakres zadań samorządów terytorialnych w obszarze ochrony zdrowia oraz poziom realizacji celów Narodowego Programu Zdrowia (NPZ).

 

Powiat wschowski w 2012 r. zrealizował 12/15 celów operacyjnych NPZ, natomiast gminy: Wschowa – 11/15 celów, Sława – 10/15 celów oraz Szlichtyngowa – 3/15 celów. W powiecie nie realizowano celu operacyjnego 7, tj. poprawa opieki zdrowotnej nad matką, noworodkiem i małym dzieckiem oraz celu operacyjnego 13, tj.: Poprawa jakości świadczeń zdrowotnych w zakresie skuteczności, bezpieczeństwa i akceptowalności społecznej, w tym przestrzegania praw pacjenta.

 

Problemy w podstawowej opiece zdrowotnej

 

Na spotkaniu w powiecie wschowskim ponownie jako największy problem wskazano nadmierne obciążenie lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, spowodowane niedostatkiem kadry. Problem luki pokoleniowej i braku młodej kadry lekarzy rodzinnych w powiecie jest już zauważalny – większość lekarzy jest w wieku przedemerytalnym, a wskaźnik lekarzy specjalistów medycyny rodzinnej jest niższy niż średnio w województwie lubuskim (1,78 lekarza / 10 tys. ludności, przy średniej krajowej – 1,7). „Aby rozwiązać problem należy zachęcić młodych lekarzy do specjalizowania się” – podkreśliła lekarz rodzinny dr Grażyna Kozioł-Szablowska. Potwierdzają to dane Wydziału Zdrowia – na 96 miejsc akredytacyjnych w województwie lubuskim w dziedzinie medycyny rodzinnej specjalizuje się jedynie 12 lekarzy. W 2013 roku Wojewoda Lubuski Jerzy Ostrouch skierował do szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie medycyny rodzinnej 5 lekarzy, natomiast w bieżącym postępowaniu wpłynęły 4 wnioski o rozpoczęcie specjalizacji w tej dziedzinie.

 

Przed spotkaniem w starostwie przedstawiciele Wydziału Zdrowia LUW wizytowali szpital we Wschowie.

 

W trakcie spotkania rozstawione były punkty konsultacyjne promujące programy profilaktyki zdrowotnej wojewódzkich ośrodków koordynacyjnych i inspekcji sanitarnej.

 

Kolejnym powiatem, który odwiedzą przedstawiciele Wojewody Lubuskiego Jerzego Ostroucha będzie powiat grodzki Zielona Góra (21 marca).

 

 

tekst Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim