drukuj drukuj

Odbyła się XIII sesja Rady Powiatu Wschowskiego

W dniu 24 lutego 2020 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego we Wschowie odbyła się XIII sesja Rady Powiatu Wschowskiego. W trakcie obrad radni zapoznali się ze sprawozdaniem z prac Zarządu Powiatu Wschowskiego w okresie międzysesyjnym, ze sprawozdaniem z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2019 oraz ze sprawozdaniami przewodniczących komisji stałych Rady Powiatu Wschowskiego z realizacji planu pracy na 2019 rok.

Następnie radni podjęli uchwały w sprawie:
– ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych będących w zarządzie Powiatu Wschowskiego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg;
– wyrażenia woli przyjęcia od Powiatu Pszczyńskiego zadania z zakresu edukacji publicznej;
– zmiany uchwały NR IX/65/2019 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 30 września 2019 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród ze specjalnego funduszu nagród;
– dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Wschowski;
– zamiaru likwidacji Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego we Wschowie;
– ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wschowskiego w 2020 roku;
– przyjęcia planów pracy komisji Rady Powiatu Wschowskiego na rok 2020;
– przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Wschowskiego na rok 2020;
– zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wschowskiego na rok 2020;
– udzielenia dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Michała Archanioła w Sławie na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, który nie stanowi własności Powiatu Wschowskiego.