drukuj drukuj

Złóż wniosek przez serwis e-budownictwo

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego uruchomił platformę, która daje możliwość elektronicznego wypełnienia i przesyłania wniosków związanych z procesem budowlanym w sposób elektroniczny:

https://e-budownictwo.gunb.gov.pl/

Serwis umożliwia obywatelom i inwestorom wypełnienie i złożenie  wniosków związanych z procesem budowlanym w sposób elektroniczny do właściwych urzędów. W praktyce oznacza to uproszczenie i skrócenie procesu inwestycyjno-budowlanego.

Jakie wnioski można złożyć przez Internet ?

Platforma daje możliwość:

 1. złożenia wniosku o pozwolenie na rozbiórkę,
 2. zgłoszenia robót budowlanych (niewymagających dołączenia projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego),
 3. zgłoszenia rozbiórki,
 4. złożenia wniosku o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę,
 5. złożenia wniosku o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych, o której mowa w art. 51 ust. 4 Prawa budowlanego,
 6. złożenia wniosku o przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu,
 7. zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych,
 8. złożenia wniosku o wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości,
 9. zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części,
 10. złożenia wniosku o wydanie decyzji o wyłączeniu stosowania niektórych obowiązków kierownika budowy, o których mowa w art. 45a ust. 1 Prawa budowlanego,
 11. złożenia wniosku o legalizację,
 12. złożenia wniosku o sporządzenie planu miejscowego lub o zmianę planu miejscowego,
 13. złożenia oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Od 1 lipca 2021 r.  przez serwis e-budownictwo można złożyć wniosek o pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym

Wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę i cyfrowym projektem budowlanym dodane zostają również inne formularze:

-odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych,

-pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym,

-wydanie odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego,

-zmianę pozwolenia na budowę,

-pozwolenie na użytkowanie,

-wydanie pozwolenia na budowę tymczasowego obiektu budowlanego,

-wszczęcie uproszczonego postępowania legalizacyjnego.