drukuj drukuj

Dofinansowanie Projektu „Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim – II edycja”

W dniu 24 września 2019 roku w Departamencie EFS w Zielonej Górze została zawarta umowa pomiędzy Województwem Lubuskim a Powiatem Wschowskim o dofinansowanie  Projektu „Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim – II edycja”. Z ramienia Powiatu Wschowskiego umowę podpisał Starosta Wschowski Andrzej Bielawski i Wicestarosta Wschowski Waldemar Starosta.

Realizacja projektu współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś priorytetowa 7. Równowaga społeczna Działanie 7.2. Programy aktywnej integracji realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie. Umowa jest efektem złożonego w miesiącu maju b.r. przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie do Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze wniosku o dofinansowanie w/w projektu, którego celem jest wsparcie osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących na terenie Powiatu Wschowskiego.

Projekt jest skierowany do 66 mieszkańców powiatu, w tym co najmniej 20 osób z niepełnosprawnościami. Wartość projektu wynosi 660.000,00 PLN, w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 561.000,00 PLN. Projekt realizowany będzie do 31 grudnia 2020 roku, w partnerstwie z firmą EMAT HRC z siedzibą w Wolsztynie. Osoby i rodziny uczestniczące w projekcie objęte zostaną działaniami z zakresu aktywizacji społecznej, zawodowej i edukacyjnej. W ramach projektu planowane są również działania o charakterze środowiskowym. Uczestnikami projektu mogą być osoby z niepełnosprawnościami, wychowankowie przebywający w rodzinnej pieczy zastępczej lub ją opuszczający, wychowankowie placówek opiekuńczo – wychowawczych, rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczych, w tym rodziny zastępcze oraz dzieci w nich umieszczone. Nabór uczestników do projektu prowadzony jest przez PCPR we Wschowie.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie otrzymają wszelkie informacje w siedzibie  PCPR, ul. Pl. Kosynierów 1c, 67-400 Wschowa, pokój 310 lub tel. 65 5401758.aktywna integracja