Starostwo Powiatowe we Wschowie
Plac Kosynierów 1c
67-400 Wschowa
tel. 65 540-48-00
e-mail: powiat@wschowa.com.pl

Program „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.

Print Friendly, PDF & Email

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie informuje, że Powiat Wschowski przystępuje do nowo uruchomionego przez PFRON programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.

W ramach Modułu III tego programu wprowadzona została możliwość uzyskania przez osoby niepełnosprawne pomocy finansowej w związku z wystąpieniem zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii.

Wysokość pomocy wynosi 500 zł miesięcznie na jedną osobę niepełnosprawną, z tym że okres na jaki może zostać przyznane świadczenie nie może być dłuższy niż trzy miesiące. W każdym z miesięcy, wykazanych we wniosku o dofinansowanie w ramach modułu III, musi wystąpić brak możliwości korzystania z opieki w placówce rehabilitacyjnej przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych.

Uwaga!!! Świadczenie nie przysługuje za miesiąc w którym nastąpiła wypłata dodatkowego zasiłku opiekuńczego przyznanego w związku z ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Adresatami pomocy w ramach Modułu III są:

 1. osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności;

 2. dzieci i młodzież niepełnosprawna posiadająca aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16 roku życia.

Pomoc skierowana jest do osób niepełnosprawnych, które są:

 1. uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej;

 2. uczestnikami środowiskowych domów samopomocy, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej;

 3. podopiecznymi dziennych domów pomocy społecznej, funkcjonujących na podstawie przepisów o pomocy społecznej;

 4. podopiecznymi placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest środków PFRON na podstawie art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych;

 5. uczestnikami programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą PFRON i w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne;

 6. pełnoletnimi (od 18 do 25 roku życia) uczestnikami zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim;

 7. pełnoletnimi (od 18-24 roku życia) wychowankami specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, funkcjonujących na podstawie ustawy Prawo oświatowe.

  W imieniu osób niepełnoletnich oraz ubezwłasnowolnionych częściowo lub całkowicie

  występują z wnioskiem opiekunowie prawni tych osób.

Wnioski można będzie składać przez System Obsługi Wsparcia finansowego ze środków PFRON (system SOW) – https://sow.pfron.org.pl/ lub pobrać ze strony internetowej: www.pcprwschowa.pl i przesłać listownie na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Pl. Kosynierów 1C, 67-400 Wschowa.

Została uruchomiona możliwość złożenia wniosku w systemie SOW również osobom, które nie posiadają profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego, wystarczy założyć konto w systemie.

Składanie wniosków przez system SOW w obecnej sytuacji to najbezpieczniejsze rozwiązanie zarówno dla Wnioskodawców, jak i realizatorów – złożenie wniosku w systemie SOW nie powoduje konieczności wychodzenia z domu i jest zgodne z wprowadzonymi obostrzeniami dotyczącymi ograniczenia kontaktów osobistych z innymi osobami.

Dodatkowe informacje: tel. 65 540 17 59 tel. kom: 661 743 827 mail: pcprwschowa@o2.pl

Translate »