Starostwo Powiatowe we Wschowie
Plac Kosynierów 1c
67-400 Wschowa
tel. 65 540-48-00
e-mail: powiat@wschowa.com.pl

Konsultacje projektu Programu współpracy Powiatu Wschowskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2014

Print Friendly, PDF & Email

Ogłoszenie

Zarządu Powiatu Wschowskiego

z dnia 22 października 2013 r.

o przeprowadzeniu konsultacji projektu

„Programu współpracy Powiatu Wschowskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2014”

 

            Zarząd Powiatu Wschowskiego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) oraz §2 Uchwały NR XLV/208/2010 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 20 października 2010 r. w sprawie sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego, oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej oraz trybu powoływania członków, organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2010 r. Nr 1233 poz. 1979) zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do konsultacji projektu „Programu współpracy Powiatu Wschowskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2014”.

Konsultacje trwają od 23 października 2013 r. do 5 listopada 2013 r.

W konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe działające na terenie Powiatu Wschowskiego.

Pisemne opinie (propozycje, wnioski) i uwagi dot. projektu „Programu współpracy Powiatu Wschowskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2014” prosimy przekazywać na załączonym formularzu w następujący sposób:

 osobiście do sekretariatu Starostwa Powiatowego we Wschowie, pokój 204 II piętro;

– pocztą na adres: Starostwo Powiatowe we Wschowie, Plac Kosynierów 1c 67-400 Wschowa;

– fax. 65 540-19-32;

– e-mailem edukacja@powiat.wschowa.com.pl.

Opinie anonimowe nie będą rozpatrywane. Konsultacje mają charakter opiniodawczy i ich wyniki nie są wiążące dla organów Powiatu Wschowskiego.

Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone do 12 listopada 2013 r. na stronie internetowej, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego we Wschowie.

 

formularz_konsultacje_2014-1

projekt programu na 2014 rok

 

Translate »