drukuj drukuj

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Wydział Geodezji, Kartografii Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

– Naczelnik – pok. 218, tel. 65 540 17 95

– Gospodarka nieruchomościami – pok. 219, tel. 65 540 17 95,

– Ewidencja Gruntów i Budynków – pok. 217, tel. 65 540 22 12,

przyjmowanie interesantów – pok. 219, tel. 65 540 17 95,

– Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – pok. 220, tel. 65 540 19 34

Renata Zmuda-Sadowska – Naczelnik Wydziału

Edward Machnacz – Geodeta Powiatowy

Pracownicy Wydziału Geodezji:

Gospodarka nieruchomościami:

– Małgorzata Olejniczak,

– Monika Gabler,

– Beata Szymańska,

– Anna Anders-Drzewicz (pok. 219)

Ewidencja Gruntów i Budynków:

– Elżbieta Kruszkowska,

– Barbara Sykisz – Nowacka.

 

Godziny pracy Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej:

poniedziałek 8:00 – 15:00

wtorek – czwartek 8:00 – 14:00

piątek 8:00 – 13:00

Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej:

– Katarzyna Konopnicka-Bensdorff – Kierownik,

– Marek Krawczyk,

– Tomasz Michałek,

– Michał Kurosz,

– Marcin Kowalski,

– Katarzyna Andrys (pok. 220).

Do zadań Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
należy między innymi:
1) w zakresie geodezji i kartografii:
a) prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjno – kartograficznego,
b) koordynowanie uzgodnień usytuowania projektowych sieci i uzbrojenia terenów – w ramach funkcjonowania narady koordynacyjnej,
c) prowadzenie powiatowych baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie,
d) prowadzenie ewidencji gruntów i budynków.
2) w zakresie gospodarki nieruchomościami:
a) prowadzenie spraw dotyczących gospodarowania zasobem nieruchomości powiatu i Skarbu Państwa,
b) naliczanie i aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu,
c) ograniczanie w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości,
d) regulowanie stanu prawnego nieruchomości,
e) zwroty nieruchomości (tzw. rentówki i siedliska),
f) prowadzenie postępowań wywłaszczeniowych,
g) wyrażanie zgody na zrzeczenie się własności nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa przez osoby fizyczne,
h) przygotowywanie na wniosek osób fizycznych decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa w prawo własności,
i) prowadzenie spraw z zakresu ochrony i rekultywacji gruntów.
2. Wydział realizuje zadania przy pomocy Geodety powiatowego.

 

• Wydział przy znakowaniu spraw używa symbolu GK