drukuj drukuj

Wsparcie dla przedsiębiorców

Konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 1 Gospodarka i innowacje dla Działania  1.5 Rozwój sektora MŚP PODDZIAŁANIE 1.5.1 Rozwój sektora MŚP – wsparcie dotacyjne.

Dofinansowanie m.in. na wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych (B+R) przez miko, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), wsparcie inwestycyjne MŚP.

Maksymalny poziom dofinansowania kosztów kwalifikowalnych projektu w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej środkami RPO – Lubuskie 2020 wynosi:
–  55% kosztów kwalifikowalnych dla mikro oraz małych przedsiębiorstw,
–  45% kosztów kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorstw.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie:

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/15-rozwoj-sektora-msp-151-rozwoj-sektora-msp-wsparcie-dotacyjne-1/