drukuj drukuj

VII sesja Rady Powiatu Wschowskiego

17 czerwca 2019 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego we Wschowie odbyła się VII sesja Rady Powiatu Wschowskiego. Przed rozpoczęciem Przewodniczący Rady Powiatu Wschowskiego Jolanta Denesiuk, Starosta Wschowski Andrzej Bielawski, Starszy Cechu Tadeusz Sobczuk, I Podstarszy Brunon  Firlej oraz Kierownik Cechu Aldona Podemska wręczyli serdeczne gratulacje, dyplomy, a także upominki Powiatu Wschowskiego uczniom Danielowi Gulce, Markowi Nowakowi w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych, a także Zbigniewowi Jurij w zawodzie lakiernik oraz ich rodzicom i pracodawcom w związku z osiągnięciem oceny bardzo dobrej z egzaminu czeladniczego.

W trakcie obrad radni zapoznali się ze sprawozdaniem z prac Zarządu Powiatu Wschowskiego w okresie międzysesyjnym, ze sprawozdaniem Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z działalności za I półrocze 2019 roku, ze sprawozdaniem z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2018 oraz z raportem o stanie Powiatu Wschowskiego za rok 2018.

Radni podjęli uchwały w sprawie:
– przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej dla Powiatu Wschowskiego za 2018 rok;
– oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej we Wschowie za 2018 rok;
– likwidacji Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sławie oraz utworzenia filii w Sławie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  we Wschowie;
– dostosowania nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych we Wschowie, Plac Kosynierów 1;
– dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Wschowski w 2019 roku;
– udzielenia Zarządowi Powiatu Wschowskiego wotum zaufania;
– rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wschowskiego za rok 2018;
– absolutorium dla Zarządu Powiatu Wschowskiego;
– zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wschowskiego na rok 2019;
– zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wschowskiego na lata 2019-2025;
– odwołania Skarbnika Powiatu Wschowskiego;
– powołania Skarbnika Powiatu Wschowskiego.