drukuj drukuj

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Tylewice

STAROSTA WSCHOWSKI

działając na podstawie art. 11 w związku z art. 23 ust. 1, 37 ust 1, art. 38, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.), zgodnie z Zarządzeniem Nr 155/2009 Wojewody Lubuskiego z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa,

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej Skarbu Państwa,

położonej w obrębie Tylewice jednostki ewidencyjnej Wschowa - obszar wiejski

 

 

Przetarg odbędzie się 03 czerwca 2016 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wschowie, Plac Kosynierów 1c w sali 206.

 

 

Tylewice – działka numer 91/4 o powierzchni 0,1722 ha, numer księgi wieczystej ZG1W/00001549/9, dział III i IV księgi wieczystej nie zawierają wpisów ograniczeń w użytkowaniu i obciążeń. Nieruchomość niezabudowana, kształt regularny, teren płaski. Bezpośrednie położenie przy drodze wojewódzkiej nr 278. Działka znajduje się w strefie zurbanizowanej Tylewic. Otoczenie stanowią tereny zabudowy zagrodowej i pól uprawnych. Dostęp do sieci wodociągowej, elektrycznej i telekomunikacyjnej. Teren działki porośnięty dziko rosnącymi krzewami i pojedynczymi drzewami. Zgodnie ze Zmianą Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wschowa, zatwierdzoną uchwałą Nr XXXV/392/13 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26 września 2013 r., działka 91/4 położona jest na terenach ozn. symbolem MP – tereny z przewagą zabudowy jednorodzinnej lub zagrodowej oraz obiektów usług i produkcji niekolidujących z funkcją mieszkaniową. Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków działka stanowi grunty orne V klasy bonitacyjnej.

Cena wywoławcza wynosi 43 050,00 zł brutto (słownie: czterdzieści trzy tysiące pięćdziesiąt złotych 00/100 groszy brutto).

Wadium wynosi 4 305,00 zł (słownie: cztery tysiące trzysta pięć złotych 00/100). Przetarg odbędzie się o godz. 900.

Warunki uczestnictwa w przetargu:

1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu polskim w wysokości 4 305,00 zł, płatne najpóźniej do 27 maja 2016 r. na rachunek Starostwa Powiatowego we Wschowie, prowadzony przez Bank Spółdzielczy we Wschowie nr: 34 8669 0001 2011 0003 8380 0007. W tytule przelewu należy wpisać „Wadium, Tylewice”. Z tytułu przelewu powinno również wynikać, za kogo zostało wniesione wadium (należy wskazać osobę lub osoby, które wniosły wadium i będą uczestniczyły w przetargu). Za datę wpływu wadium uważa się dzień wpływu środków finansowych na wskazany wyżej rachunek bankowy. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się na rachunek wskazany przez wpłacającego przed upływem 3 dni od daty rozstrzygnięcia, odwołania lub unieważnienia przetargu, a także w przypadku, gdy przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

2. Odwołanie przetargu, jego unieważnienie lub zamknięcie bez wybrania oferty nie daje podstaw do naliczenia odsetek od wpłaconego wadium.

3. Przetarg może się odbyć bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden z uczestników przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

 

Skutki uchylenia się od zawarcia umowy:

Termin oraz miejsce podpisania umowy notarialnej sprzedaży zostaną podane w odrębnym piśmie w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, Starosta może odstąpić od zawarcia umowy. Wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi.

 

Informacje dodatkowe:

1. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo nabycia nieruchomości upłynął w dniu 14 marca 2016 r.

2. Postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, tj. 440 zł.

3. Podstawą ustalenia wartości nieruchomości będzie cena nieruchomości wylicytowana w przetargu. Cena nieruchomości ustalona w przetargu, pomniejszona o wpłacone wadium, płatna będzie jednorazowo, nie później niż na dwa dni przed podpisaniem umowy notarialnej. Za datę wpłaty uważa się wpływ wymagalnej należności na rachunek Starostwa Powiatowego.

4. Do podanej ceny został wliczonypodatek VAT w wysokości 23%.

5. Nabywca zobowiązany jest do poniesienia kosztów notarialnych oraz wszelkich opłat związanych z nabyciem nieruchomości.

6. Zaleca się uczestnikom przetargu dokonanie wizji w terenie, zapoznanie się z otoczeniem nieruchomości oraz uzyskanie na własną odpowiedzialność wszelkich informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu.

7.Starosta może odwołać przetarg wyłącznie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości, na takich samych zasadach, jak ogłoszenie o przetargu. W informacji podaje się także przyczynę odwołania przetargu.

8.Zastrzega się możliwość zamknięcia przetargu bez wybrania nabywcy nieruchomości.

9. Szczegółowe informacje na temat nieruchomości oraz warunków przetargu można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wschowie w pokoju 219, od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania, tel. (65) 540-17-95.