drukuj drukuj

I przetarg ustny nieograniczony na oddanie w najem lokalu użytkowego przy ulicy Ogrodowej w Sławie

Zarząd Powiatu Wschowskiego
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na oddanie w najem
lokalu użytkowego o powierzchni 23,60 ,
położonego w Sławie, przy ulicy Ogrodowej 1

1. Opis nieruchomości: lokal użytkowy o powierzchni 23,60  znajduje się na pierwszym piętrze w budynku położonym w Sławie, przy ulicy Ogrodowej 1, w którym mieści się: przychodnia, gabinety lekarskie, Powiatowy Urząd Pracy, Poradnia Pedagogiczna, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 210/3 o powierzchni 0,3028 ha, dla której Sąd Rejonowy we Wschowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer ZG1W/00013381/0. Dział III i IV księgi wieczystej nie zawierają wpisów ograniczeń w użytkowaniu i obciążeń.
2. Zagospodarowanie lokalu: lokal przeznaczony jest na działalność administracyjno-biurową, medyczną.
3. Cena wywoławcza: 6,75 zł netto za  powierzchni użytkowej lokalu, plus należny podatek VAT w wysokości 23%. Najemca opłaca ponadto koszty ubezpieczenia, podatek od nieruchomości oraz opłaty związane z eksploatacją przedmiotu najmu. Rozliczenie mediów: wywóz nieczystości stałych, odbiór ścieków, dostarczenie zimnej wody, dostarczanie energii cieplnej, opłata za energię elektryczną – ryczałt.
4. Termin wnoszenia opłat czynszowych: do 10 dnia każdego miesiąca, na podstawie wystawionej faktury VAT.
5. Termin i miejsce przeprowadzenia przetargu: przetarg odbędzie się 4 lutego 2016 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wschowie, Plac Kosynierów 1C, w sali 206.
6. Termin i miejsce zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony oraz przekazanie pomieszczenia zostanie uzgodniony z osobą ustaloną jako najemca po przetargu.
7. Warunki uczestnictwa w przetargu:
- Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu polskim w wysokości 150,00 zł płatne najpóźniej do 1 lutego 2016 r. na rachunek Starostwa Powiatowego we Wschowie prowadzonego przez Bank Spółdzielczy we Wschowie numer 34 8669 0001 2011 0003 8380 0007, z dopiskiem „Wadium – lokal Ogrodowa”. Za datę wpływu wadium uważa się dzień wpływu środków finansowych na wskazany wyżej rachunek bankowy. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet czynszu. Wadium ulega przepadkowi w sytuacji odstąpienia od podpisania umowy najmu przez osobę, która wygrała przetarg. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się na rachunek wskazany przez wpłacającego przed upływem trzech dni od daty rozstrzygnięcia, odwołania lub unieważnienia przetargu, a także w przypadku, gdy przetarg zakończy się wynikiem negatywnym.
- Oferenci winni przedstawić komisji przetargowej: pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu zawartymi w ogłoszeniu, oryginał dowodu wpłaty wadium, osoby fizyczne – dowód potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport); osoby prawne – aktualny wypis z właściwego rejestru oraz upoważnienie notarialne udzielane przez organ przedstawicielski; pełnomocnicy – oryginał lub poświadczony notarialnie odpis pełnomocnictwa, upoważniający do działania na każdym etapie postępowania. Nieprzedłożenie wymaganych dokumentów skutkować będzie niedopuszczeniem do uczestnictwa w przetargu.
- Przetarg może się odbyć bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden z uczestników przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Postąpienie ustala się w wysokości 0,10 zł netto za .
- Odwołanie przetargu, jego unieważnienie lub zamknięcie bez wybrania oferty nie daje podstaw do naliczenia odsetek od wpłaconego wadium.
8. Informacje dodatkowe:
- Zaleca się uczestnikom przetargu dokonanie wizji lokalnej pomieszczenia będącego przedmiotem najmu po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu oraz uzyskanie na własną odpowiedzialność wszelkich informacji o lokalu będącym przedmiotem przetargu.
- Zastrzega się możliwość odwołania przetargu z podaniem uzasadnionej przyczyny.
- Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego we Wschowie w pokoju numer 219 lub pod numerem telefonu (65) 540 17 95 w godzinach urzędowania.