drukuj drukuj

Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

8 czerwca 2017 roku na sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego we Wschowie odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego dla Powiatu Wschowskiego.

Spotkanie dotyczyło analizy stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie Powiatu Wschowskiego oraz realizacji zadań w tym zakresie, w świetle zwiększonego ruchu turystycznego na administrowanym terenie.

Posiedzenie odbyło się pod przewodnictwem Starosty Wschowskiego Marka Boryczki z udziałem Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego we Wschowie Andrzeja Andrusiaka, Wicestarosty Powiatu Wschowskiego Wojciecha Kuryłło, a także Kierowników Jednostek Organizacyjnych bezpośrednio odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne i porządek na terenie naszego powiatu.
Podczas posiedzenia omawiano przede wszystkim stan przygotowań służb i inspekcji oraz sił ratowniczych do zapewnienia bezpieczeństwa osobom wypoczywającym i mieszkańcom Powiatu w czasie letniego sezonu turystycznego oraz związanego z większą ilością osób przebywających na terenie Powiatu Wschowskiego w 2017 roku z uwzględnieniem organizowanych imprez masowych.
Analizowano zagrożenia wynikające ze zwiększonego ruchu turystycznego i związane z tym kwestie z zakresu bezpieczeństwa publicznego, sanitarno-epidemiologicznego i weterynaryjnego Powiatu Wschowskiego. Dokonano weryfikacji procedur postępowania i współdziałania w konieczności prowadzenia działań ratowniczych na terenie Powiatu Wschowskiego. Zamiarem było też wyeliminowanie negatywnych zjawisk i zdarzeń mogących zakłócić wypoczynek i pobyt osób na naszym terenie. W końcowej ocenie stwierdzono właściwe przygotowanie służb do realizacji zadań w sezonie letnim.