drukuj drukuj

Geodezyjna modernizacja ewidencji gruntów, założenie ewidencji budynków i lokali dla miasta Sława.

OGŁOSZENIE

O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

poniżej 60000 euro


Powiat Wschowski, 67-400 Wschowa, ul. Plac Kosynierów 1 c, woj. lubuskie, tel/fax 065 - 540 48 00 ; 540 19 32, e-mail: powiat@wschowa.com.pl, www.wschowa.info

ogłasza przetarg nieograniczony pt.:

Geodezyjna modernizacja ewidencji gruntów, założenie ewidencji budynków i lokali dla miasta Sława.

Miejsce realizacji zamówienia: Gmina Wschowa, powiat wschowski, woj. lubuskie

Zamówienie obejmuje geodezyjną modernizację ewidencji gruntów, założenie ewidencji budynków i lokali dla miasta Sława.

Czas trwania robót 30 listopad 2007 r.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego (20 zł + VAT) pok. 212 lub pobrać ze strony: www.powiat.wschowa.com.pl.

Uprawnieni do kontaktów z oferentami :

1. Edward Machnacz – Wydział Komunikacji i Dróg tel. 065 540 17 65

2. Tatiana Wasielewska - Podinsp. d/s Zamówień Publicznych tel. 065 540-17-96

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie, pok. nr 204 (II piętro).

Termin składania ofert upływa dnia 10.11.2006 r. o godz. 12.30. Otwarcie ofert nastąpi w dniu składania ofert o godz. 13.00 w siedzibie zamawiającego pok. 206.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Nie dopuszcza się ofert wariantowych.

Wadium w wysokości 4.000 zł należy wpłacić na konto Zamawiającego do 10.11.2006 r. do godz. 11.00.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci niewykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o zamówieniach publicznych, spełniający warunki zawarte w art. 22 tejże ustawy oraz warunki dodatkowe: spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Kryteria wyboru i ich znaczenie:

cena (koszt) – 100%

Wschowa, dnia 02.11.2006 r.