drukuj drukuj

„Domki czarów otwieramy – a w nich Tobie pomagamy”

Od 2012 roku Fundacja PZU stwarza swoim pracownikom możliwość aktywnego wsparcia osób potrzebujących ogłaszając konkurs „Wolontariat to radość działania”. W tym roku do konkursu przystąpili pracownicy oddziału PZU Życie w Lesznie, którzy przy wsparciu specjalistów

- tyflopedagoga – Marzeny Nowak

- neurologopedy – Joanny Litorowicz

- terapeuty integracji sensorycznej – Renaty Rokickiej

z Ośrodka Szkolno – Wychowawczego we Wschowie przygotowali projekt uwzględniający potrzeby dzieci z niepełnosprawnościami. Projekt uzyskał akceptację Fundacji PZU oraz wsparcie finansowe. Zrealizowano go w czerwcu pod hasłem „Domki czarów otwieramy – a w nich Tobie pomagamy”. Pracownicy PZU Życie z Leszna, już po raz trzeci zaangażowali się w pomoc uczniom Ośrodka.

Beneficjentami projektu były dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Niepełnosprawne intelektualnie w stopniu umiarkowanym, znacznym lub głębokim obciążone dodatkowo:

- różnymi zespołami genetycznymi,

- słabo widzeniem lub całkowitą utratą wzroku,

- niepełnosprawnością ruchową,

- z nadwrażliwością i podwrażliwością węchową i smakową,

- dzieci niesłyszące, będące w toku rehabilitacji po wszczepieniu implantu ślimakowego.

Możliwości edukacyjne i rewalidacyjne tej grupy są bardzo ograniczone z powodu dużych nieprawidłowości w rozwoju psychofizycznym. Zadaniem terapeutów jest używanie narzędzi rewalidacyjnych indywidualnie dostosowanych do niepełnosprawności podopiecznych.

Specjalnie tylko dla tych dzieci na jeden dzień otwarto cztery „domki” w których usprawniano percepcję wzrokową, słuchową, stymulowano zmysł smaku i zapachu oraz prowadzono stymulację bazalną.

Poza tym w ramach warsztatów terapeuci pracujący w Ośrodku przygotowali projekty pomocy rewalidacyjnych, które w następnej kolejności pod kierunkiem specjalistów zostały wykonane przez wolontariuszy i wykorzystane podczas zajęć terapeutycznych.

Wszystkim biorącym udział w realizacji projektu dzień minął pracowicie ale w przyjemnej i serdecznej atmosferze.

Wolontariuszom dziękujemy za zaangażowanie, poświęcony czas, empatię okazaną zarówno  dzieciom z niepełnosprawnościami jak i terapeutom wykonującym na co dzień nie łatwy zawód pedagoga specjalnego.

 

Źródło: Marzena Nowak