drukuj drukuj

Zgłaszanie propozycji do projektu „Programu współpracy Powiatu Wschowskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2016”

EP.523.1.2015                                                                                                             Wschowa, dnia 17.07.2015r.

Zarząd Powiatu Wschowskiego rozpoczął prace nad przygotowaniem projektu „Programu współpracy Powiatu Wschowskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2016”.

W związku z powyższym zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu ww. dokumentu.
Propozycje do programu należy zgłaszać do dnia 17 sierpnia 2015 roku, za pomocą zamieszczonego poniżej formularza na adres:

Starostwo Powiatowe we Wschowie
Plac Kosynierów 1c
67-400 Wschowa
lub elektronicznie na adres: edukacja@powiat.wschowa.com.pl

Propozycje do „Programu współpracy Powiatu Wschowskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2016” należy składać w odniesieniu do treści Programu współpracy na rok 2015.

Po zebraniu zgłoszonych propozycji przygotowany zostanie projekt „Programu współpracy Powiatu Wschowskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2016”, który następnie zostanie poddany konsultacjom społecznym, według zasad określonych w uchwale nr XLV/208/2010 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 20 października 2010 roku w sprawie sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego…

 

Informacja i formularz propozycji_do Programu 2016

Program współpracy Powiatu Wschowskiego z organizacjami na 2015 rok