drukuj drukuj

Zawiadomienie o XXVIII sesji Rady Powiatu Wschowskiego

ZAWIADOMIENIE
 
Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ze zm.) i art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 ze zm.) oraz § 12 ust. 1 Statutu Powiatu Wschowskiego stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr R/29/2002 osoby pełniącej funkcję organów Powiatu Wschowskiego z dnia 6 maja 2002 r. (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2002 r. Nr 55, poz. 669 ze zm.)
 
zwołuję
w trybie zdalnym
XXVIII sesję Rady Powiatu Wschowskiego
w dniu 29 listopada 2021 r. o godzinie 1200.
 
 
Porządek obrad:
 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad. 
 3. Sprawy organizacyjne.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu Wschowskiego w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja o analizie złożonych oświadczeń majątkowych za 2020 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/146/2021 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2021 roku.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Wschowskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2022”.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu ich rozliczania.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia poparcia dla polskich służb mundurowych strzegących granic Rzeczypospolitej Polskiej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków oraz innych obiektów pływających w 2022 roku na obszarze Powiatu Wschowskiego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Wschowskiego.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wschowskiego na lata 2021-2030.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wschowskiego na rok 2021.
 15. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 16. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Powiatu Wschowskiego.
 17. Wolne głosy, wnioski i oświadczenia radnych.
 18. Zamknięcie obrad.          
Przebieg obrad sesji mogą Państwo śledzić za pośrednictwem transmisji w BIP Powiatu Wschowskiego oraz nagrań wideo udostępnianych na stronach internetowych Starostwa Powiatowego pod adresem: http:// wschowa.info/sesja-on-line/ oraz na stronie BIP: https://bip.wrota.lubuskie.pl/spwschowa/177/Transmisja_sesji/ .
 
 
 
PRZEWODNICZĄCY
RADY
 
/-/ Jolanta Denesiuk