drukuj drukuj

Wyniki NGO

Zarząd Powiatu Wschowskiego informuje, że oferenci, którym przyznano niższą dotację niż wnioskowana w ofercie, zobowiązani są do złożenia zaktualizowanego opisu poszczególnych działań, kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania publicznego do dnia 28 lutego 2022 r. w Generatorze e-NGO dostępnym na stronie głównej Powiatu Wschowskiego lub pod linkiem: https://powiatwschowski.engo.org.pl i złożyć podpisaną przez osoby upoważnione w wersji papierowej w skrzynce podawczej Starostwa Powiatowego we Wschowie.


Wszelkie inne zmiany w trakcie realizacji zadania, mające wpływ na wykonanie zadania, należy zgłaszać w celu podpisania stosownego aneksu do umowy.    

                                                                                                                                                 

W przypadku rezygnacji z przyznanej dotacji oferent powinien złożyć do Zarządu Powiatu Wschowskiego pisemne oświadczenie – podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania.

Wyniki konkursu