drukuj drukuj

Wydział Zarządzania Kryzysowego

Andrzej Andrusiak – Naczelnik Wydziału, Obronność i zarządzanie kryzysowe

Przemysław Gliński

– pok. 301, tel. 65 540 57 46

Do zadań Wydziału Zarządzania Kryzysowego należy między innymi:
1) koordynowanie i nadzorowanie działań w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
2) działania ochronne w zapobieganiu nadzwyczajnym zagrożeniom życia ludności i mienia (powodzie, rozległe pożary i inne klęski żywiołowe),
3) realizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej,
4) koordynowanie akcjami społecznymi w wypadku wystąpienia klęsk żywiołowych na terenie powiatu,
5) planowanie i realizacja zadań obronnych w powiecie,
6) organizacja i prowadzenie kwalifikacji wojskowej,
7) organizacja punktu kontaktowego HNS na terenie powiatu,
8) realizacja zadań w zakresie kontaktów i współpracy ze służbami, strażami oraz administracją zespoloną i niezespoloną na terenie powiatu,
9) działalność organizacyjna nadzoru i kontroli spraw związanych z zarządzaniem kryzysowym, ochroną ludności i sprawami obronnymi w gminach i innych jednostkach organizacyjnych,
10) organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i spraw obronnych.
2. Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego pełni funkcję Pełnomocnika Starosty ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.
3. Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego pełni funkcję Pełnomocnika Starosty ds. ochrony informacji niejawnych oraz Administratora Bezpieczeństwa Informacji.

 

Pełnomocnik Starosty ds. ochrony informacji niejawnych kieruje wyodrębnioną wyspecjalizowaną komórką organizacyjną do spraw ochrony informacji niejawnych, zwaną dalej pionem ochrony, do której zadań należy:
1) zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym ich ochrony fizycznej,
2) zapewnienie ochrony systemów i sieci teleinformatycznych, w których są wytwarzane, przetwarzane, przechowywane lub przekazywane informacje niejawne,
3) kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji,
4) okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów,
5) opracowywanie planu ochrony informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej i nadzorowanie jego realizacji,
6) szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych na zasadach określonych w rozdziale 8 ustawy o ochronie informacji niejawnych.
2. Administrator Bezpieczeństwa Informacji zapewnia przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności:
1) zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami ustawy i sporządzania właściwych sprawozdań,
2) nadzorowanie opracowania i aktualizowania dokumentacji wewnętrznej przetwarzania danych osobowych oraz nadzór nad jej przestrzeganiem,
3) zapewnienie zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych,
4) prowadzenie rejestru zbiorów danych przetwarzanych przez administratora danych.

 

• Wydział przy znakowaniu spraw używa symbolu ZK