drukuj drukuj

Wydział Komunikacji i Dróg

Godziny pracy Wydziału Komunikacji i Dróg:

poniedziałek 8:00 – 15:30

wtorek – czwartek 8:00 – 14:30

piątek 8:00 – 13:30

Wydział Komunikacji i Dróg

– Rejestracja pojazdów – pok. 221, tel. 65 540 18 95

– Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami – pok. 222, tel. 65 540 26 64

– Drogi – pok. 314, tel. 65 540 15 17

– Naczelnik – pok. 223

Piotr Szynczewski – Naczelnik Wydziału

Pracownicy Wydziału Komunikacji i Dróg:

Rejestracja pojazdów:

– Karina Szymańska,

– Beata Pizoń,

– Zuzanna Rzymańczuk,

– Agnieszka Rotkiewicz,

Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami:

– Dorota Molińska,

– Barbara Woźniak- Ambroży,

Drogi:

– Stanisław Pawlak,

– Łukasz Jędrzejewski,

– Tadeusz Dederek,

– Jan Gawor.

Do zadań realizowanych przez Wydział Komunikacji i Dróg należy między innymi:
1. W zakresie uprawnień do kierowania pojazdami:
a) prowadzenie postępowań w sprawie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami –
wydawanie krajowych i międzynarodowych praw jazdy, wydawanie Profilu Kandydata na Kierowcę, dokonywanie wpisu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji zawodowych,
b) prowadzenie postępowań w sprawie zatrzymywania i cofania uprawnień do kierowania pojazdami oraz dokumentów stwierdzających te uprawnienia,
c) prowadzenie postępowań w sprawie skierowania na badania lekarskie, psychologiczne oraz kontrolne sprawdzenie kwalifikacji kierowców,
d) wydawanie zezwoleń na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych,
e) prowadzenie rejestru działalności przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców i nadzór nad nimi,
f) wydawanie i cofanie uprawnień instruktorów i wykładowców nauki jazdy.
2. W zakresie rejestracji pojazdów:
a) prowadzenie postępowań w sprawie rejestracji i wyrejestrowań pojazdów,
b) prowadzenie postępowań związanych z wycofaniem i przywróceniem do ruchu pojazdów,
c) dokonywanie wpisów i adnotacji w dowodach rejestracyjnych,
d) prowadzenie postępowań w sprawie nadawania numerów identyfikacyjnych i zastępczej tabliczki znamionowej.
3. W zakresie stacji diagnostycznych i badań technicznych pojazdów:
a) prowadzenie rejestru stacji kontroli pojazdów i nadzór nad nimi,
b) wydawanie i cofanie uprawnień diagnostom,
4. W zakresie transportu i zarządzania ruchem:
a) wydawanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób i rzeczy oraz licencji na pośrednictwo przy transporcie rzeczy,
b) wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych osób i przewozów regularnych specjalnych osób w krajowym transporcie drogowym,
c) wydawanie zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne dla przedsiębiorców wykonywujący niezarobkowy (nieodpłatny) przewóz osób i rzeczy jako działalności pomocniczej w stosunku do swojej podstawowej działalności gospodarczej,
d) prowadzenie spraw związanych z egzaminowaniem osób ubiegających się o uzyskanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie powiatu,
e) opiniowanie wniosków o likwidację linii kolejowej, na której zawieszono przewozy,
f) wydawanie decyzji na stałe i tymczasowe zmiany organizacji ruchu w zakresie dróg powiatowych i gminnych,
g) zatwierdzanie, opiniowanie – projektów stałej i tymczasowej organizacji ruchu drogowego w zakresie dróg powiatowych i gminnych,
h) udzielenie zezwolenia na wykorzystanie dróg w sposób szczególny przy organizacji zawodów sportowych, rajdów, wyścigów, zgromadzeń itp.,
i) zarządzanie ruchem na drogach powiatowych i gminnych,
j) kontrola poprawności zastosowania i wykonywania oraz funkcjonowania i utrzymania znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatowych i gminnych,
k) wydawanie zezwoleń i pobieranie opłat za przejazdy pojazdów nienormatywnych,
l) wyznaczenie jednostek do holowania i usuwania pojazdów oraz prowadzenia parkingów strzeżonych,
m) udzielanie zezwoleń na dostęp do zawodu przewoźnika drogowego osób i rzeczy.
5. W zakresie dróg:
a) wydawanie decyzji na lokalizację w pasie drogowym urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi (urządzeń obcych),
b) wydawanie zezwoleń i ustalanie opłat za zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót i umieszczania urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi,
c) wydawanie decyzji na lokalizację zjazdów,
d) wydawanie decyzji na umieszczanie reklam w pasie drogowym,
e) prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych,
f) przygotowywanie inwestycji drogowych,
g) wykonywanie robót interwencyjnych, utrzymaniowych i zabezpieczających,
h) utrzymanie zieleni przydrożnej,
i) planowanie i koordynacja prac w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania dróg powiatowych,
j) koordynacja robót w pasie drogowym,
k) okresowe pomiary ruchu drogowego,
l) wykonywanie działań związanych z inżynierią ruchu drogowego.

 

• Wydział przy znakowaniu spraw używa symbolu KMD