drukuj drukuj

Wydział Finansowy

Księgowość, Skarbnik Powiatu – pok. 316, tel. 65 540 74 26
Agnieszka Bagnowska – Skarbnik Powiatu

Pracownicy Wydziału Finansowego:
– Agnieszka Krzyżosiak,
– Beata Malinowska,
– Agnieszka Hornicka,
– Małgorzata Golimowska-Kujawa.

Do podstawowych zadań Wydziału Finansowego należy między innymi:

 • opracowanie projektu budżetu powiatu, zmian w budżecie oraz dokonywanie analiz wykonania budżetu,
 • nadzorowanie prawidłowości opracowywania, zatwierdzania i realizacji planów finansowych jednostek powiatowych,
 • windykacja należności budżetowych, w tym prowadzenia spraw umorzenia, rozkładania na raty i odroczenia terminu ich płatności,
 • obsługa finansowo-księgowa Skarbu Państwa,
 • przyjmowanie i weryfikacja sprawozdań budżetowych i finansowych jednostek organizacyjnych powiatu,
 • sporządzanie skonsolidowanych sprawozdań z wykonania budżetu,
 • prowadzenie rachunkowości budżetu powiatu i starostwa powiatowego oraz gospodarki finansowej powiatu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami
  i standardami,
 • opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych w zakresie prowadzenia rachunkowości i gospodarowania składnikami mienia, tj. zasad (polityki) rachunkowości, instrukcji kontroli i obiegu dokumentów księgowych, instrukcji inwentaryzacyjnych
  i innych,  
 • sprawdzanie i akceptowanie pod względem formalnym i rachunkowym dokumentów księgowych,
 • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi i nadzór nad wykorzystaniem środków budżetowych przydzielonych jednostkom organizacyjnym,
 • obsługi kredytów, pożyczek, obligacji i innych instrumentów finansowych oraz współpraca z bankami i innymi instytucjami finansowymi,
 • rozliczanie i monitorowanie środków pomocowych z funduszy UE i innych źródeł krajowych i zagranicznych,
 • wykonywanie innych zadań powierzonych przez Starostę

 

Wydział przy znakowaniu spraw używa symbolu FN