drukuj drukuj

Wydział Finansowy

Księgowość, Skarbnik Powiatu – pok. 316, tel. 65 540 74 26
Agnieszka Bagnowska – Skarbnik Powiatu

Pracownicy Wydziału Finansowego:
– Agnieszka Krzyżosiak,
– Beata Malinowska,
– Agnieszka Hornicka,
– Małgorzata Golimowska-Kujawa.

Do podstawowych zadań Wydziału Finansowego należy między innymi:
1) opracowanie projektu budżetu powiatu, zmian w budżecie oraz dokonywanie analiz wykonania budżetu,
2) nadzorowanie prawidłowości opracowywania, zatwierdzania i realizacji planów finansowych jednostek powiatowych,
3) windykacja należności budżetowych, w tym prowadzenia spraw umorzenia, rozkładania na raty i odroczenia terminu ich płatności,
4) obsługa finansowo-księgowa Skarbu Państwa,
5) przyjmowanie i weryfikacja sprawozdań budżetowych i finansowych jednostek organizacyjnych powiatu,
6) sporządzanie skonsolidowanych sprawozdań z wykonania budżetu,
7) prowadzenie rachunkowości budżetu powiatu i starostwa powiatowego oraz gospodarki finansowej powiatu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami i standardami,
8) opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych w zakresie prowadzenia rachunkowości i gospodarowania składnikami mienia, tj. zasad (polityki) rachunkowości, instrukcji kontroli i obiegu dokumentów księgowych, instrukcji inwentaryzacyjnych i innych,
9) sprawdzanie i akceptowanie pod względem formalnym i rachunkowym dokumentów księgowych,
10) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi i nadzór nad wykorzystaniem środków budżetowych przydzielonych jednostkom organizacyjnym,
11) obsługi kredytów, pożyczek, obligacji i innych instrumentów finansowych oraz współpraca z bankami i innymi instytucjami finansowymi,
12) rozliczanie i monitorowanie środków pomocowych z funduszy UE i innych źródeł krajowych i zagranicznych,
13) wykonywanie innych zadań powierzonych przez Starostę.

• Wydział przy znakowaniu spraw używa symbolu Fn