drukuj drukuj

Wydział Organizacyjny, Edukacji i Spraw Społecznych

Wydział Organizacyjny, Edukacji i Spraw Społecznych

Sekretarz Powiatu i Naczelnik Wydziału – Eliza Lebedyńska-Maj tel. 65 540 89 50,
– Główny Księgowy Edukacji – Aneta Wolak-Bielecka tel. 65 540 89 53,
– Obsługa biura Rady Powiatu oraz Sprawy Społeczne – Maja Woźna tel. 65 540 89 24,
– Obsługa Zarządu Powiatu oraz Promocja Powiatu – Klaudia Drogosz tel. 65 540 17 97,
– Fundusze Zewnętrzne – Iwona Blask tel. 65 540 17 96,
– Zamówienia publiczne – Natalia Przygoda-Królak tel. 65 540 17 96,
– Obsługa sekretariatu oraz archiwum zakładowego – Beata Liszatyńska tel. 65 540 48 00,
Oświata, organizacje pozarządowe, nieodpłatna pomoc prawna – Joanna Pestrowicz tel. 65 540 89 50,
– Kierownik ds. oświaty i kadr, kadry pracowników i kierowników jednostek – Dorota Jurczak tel. 65 540 19 37 – Kadry, płace pracowników – Magdalena Brzeskot-Stolarz tel. 65 540 19 37
– Kadry, płace nauczycieli, obsługi i administracji sprawozdawczość oświatowa – Renata Okupnik, Mariola Janiak, Ewa Ratajczak tel. 65 540 89 52,
– Księgowość, dotacje dla szkół, współpraca z organizacjami pozarządowymi – Beata Tywoniuk, Beata Drożdżyńska, tel. 65 540 89 54.

Do podstawowych zadań Wydziału Organizacyjnego, Edukacji i Spraw Społecznych należy między innymi:
1) zapewnienie sprawnej organizacji i funkcjonowania starostwa w tym opracowywanie aktów regulujących struktury i zasady działania starostwa i jego komórek organizacyjnych
2) prowadzenie obsługi kancelaryjnej starostwa,
3) wdrażanie i nadzorowanie stosowania instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz organizacji i funkcjonowania archiwum zakładowego,
4) prowadzenie sekretariatu starosty,
5) obsługa administracyjna rady, komisji rady i zarządu powiatu,
6) prowadzenie wewnętrznej kontroli w zakresie zgodności działania z prawem, w sprawach organizacji i funkcjonowania komórek starostwa oraz dyscypliny pracy,
7) obsługa kadrowa wobec pracowników starostwa, dyrektorów powiatowych jednostek organizacyjnych oraz kierowników powiatowych służb i inspekcji,
8) prowadzenie zbioru upoważnień i pełnomocnictw do załatwiania spraw w imieniu starosty i zarządu,
9) koordynowanie szkoleń, dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników,
10) administrowanie i gospodarowanie powierzchnią użytkową urzędu, zapewnianie bezpieczeństwa i warunków materialno – technicznych dla działalności starostwa w tym między innymi prowadzenie procesu komputeryzacji urzędu, zakupu środków trwałych i bieżących remontów,
11) realizacja zamówień publicznych zgodnie z właściwymi przepisami,
12) zapewnienie transportu pojazdami służbowymi dla potrzeb urzędu oraz spraw związanych z delegacjami pracowników starostwa i kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych,
13) koordynowanie prac dotyczących przygotowywania i wnoszenia pod obrady rady i zarządu projektów uchwał i innych materiałów,
14) prowadzenie rejestru uchwał rady, zarządu i ewidencji zarządzeń starosty oraz publikacja i przekazywanie do właściwych organów nadzoru i kontroli,
15) przyjmowanie, rozpatrywanie i rejestrowanie skarg i wniosków,
16) prowadzenie rejestru interpelacji i wniosków rady oraz przygotowywanie propozycji odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych,
17) monitorowanie działalności w zakresie pomocy społecznej, wspierania rynku pracy i walki z bezrobociem,
18) ewidencja kontroli zewnętrznych w urzędzie,
19) obsługa organizacyjna wyborów samorządowych,
20) zamawianie i prowadzenie ewidencji pieczęci urzędowych,
21) nadzór nad przestrzeganiem zasad dostępu do informacji publicznej w tym administrowanie Biuletynem Informacji Publicznej i stroną internetową starostwa,
22) prowadzenie spraw z zakresu profilaktyki, promocji i ochrony zdrowia,
23) wydawanie decyzji w sprawie sprowadzania zwłok z zagranicy,
24) prowadzenie spraw z zakresu kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
25) współpraca z samorządami i ich jednostkami organizacyjnymi,
26) promocja powiatu w tym opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów promocyjno – informacyjnych, przygotowywanie i redagowanie listów, dyplomów, życzeń, podziękowań i gratulacji,
27) organizacja i współorganizacja obchodów, imprez i wydarzeń promujących powiat,
28) prowadzenie Biura Rzeczy Znalezionych,
29) opracowywanie strategii rozwoju powiatu,
30) pozyskiwanie, monitorowanie i rozliczanie środków finansowych z funduszy UE i innych źródeł krajowych i zagranicznych,
31) upowszechnianie informacji o dostępnych funduszach zewnętrznych,
32) prowadzenie spraw związanych z organizowaniem powiatowych instytucji kultury,
33) realizacja zadań związanych z organizacją i nadzorem w zakresie spraw administracyjnych jednostek oświatowych, w tym planowanie, zakładanie, likwidacja i reorganizacja szkół ponadgimnazjalnych, specjalnych oraz poradni psychologiczno – pedagogicznych,
34) przygotowanie projektów uchwał z zakresu oświaty oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi,
35) przygotowywanie zezwoleń na założenie szkoły publicznej przez osobę prawną lub fizyczną,
36) prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych,
37) prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem zadań organu prowadzącego szkoły i placówki oświatowe wynikające z obowiązujących przepisów prawa, w tym m. in. nadzór nad działalnością szkół i organizacja roku szkolnego (arkusze organizacyjne), konkursów na stanowiska dyrektorów, oceny pracy dyrektorów, awansów zawodowych i doskonalenia zawodowego nauczycieli, wynagradzania i nagradzania nauczycieli, pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, nauczania indywidualnego, kierowania uczniów do placówek kształcenia specjalnego i ośrodków wychowawczych,
38) prowadzenie sprawozdawczości oświatowej, aktualizacja i weryfikacja baz danych oświatowych,
39) współdziałanie z organem nadzoru pedagogicznego zgodnie z przepisami prawa oświatowego,
40) współpraca ze związkami zawodowymi pracowników oświaty,
41) wykonywanie obowiązków w zakresie obsługi finansowo-księgowej jednostek oświatowych, a w szczególności obowiązków wynikających z przepisów art. 41 ust. 1 i 54 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., 885 ze zm.), tj.:
a) prowadzenia rachunkowości oraz sprawozdawczości budżetowej i finansowej jednostek oświatowych Powiatu Wschowskiego,
b) wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi jednostek oświatowych,
c) dokonywania wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym jednostek oświatowych oraz kompletności i rzetelności dokumentów,
42) wykonywanie obowiązków w zakresie pełnej obsługi kadrowo-płacowej jednostek oświatowych,
43) prowadzenie ewidencji i nadzoru nad uczniowskimi klubami sportowymi i stowarzyszeniami kultury fizycznej nie prowadzącymi działalności gospodarczej,
44) nadzór nad stowarzyszeniami,
45) współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz realizacja zadań związanych z udzielaniem dotacji z budżetu powiatu i innych źródeł,
46) realizacja zadań z zakresu organizowania bezpłatnej pomocy prawnej,
47) wykonywanie innych zadań powierzonych przez Starostę.

 

Wnioski do Wydziału Organizacyjnego, Edukacji i Spraw Społecznych dostępne tutaj: https://bip.wrota.lubuskie.pl/spwschowa/procedury/17/wydzial/7/

 

• Wydział przy znakowaniu spraw używa symbolu OSE